Особливості системи органів управління виробничого кооперативу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості системи органів управління виробничого кооперативуУправління виробничим кооперативом здійснюється на основі самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань діяльності кооперативу.

Вищим органом управління виробничого кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До органів управління кооперативу належать правління (голова) кооперативу та ревізійна комісія (ревізор) кооперативу.

Компетенція загальних зборів членів господарського кооперативу встановлена у ст. 102 ГК України та ст. 15 Закону України «Про кооперацію». Загальні збори як вищий орган управління виробничого кооперативу:

- вносять зміни до статуту кооперативу;

- обирають шляхом прямого таємного голосування голову кооперативу, членів правління кооперативу, членів ревізійної комісії (ревізора), членів спостережної ради кооперативу;

- затверджують напрями розвитку кооперативу;

- заслуховують звіти органів управління кооперативу про їх діяльність;

- визначають види і розміри фондів кооперативу, порядок їх формування та використання;

- затверджують правила внутрішнього розпорядку кооперативного підприємства, річний звіт і баланс кооперативу, порядок формування і розподілу доходу кооперативу, рішення правління (голови) кооперативу про прийняття нових членів;

- вирішують питання про входження кооперативного підприємства до об'єднань підприємств (кооперативів), участь кооперативу у заснуванні інших суб'єктів господарювання;

- приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.

Рішення з питань, зазначених вище, приймаються більшістю голосів загальної кількості членів кооперативу.

Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення, пов'язані зі статутною діяльністю виробничого кооперативу. Такий законодавчий припис гарантує реалізацію в управлінській діяльності виробничого кооперативу реалізацію принципу стосовно демократичного характеру управління кооперативом та рівні права членів кооперативу при прийнятті рішень (ст. 96 ГК України).

Загальні збори членів кооперативу проводяться щорічно після закінчення фінансового року. Вони можуть скликатися також у будь-який час за рішенням правління (голови) кооперативу чи з ініціативи не менш як третини членів кооперативу, якщо інше не передбачено статутом.

Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів виробничого кооперативу.

Постійно діючим колегіальним органом виробничого кооперативу є правління. Як вказується у ст. 103 ГК України, правління виробничого кооперативу створюється у кооперативі, до складу якого входить не менше десяти членів. При цьому члени правління кооперативу працюють переважно на громадських засадах, хоча у статуті кооперативу може бути передбачено винагороду за їх роботу.

Правління кооперативу відповідно до ст. 103 ГК України:

- розробляє і вносить на затвердження загальних зборів напрями розвитку кооперативу;

- скликає загальні збори членів кооперативу і контролює виконання прийнятих ними рішень;

- вносить на затвердження загальних зборів рішення про прийняття до кооперативу нових членів та припинення членства;

- забезпечує збереження майна кооперативу;

- організовує проведення незалежних аудиторських перевірок діяльності кооперативу;

- вирішує питання навчання членів кооперативу, співробітництва з вітчизняними та іноземними організаціями;

- делегує виконавчому директору кооперативу право на прийняття відповідних рішень з питань компетенції правління, якщо це передбачено статутом кооперативу;

- вирішує інші питання діяльності кооперативу.

Як видно із викладеного вище, у ГК України законодавець не передбачив для правління повноважень на управління господарською діяльністю виробничого кооперативу, обмеживши його компетенцію організаційно – контрольними функціями. В іншому, більш ранньому, Законі України «Про кооперацію» (ст. 16) правління виробничого кооперативу наділяється повноваженнями виконавчого органу підприємства і прямо номінується як саме виконавчий орган. Зокрема, до його компетенції віднесено:

- здійснення управління кооперативом у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечення виконання їх рішень;

- представництво кооперативу у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;

- укладення угод між кооперативом та іншими особами;

- вчинення дій від імені кооперативу в межах, передбачених статутом кооперативу.

Правління очолює голова кооперативу, який обирається загальними зборами членів виробничого кооперативу. Функції голови кооперативу і порядок його відкликання визначаються статутом кооперативу. При цьому у разі якщо до складу виробничого кооперативу входить менше десяти членів, функції та повноваження правління здійснюють загальні збори та голова кооперативу відповідно до статуту.

Періодичність проведення засідань правління кооперативу визначається статутом кооперативу. Рішення приймається більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин членів правління кооперативу.

Як передбачається у ст. 104 ГК України для оперативного управління діяльністю підприємства правління виробничого кооперативу може наймати виконавчого директора, який не може бути членом кооперативу. Виконавчий директор здійснює свою діяльність на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу, та виконує функції відповідно до статуту. У разі відсутності у виробничому кооперативі посади виконавчого директора роботою кооперативного підприємства керує голова кооперативу. Також істотно, що у Законі України «Про кооперацію» в ст. 16 максимальний строк перебування членів кооперативу на посадах членів правління та голови кооперативу обмежений – не більше 5 років.

Аналіз вищенаведеного законодавчого регулювання дозволяє зробити висновок про те, що законодавець у ГК України та у Законі України «Про кооперацію» по-різному визначив вид та компетенцію виконавчого органу виробничого кооперативу. У Законі України «Про кооперацію» виконавчим органом будь-якого кооперативу однозначно вказано правління на чолі із головою правління (при цьому правління може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу). У ГК України виконавчий директор по-суті вказується як виконавчий орган саме виробничого кооперативу як виду корпоративного підприємства. У разі відсутності виконавчого директора у виробничому кооперативі керівником є голова кооперативу, який, з іншого боку, одночасно є головою правління виробничого кооперативу як представницько-наглядового органу[4].

Як зазначається у ст. 105 ГК України для контролю за діяльністю виконавчого директора кооперативного підприємства у виробничому кооперативі може створюватися спостережна рада, однак лише у разі якщо кількість членів виробничого кооперативу становить більш як п'ятдесят осіб. Спостережна рада обирається загальними зборами з числа членів кооперативу у складі трьох - п'яти осіб. Член спостережної ради не може бути членом правління чи ревізійної комісії.

Порядок обрання спостережної ради та її голови, а також порядок діяльності спостережної ради встановлюються статутом кооперативу.

Ревізійна комісія виробничого кооперативу, як зазначається у ст. 106 ГК України, обирається з метою контролю за фінансово-господарською діяльністю виробничого кооперативу обирається ревізійна комісія, а в кооперативі, до складу якого входить менше десяти членів, обирається ревізор.

Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами з числа членів кооперативу відповідно до його статуту. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління чи спостережної ради виробничого кооперативу. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів виробничого кооперативу.

В ст. 18 закону України «Про кооперацію» вказується, що перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу проводяться ревізійною комісією:

- за власною ініціативою;

- за рішенням загальних зборів;

- на вимогу не менш як 10 відсотків членів кооперативу.

На вимогу ревізійної комісії (ревізора) надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб кооперативу.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 376; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.249.141 (0.007 с.)