Дієприкметник (The Participle) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дієприкметник (The Participle)Дієприкметник — неособова форма дієслова, яка має властивості прикметника, прислівника і дієслова. Дієприкметник має такі форми:

 

 

Форма дієприкметника Неперехідні дієслова Перехідні дієслова
Active Voice Active Voice Passive Voice
Present Participle sleeping writing being written
Past Participle slept   written
Perfect Participle having slept having written having been written

Present Participle означає дію, одночасн у з дією, вираженою дієсловом-присудком, і може, таким чином, стосуватись теперішнього, минулого або майбутньо­го часу:

Writing a composition in English. Під час написання твору англійською мовою я

I consult a Ukrainian-English ко­ристуюсь українсько-ан­глійським словником

dictionary.

Writing a composition in English I Під час написання твору англійською мовою я

consulted a Ukrainian-English ко­ристувався українсько-ан­глійським словником.

dictionary.

Writing a composition in English I’ll Під час написання твору англійською мовою я

consult a Ukrainian-English dictionary. ско­ристаюсь українсько-ан­глійським словником.

Present Perfect Participle виражає дію, що передує дії, вираженій дієсловом-присудком;

Having written the letter, I took the Написавши листа, я взяв книгу і почав читати її.

book and began to read it.

Having said these words, І stood up Сказавши ці слова, я встав і вийшов.

and went out.

Past Participle є пасивним дієприкметником, має лише одну форму і вживається тоді, коли іменник або займенник, до якого він відноситься, позначає об'єкт вираженої дії:

a respected man — поважаний чоловік a wounded soldier — поранений солдат

a broken pencil — поламаний олівець one's broken health — підірване здоров'я

a written poem — написаний вірш

Здебільшого Past Participle виражає дію, що передує дії, вираженій присудком речення:

І was standing and looking at the Я стояв і дивився на поламаний стіл, неначе він був broken table as if it was a famous one. чимось знаменитим.

Frightened by the dog, she was Злякавшись собаки, вона стояла, дивлячись на нього, і standing, looking at it, and began to cry.почала плакати.

 

 

ПРИСЛІВНИК (THE ADVERB)

Утворення прислівників

За формою прислівники поділяються на прості, по­хідні, складні і складені.

Прості: here тут; there там, туди; now зараз, тепер; soon скоро, незабаром; late пізно; very дуже тощо.

Похідні: badly погано; slowly повільно тощо.

Складні: somewhere де-небудь, куди-небудь; nowhere ні­де, нікуди тощо.

Складені: since then з тих пір; till now до цього часу, досі тощо.

Прислівники можуть утворюватися від прикметників і деяких іменників за допомогою суфікса -ly. При цьому кінцева голосна y перед суфіксом - ly змінюється на i:

happy щасливий — happily щасливо day день — daily щодня

Деякі прислівники (fast, loud, long, far, little, much, late, straight, early, daily, weekly, monthly, friendly) збі­гаються за формою з прикметниками і відрізняються від них лише за функцією, яку вони виконують у реченні. Прислівники відносяться до дієслова, а прикметники — до іменника:

She went to school early. Вона рано пішла до школи.

They grew early vegetables. Вони вирощували ранні овочі.

Ступені порівняння прислівників

Прислівники способу дії та деякі інші мають ступені порівняння, які утворюються так само, як ступені по­рівняння прикметників (див. § 6):

late — lat er — lat est

attentively — more attentively — most attentively

Деякі прислівники, як і відповідні прикметники, утво­рюють ступені порівняння від іншого кореня:

 

Звичайна (основна) форма Вищий ступінь Найвищий ступінь
well – добре badly – погано much many багато little – мало far – далеко better – краще worse – гірше more – більше   less – менше farther further далі best – найкраще worst – найгірше most – найбільше   least – найменше farthest furthest якнайдалі

ПРИЙМЕННИК (THE PREPOSITION)

Вживання прийменників

Прийменники в англійській мові виражають різні від­ношення між словами у реченні чи словосполученні. При­йменники, як правило, багатозначні, внаслідок чого одному й тому ж прийменнику англійської мови відповідає кілька українських і навпаки.

Наприклад, у великому англо-українському словнику знаходимо такі значення прийменника in.

1) у просторовому значенні: у, в, на;

2) у часовому значенні: у, в, за, через, протягом;

3) крім того, прийменник in визначає обставини, умови, оточення (у, в, при, з, за, на); рід, спосіб діяльності, місце праці (у, в) і мову, якою користуються (in English) та ін.

Такі ж багатозначні й інші прийменники. Тому, перекла­даючи з англійської мови, слід бути уважним, а користуючись словником, вибирати прийменник, що підходить за змістом.

На відміну від української, в англійській мові прийменник може стояти не лише перед словом, до якого відноситься, а й у кінці речення:

Так, у спеціальних запитаннях прийменник звичайно стоїть у кінці речення:

Where are you going from? Звідки ви йдете?

Whom are you talking about? Про кого ви говорите?

В означальних підрядних реченнях зі сполучними за­йменниками which, whom, that прийменник ставиться піс­ля дієслова, але може стояти й перед займенником:

The house, which he lives in, is Будинок, у якому він живе, розташований на цій

situated in this street. вулиці.

В інфінітивних зворотах, що виконують функцію озна­чення, прийменник ставиться в кінці:

He had no pencil to write with. У нього не було олівця, яким він міг би писати.

СПОЛУЧНИК (THE CONJUNCTION)

Вживання сполучників

Сполучники вживаються для зв'язку членів речення і цілих речень у складних реченнях. Вони діляться на про­сті (and, but, or, if та ін.); похідні (unless, however та ін.); складні (therefore, however, nevertheless та ін.) та складені (as soon as, in order to, as well as та ін.). Деякі складені сполучники називаються парними, тому що вони складаються з двох частин (both... andяк... так і; either... or – або... або; neither... nor – ні... ні та ін.):

I’ll ring you up as soon as I receive Я подзвоню тобі, як тільки одержу твого листа.

your letter.

I know not only him but also his sister. Я знаю не лише його, але і його сестру.

Both this and that exer­cise will be done Як ця, так і та вправи будуть виконанні через годину.

in an hour.

He is either in this or in that room. Він або в цій, або в тій кімнаті.

I know neither German nor French. Я не знаю ні німецької, ні французької мови.

(Про вживання окремих сполучників див. також; § 52.)

 

РЕЧЕННЯ (THE SENTENCE)Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 379; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.12.157 (0.01 с.)