Форми артиклів і загальні правила їх вживання 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми артиклів і загальні правила їх вживанняВ англійській мові перед іменниками вживається осо­бливе службове слово — артикль: означений the і не­означений a (an).

Форма неозначеного артикля а вживається пе­ред іменниками, що починаються з приголосного звука, а форма an — перед іменниками, що починаються з голос­ного.

Звичайно артикль ставиться перед іменниками, але як­що іменник має одне або кілька означень, то артикль ставиться перед ними:

a book, an interesting book, an interesting new book

Неозначений артикль походить від числівника one, тому він уживається, як правило, із злічуваними імен­никами в однині. Неозначений артикль вживається, коли називають будь-який предмет з усього класу одно­рідних:

Give me a pencil, please. Дай(те) мені, будь ласка, олівець.

(Тут артикль означає, що мовця задовольняє будь-який олівець, а не конкретний.)

Якщо перед іменником в однині вживається неозна­чений артикль, то в множині він відсутній (нульовий ар­тикль):

There is a table in the room. There are tables in the room.

Означений артикль походить від вказівного зай­менника that і показує, що певний предмет виділяється з групи однорідних:

Give me the pencil, please. Дай мені, будь ласка, олівець

(Йдеться про якийсь певний олівець: той, що в руках у співрозмовника; той, що лежить на столі тощо). Ар­тикль у цьому разі можна замінити вказівним займен­ником this або that.

Це загальні правила вживання артиклів. Існує багато спеціальних правил, окремі з яких наведено нижче.

Вживання артикля з власними назвами

З означеним артиклем вживаються:

а) назви країн, що складаються із загальної назви та означального слова, що стоїть перед нею:

the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

б) назви морів, океанів, річок, пустель та гірських хребтів:

the Atlantic Ocean, the Black Sea, the Dnipro, the Desna, the Alps, the Carpathian Mountains, the Sahara.

Артикль не вживається перед:

а) прізвищами та іменами людей, а також кличками тварин:

Petrenko, Mykola, Victor, Mukhtar, Pussy, Murka

Примітка. Якщо перед прізвищем у множині стоїть означений артикль, то це означає, що йдеться про всіх членів сім'ї:

the Kovalenkos Коваленки

the Tymchenkos Тимченки

б) назвами континентів, країн, міст, сіл:

Europe, Ukraine, Poland, Lutsk, Dobre

Винятки:

the Crimea, the Netherlands, the Philippines, the Cau­casus

Відсутність артикля перед загальними назвами

Артикль не вживається:

а) якщо перед іменником стоїть присвійний, вказівний, питальний займенник або неозначені займенники some, any, no, each, every:

my brother, his book, this house, that street, some pupils, no books, each pupil, every day

What book is on the table?

б) перед іменником-звертанням:

What are you reading, girls?

в) якщо після іменника стоїть кількісний числівник у значенні порядкового:

lesson twenty двадцятий урок

page thirty-five тридцять п'ята сторінка

ПРИКМЕТНИК (THE ADJECTIVE)

Ступені порівняння прикметників

В англійській мові прикметники не змінюються ні за родами, ні за числами, ні за відмінками. Вони змінюються лише за ступенями порівняння. Якісні прикметники ма­ють основну форму (the positive degree), вищий ступінь порівняння (the comparative degree) і найви­щий (the superlative degree).

Форми вищого і найвищого ступенів порівняння при­кметників можуть бути, як і в українській мові, прости­ми і складеними.

Прості форми ступенів порівняння утворюються дода­ванням до основної форми закінчення -ег у вищому ступені та -est — у найвищому.

short — short er — short est

cold — cold er — cold est

Складені форми утворюються за допомогою слів more більш для вищого і most найбільш для найвищого ступеня. Основна форма прикметника залишається без зміни:

difficult — more difficult — most difficult

active — more active — most active

В англійській мові прості форми ступенів порівняння мають:

а) усі односкладові прикметники:

deep — deep er — deep est

б) двоскладові прикметники, що закінчуються на -y, -er, -le, -ow:

narrow – narrow er – narrow est easy – easi er – easi est

simple – simpl er –simpl est clever – clever ercleverest

в) двоскладові прикметники з наголосом на другому складі:

polite — polit er — polit est

Складені форми ступенів порівняння мають усі бага­тоскладові прикметники і двоскладові з наголосом на пер­шому складі, крім тих, що закінчуються на - у, -er, -le, -ow:

interesting — more interesting — most interesting

famous — more famous — most famous

Примітка. Ступені порівняння деяких прикметників в англійській мові, як і в українській, утворюються від інших коренів:

good — better — best little — less — least

bad — worse — worst much/many — more — most

При утворенні простих форм ступенів порівняння дотри­муються таких правил орфографії:

а) якщо прикметник закінчується на - е, то перед закінченням er, -est воно випадає:

large — larg- er — larg- est brave — brav- er — brav- est

б) в односкладових прикметниках перед закінченням –er, -est кінцева приголосна подвоюється, якщо перед нею стоїть короткий голосний звук:

big — bi gg er — bi gg est hot — ho tt er — ho tt est

в) якщо прикметник закінчується на букву - у з попе­редньою приголосною, то перед - er, -est у змінюється на і:

busy — bus i er — bus i est dirty — dirt i er — dirt i est

ЧИСЛІВНИК (THE NUMERAL)

В англійській мові числівники поділяються на кіль­кісні (cardinal numerals) і порядкові (ordinal nu­merals).

Кількісні числівники

Основою всіх числівників є числівники першого десят­ка. За способом творення числівники поділяються на прос­ті, похідні та складені.

Прості: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, a (one) hundred, a (one) thousand, a (one) million.

Похідні числівники утворюються за допомогою:

а) суфікса - teen (від 13 до 19): thir teen, four teen, fif­ teen, six teen, seven teen, eigh teen, nine teen;

б) суфікса - ty (від 20 до 90): twen ty, thir ty, for ty, fif ty, six ty, seven ty, nine ty.

Примітка. Зверніть увагу на написання деяких похідних числівників:

two [tu:] — twe lve [twelv] — twen ty ['twenti]

three [θri:] — thir teen ['΄θə:'ti:n] — thir ty ['θə:ti]

four [fo:] — fourteen ['fכ:'ti:n] — for ty ['fכ:ti]

five [faiv] — fif teen ['fif'ti:n] — fif ty ['fifti]

eight [eit] — eigh teen ['ei'ti:n] — eigh ty ['eiti]

Складені числівники утворюються сполученням простих числівників: 33 — thirty-three; 125 — one hun­dred and twenty-five; 7,000 — seven thousand; 2,000,369 — two million three hundred and sixty-nine.

Зверніть увагу:

1. Якщо перед числівниками hundred, thousand, million стоїть інший числівник, то вони у множині не мають закінчення - s: five million, three thousand, six hundred.

Якщо ж ці числівники вживаються як іменники, тобто коли перед ними немає інших числівників, вони прий­мають у множині закінчення - s. У цьому разі після них стоїть іменник з прийменником of: hundreds of pupils сотні учнів; millions of workers мільйони робітників.

2. В англійській мові кожні три розряди багатоцифрових чисел відокремлюються комою, а не крапкою, як в українській:

3,327,834; 853,425,103.

Крапкою відокремлюється ціле число в десяткових дро­бах (див. § 9).

3. Дати позначаються кількісними числівниками 1987 рік – nineteen hundred and eighty-seven або nineteen eighty-seven (в усному мовленні).

Порядкові числівники

Порядкові числівники, за винятком перших трьох, ут­ворюються з відповідних кількісних додаванням суфікса - th, при цьому в числівниках five і twelve буквосполучення ve змінюється на букву f; до числівника eight додається буква h; у назвах десятків у змінюється на е:

1st — first 11th — eleven th

2nd — second 12th — twelf th

3rd — third 13th — thirteen th

4th — four th 20th — twentie th

5th — fif th 21st — twenty-first

6th — six th 30th — thirtie th

7th — seven th 100th — one hundred th

8th — eigh th 101st — one hundred and first

9th — nin th

10th — ten th

Число місяця позначається порядковим числівником з означеним артиклем. Числівник ставиться або перед наз­вою місяця з прийменником of, або після неї без приймен­ника:

the 9th of May, 2001 — the ninth of May, two thousand one

May 9th,2001 — May the ninth, two thousand one

Дробові числівники

У простих дробах чисельником є кількісний числівник, а знаменником — порядковий. Якщо чисельник більший від одиниці, то знаменник має закінчення - s. Між цілою і дробовою частинами вживається сполучник and:

a (one) half; two thirds; 2 two and one third;

a (one) third; five sixths; 3 three and two fifths.

У десяткових дробах ціла частина відокремлюється від дробової не комою, а крапкою, яка читається point. Нуль читається nought [nכ:t] (або zero ['ziərou] у США). Якщо число цілих дорівнює нулю, воно часто не читається. Кож­на цифра як цілої, так і дробової частини десяткового дробу читається окремо.

0.1 — nought point one або point one

2.37 — two point three seven

25.01 — twenty-five point nought one або two five point nought one

ЗАЙМЕННИК (THE PRONOUN)Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 702; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.192 (0.008 с.)