Умовні речення (Conditional Sentences) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Умовні речення (Conditional Sentences)В англійській мові можна виділити три основні типи умовних речень.

Умовні речення першого типу виражають ре­альні, здійсненні умови у теперішньому або майбутньому часі:

If he comes to me, we shall go to the Якщо він приїде до мене, ми підемо в кіно.

cinema.

If I see this book, I ’ll buy it. Якщо я побачу цю книжку, я куплю її.

Речення реальної умови найчастіше стосуються майбут­нього часу, але в підрядному реченні вживається відпо­відна форма теперішнього часу (див. § 62).

Умовні речення другого типу виражають мало­ймовірні та нереальні, умови стосовно теперішнього або майбутнього часу:

If I were grown up, I should enter Якби я був дорослим, я б вступив до цього інституту.

this institute.

If he knew French, he would go to Якби він знав французьку мову, то поїхав би до France. Франції.

У реченнях цього типу в підрядних реченнях вживаєть­ся форма Past Subjunctive (див. § 30), а в головному — should або would з Indefinite Infinitive без to.

Умовні речення третього типу виражають нере­альну умову стосовно минулого. У підрядних реченнях вживається форма Past Perfect Subjunctive (див. § 30), а в головному — should або would з Perfect Infinitive (див. § 39) без частки to:

If I had been there, I should have Якби я там був, я б допоміг йому.

helped him.

If your translation had been correct, Якби твій переклад був правильним, ти одержав би

you would have got a good mark. гарну оцінку.

 

Irregular Verbs

 

Infinitive Past Indefinite Past Participle Translation
arise [ə´raız]   arose [ə´rouz]   arisen [ə´rizn]   виникати, поставати
bear [bεə] bore [bכ:] born(e) [bכ:n] нести, носити
beat [bi:t] beat [bi:t] beaten [bi:tn] бити
become [bi´kʌm] became [bi´keim] become [bi´kʌm] ставати, робити
begin [bi´gin] began [bi´gæn] begun [bi´gʌn] починати(ся)
blow [blou] blew [blu:] blown [bloun] дути
break [breik] broke [brouk] broken [´brouken] (з)ламати
bring [briŋ] brought [brכ:t] brought [brכ:t] приносити
build [bild] built [bilt] built [bilt] будувати
burn [bə:n] burnt [bə:nt] burnt [bə:nt] палити, горіти
burst [bə:st] burst [bə:st] burst [bə:st] розбиватися; вибухати
buy [bai] bought [bכ:t] bought [bכ:t] купувати
catch [kæt∫ caught [kכ:t] caught [kכ:t] ловити, (с)піймати
choose [t∫u:z] chose [t∫ouz] chosen [t∫ouzn] вибирати
come [kʌm] came [keim] come [kʌm] приходити
cost [kכst] cost [kכst] cost [kכst] коштувати
cut [kʌt] cut [kʌt] cut [kʌt] різати
dig [dig] dug [dʌg] dug [dʌg] копати
do [du:] did [did] done [dʌn] робити
draw [drכ:] drew [dru:] drawn [drכ:n] тягти; малювати
dream [dri:m] dreamt [dremt] dreamed [dri:md] dreamt [dremt] dreamed [dri:md] бачити уві сні; мріяти
       
drink [driŋk] drank [dræŋk] drunk [drʌŋk] пити
drive [draiv] drove [drouv] driven [´drivn] гнати; їхати
eat [I:t] ate [et] eaten [´i:tn] їсти
fall [fכ:l] fell [fel] fallen [´fכ:ln] падати
feed [fi:d] fed [fed] fed [fed] годувати
feel [fi:l] felt [felt] felt [felt] почувати, відчувати
fight [fait] fought [fכ:t] fought [fכ:t] битися
find [faind] found [faund] found [faund] знаходити
fly [flai] flew [flu:] flown [floun] літати
forget [fə´get] forgot [fə´gכt] forgotten [fə´gכtn] забувати
forgive [fə´giv] forgave [fə´geiv] forgiven [fə´gi:vn] вибачати, прощати
freeze [fri:z] froze [frouz] frozen [frouzn] заморожувати, замерзати
get [get] got [gכt] got [gכt] діставати, одержувати
give [giv] gave [geiv] given [´givn] давати
go [gou] went [went] gone [gכn] іти, іти геть
grind [graind] ground [graund] ground [graund] молоти, точити
grow [grou] grew [gru:] grown [groun] рости
hang [hæŋ] hung [huŋ] hanged [hæŋd] hung [huŋ] hanged [hæŋd] висіти, повісити (стратити)
have [hæv] had [hæd] had [hæd] мати
hide [haid] hid [hid] hidden [hidn] ховати(ся)
hear [hiə] heard [hə:d] heard [hə:d] чути
hit [hit] hit [hit] hit [hit] ударяти, влучати
hold [hould] held [held] held [held] мати, держати
hurt [hə:t] hurt [hə:t] hurt [hə:t] завдавати болю, боліти
keep [ki:p] kept [kept] kept [kept] тримати, зберігати
know [nou] knew [nju:] known [noun] знати
lay [lei] laid [leid] laid [leid] класти, покласти
lead [li:d] led [led] led [led] вести, поводити
leap [li:p] leapt [lept] leaped [li:pt] leapt [lept] leaped [li:pt] плигати, стрибати
learn [lə:n] learnt [lə:nt] learned learnt [lə:nt] learned вчити
leave [li:v] left [left] left [left] залишати
lend [lend] lent [lent] lent [lent] позичати (комусь)
let [let] let [let] let [let] пускати; дозволяти
lie [lai] lay [lei] lain [lein] лежати
lose [lu:z] lost [lכst] lost [lכst] втрачати, губити
make [meik] made [meid] made [meid] робити
mean [mi:n] meant [ment] meant [ment] означати, мати намір
meet [mi:t] met [met] met [met] зустрічати
mistake [mis´teik] mistook [mis´tuk] mistaken [mis´teikn] помилятися
pay [pei] paid [peid] paid [peid] платити
       
put [put] put [put] put [put] класти, ставити
read [ri:d] read [red] read [red] читати
ride [raid] rode [roud] ridden [´ridn] їздити верхи
ring [riŋ] rang [ræŋ] rung [rʌŋ] телефонувати
rise [raiz] rose [rouz] risen [rizn] вставати, підніматись
run [rʌn] ran [ræn] run [rʌn] бігти
say [sei] said [sed] said [sed] говорити, сказати
see [si:] saw [sכ:] seen [si:n] бачити
sell [sel] sold [sould] sold [sould] продавати
send [send] sent [sent] sent [sent] посилати
set [set] set [set] set [set] ставити, установлювати
shine [∫ain] shone [∫כn] shone [∫כn] світити;проливати
shoot [∫u:t] shot [∫כt] shot [∫כt] стріляти; підковувати
show [∫ou] showed [∫oud] shown [∫oun] показувати
shut [∫ʌt] shut [∫ʌt] shut [∫ʌt] закривати
sing [siŋ] sang [sæŋ] sung [∫ʌŋ] співати
sink [siŋk] sank [sæŋk] sunk [∫ʌŋk] спускати(ся); занурюватись
sit [sit] sat [sæt] sat [sæt] сидіти
sleep [sli:p] slept [slept] slept [slept] спати
speak [spi:k] spoke [spouk] spoken [´spoukn] говорити
spell [spel] spelt [spelt] spelled [speld] spelt [spelt] spelled [speld] писати або вимовляти по буквах
spend [spend] spent [spent] spent [spent] витрачати
spring [spriŋ] sprang [spræŋ] sprung [sprʌŋ] стрибати; виникати
stand [stænd] stood [stud] stood [stud] стояти
strike [straik] struck [strʌk] struck [strʌk] бити; вдаряти(ся)
sweep [swi:p] swept [swept] swept [swept] мести, мчати
swim [swim] swam [swæm] swum [swʌm] плавати, пливти
take [teik] took [tuk] taken [teikn] брати, взяти
teach [ti:t∫] taught [tכ:t] taught [tכ:t] вчити, навчати
tell [tel] told [tould] told [tould] розповідати; говорити
think [θiŋk] thought [θכ:t] thought [θכ:t] думати
throw [θrou] threw [θru:] thrown [θroun] кидати
understand [ِʌndə´stænd] understood [ِʌndə´stund] understood [ِʌndə´stund] розуміти
wake [weik] woke [wouk] waked [weikt] woke [wouk] waked [weikt] прокидатися; будити
wear [wεə] wore [wכ:] worn [wכ:n] носити (одяг)
win [win] won [wʌn] won [wʌn] вигравати
write [rait] wrote [rout] written [ritn] писати

 

 

ENGLISH-UKRAINIAN VOCABULARY

 

а — adjective ['ædʒiktiv] — прикметник num — numeral ['nju:mərəl] — числів­ник

adv – adverb ['ædvə:b] – прислівник pl – plural ['pluərəl] – множина

cj – conjunction [kən'dʒʌŋk∫n] – сполучник pr n – proper noun – власне ім’я

int – interjection ['intə'dʒek∫n] – вигук prep – preposition [prepə'zi∫n] – прийменник

n – noun [naun] – іменник pron – pronoun ['prounaun] – займенник

v – verb [və:b] – дієслово

A a

a [ə] — неозначений артикль, ставиться adventure [əd'vent∫ə] n пригода

перед словами, що починаються приголосними advertisement [əd'və:tismənt] n оголошення,

і йотованими звуками реклама, анонс

abbey ['æbi] n абатство, монастир advice [əd'vais] n порада

able ['eibl] а здібний, здатний aeroplane [´εərəplein] n аероплан

to be able to... могти afraid [ə'freid] а зляканий

about [ə'baut] prep про; близько (про час) to be afraid боятися

above [a'bʌv] prep над after ['a:ftə] prep після; cj після того як

absent ['æbsənt] а відсутній afternoon ['a:ftə'nu:n] n час після полудня

to be absent бути відсутнім afterwards ['a:ftəwədz] adv потім, згодом, пізніше

accept [ək'sept] v приймати again [ə'gein] adv знову

to accept parcels (letters) при­ймати посилки against [ə'geinst] prep проти, нав­проти

і листи age [eidʒ] n вік

acceptable [ək'septəbl] а прийнят­ний ago [ə 'gou] adv тому (про час)

accident ['æksidənt] n нещасний випадок agree [ə 'gri:] v погоджуватися

account [ə'kaunt] n рахунок agricultural [,ægri'kʌlt∫ərəl] а сільськогосподар-

on account за рахунок ський

accountable [ə'kauntəbl] а відпові­дальний; agriculture n сільське господарст­во

підзвітний air [εə] п повітря

accurate ['ækjurit] а точний, пра­вильний alive [ə'laiv] а живий всі

ache [eik] n біль (особливо три­валий, тупий) all [כ:l] а весь, вся, все; pron всі

achieve [ə't∫i:v] v досягати all over the world у всьому світі

achievement [ə't∫i:vmənt] n досяг­нення allow [ə'lau] v дозволяти

acquire [ə 'kwaiə] v набувати, одер­жувати ally [ælai] n союзник

adjuster [ə'dʒʌstə] n монтажник, складальник almost ['כ:lmoust] adv майже

act [ækt] 1. n справа; вчинок; 2. v діяти along [ə'lכŋ] prep уздовж

active ['æktiv] а активний alphabet ['ælfəbit] n алфавіт

activity [æk'tiviti] n діяльність already [כ:l'redi] adv уже

actor ['æktə] n актор also ['כ:lsou] adv також

A.D. (Anno Domini) ['ænou'dכminai] нашої ери although [כ:lðоu] cj хоч, коли б навіть

add [æd] v додавати altitude ['æltitju:d] re висота

address [ə'dres] n адреса always ['כ:lwəz] adv завжди

addressee [,ædre'si:] n адресат amaze [ə'meiz] v вражати, диву­вати

administrative [əd'ministrətiv] a адміністративний ambulance ['æmbjuləns] n машина швидкої

adopt [ə'dכpt] v приймати, засвою­вати допомоги


ambush ['æmbu∫] n засідка

amend [ə'mend] v виправляти(ся), поліпшувати(ся)

amendment [ə'mendmənt] n по­правка (до резолюції тощо)

among [ə'mʌŋ] adv серед, між

ample ['æmpl] а просторий

ancient ['ein∫ənt] а старовинний; стародавній

and [ænd] cj і, й, та

angry ['æŋgri] а сердитий

animal ['æniməl] n тварина; звір

anniversary [,æni'və:səri] n річ­ниця

another [ə'nʌðə] а, рron інший

answer [´α:nsə] 1. п відповідь; 2. v відповідати

anticipate [æn'tisipeit] v передба­чати, передчувати

anxious ['æŋk∫əs] а стурбований, занепокоєний

any [eni] рrоп будь-який

anybody ['eni,bכdi] ргоп хто-не-будь; всякий;

будь-який

anyone ['eniwʌn] prоп хто-небудь;всякий, кожний

anything ['eniθıŋ] рrоп що-небудь, будь-що

apartment [ə'pa:tmənt] п амер. квартира

apologize [ə'polədʒaiz] v вибача­тися

applause [əplכ:z] n оплески, аплодисменти

apple [æpl] n яблуко

application [,æpli'kei∫n] n заява, прохання

approximately [ə'prכksimitli] adv приблизно, майже

apron ['eiprən] n фартух

area [´εərə] n площа, територія

arid ['ærid] а сухий, безводний

arm [a:m] n рука (від кисті до плеча)

arm-chair ['a:m't∫εə] n крісло

army ['a:mi] n армія

around [ə'raund] prep навколо

arrival [ə'raivl] n приїзд

arrive [ə'raiv] v прибувати; приходити, доходити

art [a:t] n мистецтво

art-gallery ['a:t'gæləri] n картинна галерея

article ['a:tikl] n стаття

artificial [,a:ti'fi∫əl] а штучний

artist ['a:tist] n художник

as [æz, əz] cj як; у той час як

ask [a:sk] v запитувати

assert [ə'sə:t] v твердити; обстою­вати

to assert sovereignty відстою­вати незалежність

assist [ə'sist] v допомагати; сприяти

associated [ə'sou∫ıeitid] а пов'яза­ний

assure [ə'∫uə] v запевняти; гаран­тувати

astronautics [,æstrə'nכ:tiks] n аст­ронавтика

at [æt, ət] prep у, в, на

athlete ['æθlі:t] п спортсмен

athletics [æθ'letiks] n атлетика

attack [ə'tæk] 1. n атака; 2. v на­падати

attempt [ə'tem(p)t] n спроба

attend [ə'tend] v відвідувати; пі­клуватися

to attend classes відвідувати уроки

attention [ə'ten∫n] n увага

attentive [ə'tentiv] а уважний

attract [ə'trækt] v приваблювати

attraction [ə'træk∫n] re привабли­вість; атракціон

attribute [ætnbju:t] n ознака; атрибут

audience ['כ:djəns] n аудиторія; глядачі

aunt [a:nt] n тітка

Australian [o:s'treiljən] а австра­лійський

author ['כ:θə] n автор

authority [כ:θכnti] n влада; адмі­ністрація

autobiographic(al) ['כ:tou'baiou'græfik(əl)] а авто-

біографічний

autobiography [,כ:toubai'כgrəfi] n автобіографія

autumn [כ:təm] n осінь

aviation [,eivi'ei∫n] n авіація

avoid [ə'void] v уникати

award [ə'wכ:d] 1. n присуджена нагорода; 2. v нагороджувати


 

B b


baker's shop [beikəz'∫כp] n магазин хлібобулочних виробів

balcony ['bælkəni] n балкон

ball [bכ:l] n м'яч

ballad [bæləd] n балада

balloon [bə'lu:n] n повітряна куля

bandage [ bændidʒ] v перев'язу­вати

bank [bæŧk] re берег (ріки, озера)

bar [ba:] n бар, буфет; стійка, прилавок

barber [´ba:bə] n перукар

barren ['bærən] а виснажений (про ґрунт)

basket ['ba:skit] n кошик

basket-ball [ba:skitbכ:l] n баскет­бол

basket-ball player баскетболіст

bathe [beið] v купатися

bathroom [´ba:θrum] n ванна кім­ната

battle [bætl] n бій

B.C. (before Christ) до нашої ери

be [bi:, bi] (was/were; been) v бути; існувати

bear [ bεə] (bore, born) v родити, народжувати

be born народитися

beat [ bi:t] (beat, beaten) v бити

beautiful [´bju:tiful] а гарний; вродливий

because [bi'kכz] cj тому що

become [bi´kʌm] (became, become) v робитися, стати(ся)

bed [ bed] n ліжко

bee [bi:] n бджола

beef-steak [´bi:f´steik] n біфштекс

beet [bi:t] n буряк

before [bi'fכ:] prep до, перед

begin [bi'gin] (began, begun) v по­чинатися)

behalf [bi'ha:f] n: in behalf of за­ради; на користь; on behalf (of) від імені (когось)

behind [bi'haind] adv ззаду, позаду

believe [bi'li:v] v вірити; думати

bell [bel] n дзвін; дзвоник

belt [belt] n пасок, пояс

belong [bi'lכŋ] v належати (до, кому-небудь)

bench [bent∫] n лавка

berry ['beri] n ягода

besides [bi'saidz] adv крім того

best [best] (найвищий cm. від good, well) 1. а найкращий; 2. adv найкраще

better ['betə] (вищий cm. від good, well) 1. а кращий; 2. adv кра­ще

between [bi'twi:n] prep між

Bible ['baibl] n Біблія

big [big] а великий

bill [bil] n рахунок (за послуги)

biography [bai'כgrəfi] re біографія

biology [bai'כlədʒi] n біологія

bird [bə:d] n птах

birth [bə:θ] re народження

birthday ['bə:θdei] n день народ­ження

black [blæk] а чорний

blackboard ['blækbכ:d] n класна дошка

blouse [blauz] n блузка

blow [blou] (blew, blown) 1. n подих; звук духового інструмента; 2. v дути

blue [blu:] а блакитний, синій

blue-eyed [blu: aid] а синьоокий

board [bכ:d] n дошка; правління; рада

on board на кораблі, на борту

boat [bout] n човен

body [bכdi] n тіло; головна час­тина

book [buk] n книга

bookcase [buk,keis] n книжкова шафа

booking-office ['bukiŋ,כfis] n квит­кова каса

boot [bu:t] n черевик

border on [´bכ:də'כn] v межувати з

bore [bכ:] v надокучати

born [bכ:n] а народжений

to be born народитися

borrow ['bכrou] v позичати

botany ['bכtəni] n ботаніка

both [bouθ] pron обидва

bottle [´bכtl] n пляшка

bottom ['bכtəm] n дно; низ; основа

boundary [baundəri] n кордон, межа

box [bכks] n коробка; ящик

boxing ['bכksiŋ] n бокс

box-office [bכks'כfis] n театральна каса

boy [bכi] n хлопець, хлопчик

bracket ['brækit] n дужка

braid [breid] n коса (волосся)

branch [bra:nt∫] n гілка, галузь; філія

brave [breiv] а сміливий, хороб­рий

bravery [ breivəri] n сміливість, хоробрість

bread [bred] n хліб

break [breik] n перерва

break [breik] (broke, broken) v ламати; порушувати (закон)

breakfast [brekfəst] n сніданок

to have breakfast снідати

bridge [bndʒ] n міст

brief [bri:f] а короткий

bright [brait] а світлий, яскравий

bring [briŋ] (brought, brought) v приносити

British ['briti∫] а британський, ан­глійський

broad [brכ:d] а широкий

brother [´brʌðə] п брат

brown [braun] а коричневий

brush [brʌʃ]1. n щітка; 2. v чистити щіткою

bucket ['bʌkit] n відро

build [bild] (built, built) v буду­вати

builder ['bildə] n будівельник

building [´bıldıŋ] n будинок, будівля

bureau [ bjuə'rou] n бюро, комітет

bus [bʌs] n автобус

business ['biznis] n бізнес, справа, діло

but [bʌt] cj але

butcher's shop ['but∫əz´∫כp] n м'яс­ний магазин

butler ['bʌtlə] n дворецький

butter [ ´ bʌtə] n масло

buy [bai] (bought, bought) v купу­вати

buyer ['baiə] n покупець

by [bai] prep коло, біля, при

by bus автобусом


 

C c


calendar ['kælində] n календар

call [kכ:l] v звати, називати; за­ходити

calm [ka:m] a спокійний

camp [kæmp] n табір

can [kæn, kən] (past could) v могти, бути спроможним

canteen [kæn'ti:n] n їдальня, буфет

cap [kæp] n шапка; кепка

capital ['kæpitl] n столиця

captain ['kæptin] n капітан

car [ka:] n легковий автомобіль

care [kεə] n турбота, догляд

to take care of доглядати ко­гось, дбати про когось

career [kə'riə] n кар'єра, успіх

carpet ['ka:pit] n килим

carry ['kæri] v нести

carry out виконувати

case [keis] n випадок

cash [kæ∫]1. n гроші, готівка; 2. v платити готівкою

cashier [kæ'∫iə] n касир

cat [kæt] n кіт, кішка

catch [kæt∫] (caught, caught) v ло­вити, (с)піймати

cause [kכ:z] v спричиняти

celebrate ['selibreit] v святкувати-

celebration [,seli'brei∫n] n святкування

censorship ['sensə∫ip] n цензура

central ['sentrəl] а центральний

centre ['sentə] n центр

century ['sent∫əri] n століття

certainly ['sə:tnli] adv звичайно, неодмінно

chair [t∫εə] n стілець

chalk [t∫כ:k] n крейда

champion ['t∫æmpjən] n чемпіон

championship ['t∫æmpjən∫ip] n чемпіонат

change [t∫eindʒ] n зміна; дрібні гроші, здача

channel ['t∫ænl] n канал; протока

character ['kæriktə] n характер; образ

charge [t∫a:dʒ] n обов'язок

to be in charge of відповідати за (щось)

free of charge безплатно

charity ['t∫æriti] n благодійність

chart [t∫a:t] v наносити на карту

cheap [t∫i:p] а дешевий

checkout ['t∫ek'aut] n контроль

cheek [t∫i:k] n щока

cheese [t∫i:z] n сир

chemist ['kemist] n хімік; аптекар

chemistry ['kemistri] n хімія

chemist's shop ['kemistri ∫כp] n ап­тека

cherry ['t∫eri] n вишня

chess [t∫es] n шахи

chess-player n шахіст

chestnut [t∫es(t)nʌt] n каштан

chicken ['t∫ikin] n курча

chief [t∫i:f] n голова, шеф

child [t∫aild] n дитина

childhood ['t∫aildhud] n дитинство

children ['t∫ildrən] n діти

chime [t∫aim] n набір дзвонів; pl передзвін

choice [t∫כis] n вибір, відбір

choir ['kwaiə] n хор

choose [t∫ju:z] (chose, chosen) v ви­бирати

Christ ['kraist] n Христос

Christmas ['krisməs] n Різдво Христове

church [t∫ə:t∫] n церква

cinema ['sinimə] n кінотеатр

circle ['sə:kl] n гурток

circular ['sə:kjulə] а круглий

circular ticket квиток туди й назад

circus ['sə:kəs] n цирк

cite [sait] v цитувати

city ['siti] n (велике) місто

class [klα:s] n клас

classmate ['kla:smeit] n одноклас­ник

classroom ['kla:srum] n класна кімната

clean [klin] 1. а чистий; 2. v приби­рати

clear [kliə] v прибирати (зі сто­лу)

clerk [klα:k] n клерк, конторсь­кий службовець

client ['klaiənt] n клієнт

climate ['klaimit] n клімат

cloak-room ['kloukrum] n гарде­роб; камера схову

clock [klכk] n годинник (стінний, настільний, баштовий)

close [klouz] v закривати, зачиня­ти; згортати

cloth [klכθ] n тканина; сукно

coast [koust] n узбережжя

clothes [klouðz] n одяг

coal [koul] n (кам'яне) вугілля

coat [kout] n пальто

cobweb ['kכbweb] n павутиння

coin [koin] v створювати (нові сло­ва)

coffee [kכfi] n кава

white coffee кава з молоком

cold [kould] 1. п простуда; 2. а хо­лодний; 3. adv холодно

cold in the head нежить

collect [kə'lekt] v збирати

collection [kə'lek∫n] n колекція, зібрання

colour ['kʌlə] п колір

colloquial [kə'loukwiəl] а розмов­ний (про стиль, мову)

combine [kəm'bain] n комбайн

combine-operator n комбайнер

come [kʌm] (came, come) v при­ходити

to come across smb. випадково зустріти когось

to come back повертатися

to come in time приходити вчасно

coming ['kʌmıŋ] а майбутній; що настає

commandment [kə'ma:ndmənt] n наказ, заповідь

the ten commandments десять заповідей (бібл.)

community [kə'mju:niti] n спіль­ність

comparative [kəm'pærətiv] а порів­няльний; грим, вищий ступінь

compatriot [kəm'pætriət] n спів­вітчизник

compete [kəm'pi:t] v змагатися

competition [,kכmpi'ti∫n] n змагання

completely [ kəm'pli:tli] adv цілком, повністю

comprehensive [,kכmpn'hensiv] a всебічний; вичерпний

compulsory [kəm'pʌlsəri] а при­мусовий; обов'язковий

computer [kəm'pju:tə] n комп'ю­тер

personal computer n персо­нальний комп'ютер

conceive [kən'si:v] v задумувати

to conceive the idea висунути ідею

concert ['kכnsət] n концерт

confide [kən'faid] v довіряти; роз­повідати по секрету

congratulate [kən'grætjuleit] on v вітати (з)

congratulation [kən'grætju'lei∫n] n поздоровлення, вітання

connect [kə'nekt] v з'єднувати

conquest ['kכŋkwest] n завоюван­ня, підкорення

conservatoire [kən'sə:vətwa:] n консерваторія

consider [kən'sidə] v розглядати; вважати

considerable [kən'sidərəbl] a значний

considerably [kən'sidərəbli] adv значно, багато, чимало

constitution [,kכnsti'tju:∫n] n конституція

consulate [,kכnsjulit] n консульство

contagious [kən'teidʒəs] а зараз­ний, інфекційний

content ['kכntent] n зміст (книги)

contest ['kכntest] n змагання

continental [.kכnti'nentl] а конти­нентальний

continue [kən'tinju:] v продовжу­вати

contribution [,kכntri'bju:∫n] n вне­сок

cook [kuk] 1. n кухар; кухарка; 2. v готувати (їжу)

cool [ku:l] а прохолодний; свіжий

co-operate [kou'כpəreit] v співро­бітничати; сприяти

copy ['kכрі] п копія; примірник

core [kכ:] n серцевина, ядро

core curriculum базовий на­вчальний план

corner ['kכrnə] n кут; куток

correct [kə'rekt] 1. а правильний; 2. v виправляти

correctly [kə'rektli] adv вірно, пра­вильно

correspond. [,kכris'pכnd] v відпові­дати

cosmonaut ['kכzmənכ:t] n космо­навт

cosmonautics [,kכzmə'nכ:tiks] n космонавтика

Cossack ['kכsæk] n козак

cost [kכst] (cost, cost) v коштувати

costume ['kכstju:m] n одяг; кос­тюм

cough [kכf] 1. n кашель; 2. v каш­ляти

count [kaunt] v рахувати

counter ['kauntə] n прилавок; стійка; лічильник

country ['kʌntri] n країна; сільсь­ка місцевість

in the country на селі

courage ['kʌridʒ] п мужність

courageous [kə'reidʒəs] а смі­ливий, відважний, хоробрий

course [kכ:s] n курс of course звичайно

cover ['kʌvə] І. п конверт; 2. v по­кривати

cow [kau] п корова

cowboy ['kaubכi] n пастух; ковбой

create [kri:'eit] v творити; утворю­вати

creator [kri:'eitə] n творець; автор

cross [krכs] 1. n хрест; 2. v пере­тинати; переходити

crowd [kraud] n натовп

crush [krʌʃ] v давити; знищувати

cry [krai] v кричати; плакати

cultural ['kʌltʃərəl] а культурний

culture ['kʌlʧə] п культура

cup [kʌp] п чашка; кубок

cupboard ['kʌbəd] n буфет, сервант

curly ['kə:li] а кучерявий

current ['kʌrənt] а поточний

curriculum [kə'rikjuləm] n програма, навчальний план

curtain [kə:tn] n завіса; занавіска

custom [kʌstəm] n звичай; pi мито

cutlet ['kʌtlit] n відбивна котлета

cycle ['saikl] n цикл


 

D d


dark [da:k] 1. a темний; 2. adv темно

dark-eyed ['da:k'aid] а темноокий

date [deit] n дата

daughter ['dכ:tə] n дочка

day [dei] n день

day-book ['deibuk] n щоденник

dead [ded] а мертвий

dear [diə] а дорогий, любий

death [deθ] n смерть

decide [di'said] v вирішувати

decision [di'siʒn] n рішення

declare [di'klεə] v оголошувати, проголошувати

decorate ['dekəreit] v прикрашати

decoration [,dekə'rei∫n] n прикраса

deed [di:d] n дія, вчинок

deep [di:p] а глибокий, заглиблений

defeat [di'fi:t] v розбивати, завда­вати поразки

defend [di'fend] v захищати

degree [di'gri:] n ступінь, міра

delegate ['deligit] n делегат

delicatessen [,delikə'tesn] n холод­ні закуски,салат

deliver [di'livə] v передавати; ви­голошувати; доставляти

delivery [di'livəri] n доставка реко­мендованої кореспонденції

demand [di'ma:nd] 1. n вимога; 2. v вимагати

demonstration [,demən'strei∫n] n демонстрація відділ

departure [di'pa:t∫ə] n від'їзд, від­хід

deposit [di'pכzit] n вклад у банку; внесок

deputy ['depjuti] n депутат

derivation [,den'vei∫n] n поход­ження, утворення

describe [dis'kraib] v описувати

deserve [di'zə:v] v заслуговувати

design [di'zain] n проект; план

designer [di'zainə] n конструктор

destination [,desti'nei∫n] n призна­чення

detachment [di'tæt∫mənt] n загін військ (кораблів)

detain [di'tein] v затримувати

detect [di'tekt] v виявляти; ви­правляти

develop [di'veləp] v розвивати

development [di'veləpmənt] n роз­виток

devote [di'vout] v присвячувати

diagnose ['daiəgnouz] v ставити ді­агноз

dialogue ['daiəlכg] n діалог

die [dai] v умирати

differ ['difə] v відрізняти

different ['difrənt] а різний

difficult ['difikəlt] а важкий, тяжкий

dig [dig] (dug, dug) n копати

dignity ['digniti] n гідність; велич

dinner ['dinə] n обід

to have dinner обідати

diploma [di'plouma] n диплом

direction [di'rek∫n] n напрям

dirty ['də:ti] а брудний

disappointed [disə'pointid] а роз­чарований

discover [dis'kʌvə] v відкривати

discovery [dis'kʌvəri] n відкриття; виявлення

discuss [dis'kʌs] v обговорювати

disease [di'zi:z] n хвороба

disgrase [dis'greis] n ганьба

display [dis'plei] 1. n виставка; 2. v показувати, виявляти

distance ['distəns] n відстань

district ['distnkt] n район, округ; область

dive [daiv] v пірнати; стрибати в воду

diversity [dai'və:siti] n різноманіт­ність

divide [di'vaid] v ділити

domestic [də'mestik] а домашній, сімейний

door [dכ:] n двері

doorman ['dכ:mən] n швейцар

doubt [daut] n сумнів

no doubt безсумнівно

dozen [dʌzn] n дюжина, дванад­цять

draught [dra:ft] n pl шашки

draw [drכ:] (drew, drawn) v тягти; волочити; малювати

drawer [drכ:ə] n шухляда; висувна дошка (буфета, стола)

dreadful ['dredful] а жахливий

dream [dri:m] 1. n мрія; 2. v мрія­ти

dress [dres] 1. n сукня; одяг; 2. v одягатися

dress-maker ['dres,meikə] n крав­чиня

drink [drink] (drank, drunk) v пити

driver ['draivə] n водій

drop [drכp]1. n крапля; 2. v падати

dry [drai] 1. а сухий; 2. v сушити; витирати

dullness ['dʌlnis] n нудьга

durability [,djuərə´biliti] n стій­кість, міцність

duty ['dju:ti] n обов'язок

to be on duty чергувати


 

E e


ear [іə] п вухо

early ['ə:ii] 1. а ранній; 2. adv рано

east [i:st] n схід

in the east на схід

eastern ['i:stən] а східний

easy [i:zi] а легкий

eat [i:t] (ate, eaten) v їсти

economy [i:'kכnəmi] n економіка

education [,edju:'kei∫n] n освіта

effort ['efət] n зусилля

either ['aiðə] а будь-який (з двох)

either... or cj або... або

elder ['eldə] а старший (у сім'ї)

elderly ['eldəli] а літній, в літах

elect [i'lekt] v обирати

electric [i'lektrik] а електричний electric power station електро­станція

electrician [ilek'tri∫n] n електрик

else [els] adv ще

embarrass [lm'bærəs] v бентежити

embassy ['embəsi] n посольство

embody [imbכdi] v втілювати в життя; включати

emperor ['empərə] n імператор

emphasize ['emfəsaiz] v підкреслю­вати

empty ['em(p)ti] 1. а порожній; 2. v спорожняти

end [end] n кінець

enemy ['enimi] n ворог

engine [endʒin] n мотор, двигун

engineering [, endʒi'niəriŋ] n техні­ка; машинобудування

enjoy [in'dʒɔi] v насолоджуватися; діставати задоволення

enough [i'nʌf] adv досить

enter ['entə] v входити у; вступати

entire [in'taiə] а весь, цілий

entirely [in'taiəli] adv повністю; цілком

entrance ['entrəns] n вхід

entrance examination вступний іспит

envelope ['enviloup] n конверт

environment [in'vaiərənmənt] n до­вкілля, навколишнє середови­ще

epidemy [epidemi] n епідемічне захворювання

equip [i'kwip] v обладнувати; спо­ряджати

equipment [il'kwipmənt] n облад­нання, оснащення

escape [is'keip] v утекти; вряту­ватися

especially [is'pe∫əli] adv особливо, зокрема

essential [i'sen∫əl] а істотний, значний

establish [is'tæbli∫] v установлю­вати

establishment [is'tæbli∫mənt] n встановлення; заклад, уста­нова

ethnic ['еθnik] а етнічний

eve [i:v] n переддень

on the eve напередодні

even ['i:v(ə)n] adv навітьПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 403; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.94.18 (0.587 с.)