Управління кредитною спілкою 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Управління кредитною спілкоюОрганами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки є її вищим органом управління, який може приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. До виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить:

- затвердження статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень;

- обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії;

- затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджується загальними зборами лише за наявності висновку ревізійної комісії;

- прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов'язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків;

- прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки;

- затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління;

- прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.

Статутом кредитної спілки може бути визначено інші питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік. Позачергові загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою кредитної спілки з власної ініціативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси кредитної спілки, а також на вимогу ревізійної комісії або не менш як 20 відсотків членів кредитної спілки. Якщо протягом 20 днів з дня отримання такої письмової вимоги спостережна рада кредитної спілки не виконає зазначену вимогу та не зробить повідомлення членам про скликання позачергових загальних зборів, ревізійна комісія або члени кредитної спілки вправі самі скликати позачергові загальні збори.

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів повинне бути зроблене не пізніше ніж за 30 календарних днів до скликання зборів шляхом надсилання письмового запрошення листом кожному члену кредитної спілки за місцем його проживання або вручення такого письмового запрошення особисто члену кредитної спілки під підпис. Також повідомлення про скликання чергових загальних зборів повинно бути опубліковано не пізніше ніж за 30 календарних днів до скликання зборів у відповідних засобах масової інформації, в яких публікуються дані про державну реєстрацію кредитної спілки.

Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос.

Рішення загальних зборів членів кредитної спілки про припинення діяльності кредитної спілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кредитної спілки, присутніх на загальних зборах. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів кредитної спілки, присутніх на загальних зборах. Рішення загальних зборів членів кредитної спілки оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем зборів.

Як зазначається у ст. 15 Закону України «Про кредитні спілки» спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Вона підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить:

- затвердження положень про порядок надання послуг, передбачених Законом України «Про кредитні спілки» та статутом кредитної спілки, членам кредитної спілки;

- встановлення видів кредитів, що надаються кредитною спілкою;

- вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці;

- затвердження у випадках, передбачених статутом кредитної спілки, рішень кредитного комітету про надання кредиту;

- визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;

- затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;

- затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки;

- призначення голови та членів правління, а також членів кредитного комітету тощо.

Спостережна рада вирішує й інші питання діяльності кредитної спілки, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.

Обирається спостережна рада загальними зборами членів кредитної спілки у складі не менш як п'ять осіб. Очолює її голова, який обирається в порядку, визначеному статутом кредитної спілки. Члени спостережної ради працюють на громадських засадах та ними не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах з кредитною спілкою.

Спостережна рада правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більш як половина її членів. Рішення спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина членів спостережної ради, які беруть участь у засіданні. Рішення цього органу оформляється протоколом, який підписується головою спостережної ради.

Виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю кредитної спілки, є правління. Воно складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені статутом кредитної спілки до її виключної компетенції.

Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою. Голова правління кредитної спілки:

- без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені;

- представляє кредитну спілку в її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами;

- укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки;

- розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та у межах, визначених статутом кредитної спілки;

- готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки;

- вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» та статуту кредитної спілки.

Виходячи з того, що кредитна спілка є фінансовою установою, яка надає кредити, законодавець передбачив обов’язкову наявність у її організаційній структурі кредитного комітету. Він призначається спостережною радою у складі не менше трьох осіб, підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки. Членами кредитного комітету можуть бути члени спостережної ради, члени правління та інші особи, а голова правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює ревізійна комісія, що обирається загальними зборами членів кредитної спілки у складі не менше трьох осіб, які працюють на громадських засадах. Порядок обрання ревізійної комісії, строк повноважень та порядок її діяльності визначаються статутом кредитної спілки. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають з кредитною спілкою у трудових відносинах.

Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кредитної спілки проводяться ревізійною комісією не рідше одного разу на рік. Позапланові перевірки провадяться за рішенням спостережної ради або на вимогу не менш як 20 відсотків членів кредитної спілки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді кредитної спілки.

Показово, що згідно з ч. 6 ст. 18 Закону України «Про кредитні спілки» ревізійна комісія може тимчасово припинити повноваження будь-якої посадової особи кредитної спілки в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності кредитної спілки. За наявності загрози існуванню кредитної спілки ревізійна комісія скликає позачергові загальні збори.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 301; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.95.36 (0.008 с.)