Заперечна форма загальних запитань 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Заперечна форма загальних запитаньСлід звернути увагу на заперечну форму загальних за­питань, яка утворюється за допомогою частки not, що ставиться після підмета перед основним дієсловом. Такі запитання виражають здивування і відповідають україн­ським, що починаються словами хіба, невже:

Do you not know him? Невже (Хіба) ти його не знаєш?

Don't you know him?

У відповідях на заперечні запитання в українській і англійській мовах вживання слів yes, no не збігається. Якщо в англійській мові у ствердній відповіді завжди вживається yes, а в заперечній — no, то в українській ні може вживатись в обох випадках:

Didn't you read this book? — Yes, I did. No, I didn't.

Хіба ти не читав цю книгу? — Ні, читав. Ні (Так), не читав.

§ 56. Спеціальні запитання і відповіді на них

Порядок слів у спеціальних запитаннях такий самий, як і в загальних, але перед допоміжним або модальним діє­словом стоїть питальне слово (або група слів):

When do you get up? Коли ти встаєш?

What do you read? Що ти читаєш?

Where do you live? Де ти живеш?

What story did the teacher read to you Яке оповідання прочитав вам учора вчитель?

yesterday?

Why do you cry? Чому ти плачеш?

Спеціальні запитання до підмета починаються питаль­ними займенниками who хто або what що. Вони викону­ють функцію підмета. Після цих займенників ставиться дієслово, що виконує функцію присудка. Таким чином, у спеціальних запитаннях, що стосуються підмета, зберіга­ється прямий порядок слів:

Who is reading a book? Who teaches you?

Who can speak English? What stands in the corner?

Прямий порядок слів зберігається також у спеціальних запитаннях, що стосуються означення підмета. Вони почи­наються питальними словами what який; which котрий, який; whose чий; how many, how much скільки:

What pencil is on the table? Whose child goes to school? Which pupil is the best?

На спеціальні запитання, як правило, даються повні відповіді. При цьому члени речення, виражені іменни­ками, замінюються займенниками:

What did the teacher read to the pupils He read an interesting book about animals.
yesterday?

Можливі також відповіді, що складаються з одного сло­ва (або групи слів), якого (яких) стосується запитання:

When did the teacher read you an — Коли вчитель прочитав вам цікаве

interesting story about animals? оповідання про тварин?

— Yesterday. — Вчора.

Відповіді на запитання, що стосується підмета або його означення, звичайно даються в короткій формі. Вони скла­даються з підмета і присудка, вираженого допоміжним чи модальним дієсловом:

Who is reading a book? My sister is.

Who can do it? He can.

What pencil is on the table? A red pencil is.

§ 57. Роз'єднувальні запитання (Disjunctive Questions)

Роз'єднувальне запитання складається з двох частин. Перша частина — це розповідне речення у ствердній або заперечній формі, друга — коротке загальне запитання, що складається з підмета, вираженого особовим займен­ником, який відповідає підмету першої частини, і допо­міжного або модального дієслова. Якщо присудок першої частини вжито у Present або Past Indefinite у ствердній формі, тобто коли у його складі немає допоміжного діє­слова, то в короткому запитанні вживаються відповідні форми допоміжного дієслова to do:

You speak English, don't you? Ви говорите англійською мовою, чи не так?

You don't speak English, do you? Ви не говорите англійською мовою, чи не так?

Відповіді на роз'єднувальні запитання звичайно короткі і можуть виражати як згоду, так і незгоду з мовцем.

Зверніть увагу, що, як і в заперечній формі загальних запитань, використання yes і no у роз’єднувальних запитаннях в українській та англійській мовах не збігається:

You don’t speak French, do you? Ви не говорите по-французькому, чи не так?

– No I do not. Yes, I do. – Ні не говорю. Ні говорю.

§ 58. Альтернативні запитання (Alternative Questions)

Альтернативне запитання складається з двох загальних запитань, з'єднаних сполучником or. Хоча альтернативні за­питання починаються з допоміжного чи модального дієслова, як і загальні, за змістом вони є спеціальними, тому вимагають повної відповіді. Відповіді yes або no логічно неможливі, як і в українській мові:

Is he a teacher or a doc­tor? – He is a doctor.

Which do you like, tea or coffee? – I like coffee.

Will you goto school or home? – I shall go home.

Did you speak to him, or did your brother? – My brother did.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 505; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.173 (0.01 с.)