Т е м а 7. Політична діяльність і політичні відносиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Т е м а 7. Політична діяльність і політичні відносини1.Поняття політичної діяльності (мотиви; конфронтаційний та гармонізацій ний підходи до витлумачення сутності; чинники, що визначають зміст; проблема невідповідності мети і наслідків).

2.Типи трансформації, реформація, модернізація, переворот, партисипація, політичне функціонування, політичний спектакль, міжнародна діяльність) і види політичної діяльності.

3.Типи ( співробітництво, конкуренція, конфлікт, боротьба, гегемонія) і види політичної взаємодії.

4.Орієнтації та позиції щодо політичної діяльності.

 

Рекомендована література

 

Акімов Д. До питання технологізації політичної діяльності в сучасній Україні//Політичний менеджмент.-2007.-№6.—С.37-46.

бабієва А. Політичне насилля: теоретичний аспект//Політичний менеджмент.-2005.-№5.-С. 161-168.

Головатий М. Мистецтво здобувати владу // Політичний менеджмент. – 2003. –№1. – С. 49-58.

Кіндратець О. Модернізація в Україні та її вплив на стабільність суспільства // Людина і політика. – 2004. – №3. – С. 14-20.

Кіндратець О. Форми та умови неконфліктної взаємодії влади і позиції // Політичний менеджмент. – 2007. – №6. – С. 47-57.

 

Рябіка В. Проблеми політичної дії: До теорії питання//Трибуна.-2003.-№1-2.-С. 26-27.

Побокін М. Маніпуляційні впливи в системі політичних технологій//Людина і політика.-2004.-№3.- С. 63-73.

Татенко В. Відношення політики і моралі як предмет наукового інтересу та актуальна проблема суспільного життя//соціальна психологія.-2007.-Спеціальний випуск.-С. 5-13.

Токовенко В. Відношення політики і моралі як предмет наукового інтересу та актуальна проблема суспільного життя//Вісник України Державне управління при Президентові України.-2002.-№1.-С. 223-230.

Швець н. Відмінності страйків від інших акцій протесту//Право України.-2007.-№8.- С. 57-60.

 

Т е м а 8. Етнонаціональні відносини та етнополітика

 

1.Визначення нації (біологічний, теологічний, психологічний, культурний, територіальний, історичний, політичний, статський, економічний, індифікаційний підходи).

2.Етапи націотворення ( етапи еволюції народу;два шляхи формування націй; три етапи формування т. зв. «малих націй»).

3.Чинники формування націй (об’єктивні, суб’єктивні).

4.Націоналізм, його різновиди (інтегральний, реформаторський, ліберальний).

5.Національна політика: поняття, демократичні принципи.

6.Напрями етнополітики.

7.Тенденції міжнаціональної взаємодії. Типи міжнаціональних конфліктів.

 

Рекомендована література

 

Борковський О. Людина і нація. – Вступ до політології. – К., 1988. – С. 101-106.

Дмитренко С. Народ-етнос: сутність та термінологічні особливості етнополітичного визначення поняття // Людина і політика. – 2004. – №4 –С. 28-33.

Гон М. Етнополітична політика в умовах перехідного суспільства // Людина і політика. – 2004. – №4. – С. 20-27.

Євнух В. Концептуальні засади вирішення етнонаціональних проблем // Політичний менеджмент. – 2007. – №4. – С. 14-30.

Єрмаков П. Можливі чинники дестабілізації етполітичної сфери //Політичний менеджмент. – 2007. - №6. – С. 89-95.

Івась О. М. Методологічні проблеми етнонаціональної ідентифікації //Віче. – 2007. - №14. – С. 22-23.

Кресін О. Національна держава та право в умовах глобалізації // Право України. – 2007. - №6. – С. 146-149.

Немчинов І. Нариси української національної самоіндефікації. Нарис перший. Витоки. //Людина і політика. – 2002. - №3. – С. 53-60; №4. – С. 71-79.

Пазенюк В. Національна гідність як цінність культури //Віче. – 2002. - №8. – С. 69-71.

Палій Г. Формування української політичної нації //Політичний менеджмент. – 2003. - №1. – С. 93-101.

Римаренко Ю. І. Національний розвій України. – К., 1995.

Ткаченко В. Україна: проблема національної ідентичності //Політичний менеджмент. – 2007. - №3. – С. 19-37.

Що таке «національне питання» //Все для вчителя – 2004. – серпень (№22-23). – С. 13-14.

Т е м а 9. Демократія як форма організації суспільства

 

1.Традиційні підходи до поняття «демократія» (безпосередньої, плебісцитарної, представницької, плюралістичної, елітарної, корпоративної, поліархія Р. Дала, ліберальної, соціальної, партисипітарної) демократії.

2.Принципи демократії.

3.Багатоаспектність демократії (демократії як ідея, як світогляд, як форма організації державного управління, партій та громадських організацій).

4.Демократичні процедури (вибори, референдуми, плебісцити).

5.Типи виборчих систем (мажоритарна, пропорційна. змішана).

Рекомендована література

 

Андресюк Б. 17 днів, які потрясли світ // Голос України. – 205. – 22 січня (№12). – С. 4.

Аннан, Кофі. Демократія – це спокій життя //Пам'ять століть. – 2005. - №5. – С. 134-138.

Бабкіна О. Демократичні детермінанти трансформації: українського суспільства // Віче. – 2007. – №13. –С. 25-29.

Бульбонюк С. Проблеми демократизації України: теоретичні і практичні аспекти // Політичний менеджмент. – 2008. – №3. – С. 62-70.

Єремеєв О. Проблема співвідношення влади і свободи українського суспільства: «Помаранчева революція» – до і після // Києво-Могилянська академія: Наукові записки. Т. 57. Політичні науки. – К., 2006. – С. 43-47.

Латигіна Н.А. Суперечності та парадокси-виклики демократії // Києво-Могилянська академія: Наукові записки. Т. 57. Політичні науки. – К., 2006. – С. 48-52.

Левіна Ю. Соціальна цінність демократії //Вісник академії правових наук України. – 2007. - №2. – С. 250-254.

Романюк О. Посткомуністичні Революції // Політичний менеджмент. – 2005. - №4. – С. 16-28.

Сіленко А. Труднощі та суперечності становлення демократичної політичної системи України / Віче. – 2007. - №16. –С. 27-30.

Швайка М. Гетьманат як можлива ефективна форма українського демократичного управління //Сучасність. – 2006. - №9. – С. 105-110.

Т е м а 10. Політична система суспільства: структура та функції

1.Сутність політичної системи та її вплив на інші суспільні системи.

2.Структура і функції політичної системи.

3.Типи політичних систем. Політичні режими та їх типи.

4.Формування політичної системи сучасного українського суспільства.

 

Рекомендована література

 

Деркач А. Суспільство як фундамент державності // Економіка України. – 2000. – № 3.

Журавський В. Політична система України: особливості, фактори, чинники права // Віче. – 2000. – № 2.

Комаров Ю. Деякі аспекти аналізу структурної самоорганізації політичної системи // Політичний менеджмент.– 2005. – №1. – С. 97-112.

Фісун О. Типологія політичних систем: основні підходи // Політичний менеджмент.– 2005. – №5. – С. 39-50.

Т е м а 11. Держава у політичній системі суспільства

 

1.Держава, як головний політичний інститут:

а) основні теорії походження держави;

б) ознаки та функції держави.

2. Форми державного правління.

3. Форми державного устрою.

Рекомендована література

 

Агаєв М. Б. Президентськая власть в системе государственной власти. – М., 1994.

Гомеров И. Н. Государство и государственная власть: Предпосылки, особенности, структура.- М., 2002.

Герасіна Л.М. Інституційна природа державної влади та система її політико-правових інститутів // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць – Вип. 5. – Харків, 2003. Держава як основний інститут політичної системи (влади) // Людина і світ. – К., 1999. – С. 370-378.

До питання про основні завдання держави ( загальнотеоретичний аспект ) // Вісник Академії правових наук України. – 200. – №2 (21) – С. 183-191.

Євтушенко Н.В. Журжава-головний політичний інститут системи управління: Навчально-методичний посібник. – Вінниця, 2008.

Жаке Ж. П. Конституционное право и политические институты // Пер. сфр. – М., 2002.

Мельник А. Ф., Оболенський О. Ю., Расіна А. Ю., Гордієнко Л. Ю. Державне управління: Навчальний посібник.- 2-ге вид. випр. і доп.- К.: Знання, 2004.

Ортега-и Гас сет Х. Востание масс //Избранные труды-М.,1997.

Павлов М. І., Герасіна М. М. Правова політика як універсальний феномен соціального буття// Право України.-2001.-№8.

державної влади в аспекті конфліктології// Право України.- 1997.-№3.

Чиркин В. Е. Государственное управление.- М.: Международные отношения, 2001.

Чиркин В. Е. Современное государство.- М.: Юристъ,2002.

Шаповал В. Державний лад країн світу: Довідник.-К.: Український Центр Правничих Студій, 1999.

Т е м а 12. Правова держава і громадянське суспільство

1.Еволюція та сутність громадянського суспільства.

2.Особливості формування громадянського суспільства.

3.Правова держава: історія та теорія.

4.Створення правової держави в сучасних умовах.

 

Рекомендована література

Бебик В. Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент // Політичний менеджмент.- 2006.- №2.- С. 140-147.

Громадянське суспільство та народовладдя в сучасній Україні // Політичний менеджмент.– 2004. – №3. – С. 176-183.

Кисельов С.О., Кундеревич О.В. Традиційне та інноваційне в уявленнях про громадянське суспільство в Україні // Києво Могилянська Академія: Наукові записки. Т. 57. Політичні науки. – К., 2006. – С. 5-10.

Комісаров В. Громадянське суспільство: виднокола істини чи форма політичної маніпуляції // Психологія і суспільство. – 2007. – №1. – С.

81-85.

Кресіна І. До питання про визначення поняття «громадянське суспільство» і української революції 2004 року // Політичний менеджмент. – 2005. – №6. – С. 3-6.

Кресіна І., Полішкарова О. Громадянське суспільство: відокремимо зерно від полови // Віче. – 2002. – №4. – С. 23-27.

Хусмутдінова О. Процес формування громадянського суспільства в Україні як передумова становлення правової держави // Вісник Укр. Акад. Держ. Упр. При Президентові України. – 2001. – №2. – С. 233-241.

Цвих В. Групи інтересів, їх інститути та організації в громадянському суспільстві // Людина і політика. – 2002. – № 3. – С. 33-46.

Шумилов О. Громадянське суспільство в Україні: історія, сьогодення і перспективи // Сучасність. – 2000. – № 6. – С. 43-48.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.190 (0.012 с.)