Т е м а 13. Політичні партії та громадсько-політичні організації і рухи. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Т е м а 13. Політичні партії та громадсько-політичні організації і рухи.1.Поняття, функції і риси політичних партій.

2.Типи політичних партій та партійних систем.

3.Становлення партійної системи в Україні.

4.Сутність, функції і класифікація громадських організацій та рухів.

Рекомендована література

 

Войтків В. Партійна система України: етапи становлення та їх Особливості // Політичний менеджмент. – 2007. – №2. – С. 114-122.

Сергєєв В. Стратегічне управління політичними партіями// Політичний менеджмент –2005.– №1.– С. 113-121.

Недюха М. Ідеологія як критерій класифікації політичних партій // Політичний менеджмент.– 2006. – №2.– С. 45-53.

Нигосян О. Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах // Віче. – 2008. – №2. – С. 8-9.

Максимець Б. Політичні партії і партійні системи в суспільно-політичному процесі // Вісник Національної академії державного Управління при Президентові України. – №4. – С. 378-384.

Меркотан К. Трансформація Європейських партійних систем: уроки для України // Політичний менеджмент. – 2007. – №3. – С. 147-159.

Михайлівська О.Специфіка формування політичних об єднань // Вісник Українська Академія історичних наук. – 2001. – №1. – С. 27-31.

Примуш М. Партійне будівництво. Міфологія і генезис // Віче. – 2005.

– №3. – С. 34-36.

Т е м а 14. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

1.Поняття еліти (біологічний, психологічний, ціннісний, технократичний підходи, її функції.

2.Концепції еліти (моністична, плюралістична).

3.Структура, типи й види еліт.

4.Поняття «політичний лідер», «політичний вожак».

5.Концепції політичного лідерства («теорія рис», ситуативна, психологічна теорія послідовників, реляційна).

6.Вимоги до політичного лідера демократичного суспільства.

7.Типи політичного лідерства (4 узагальнених образи, типологія

М. Вебера типологія за критерієм провідницької спроможності).

Рекомендована література

Добіжа В. Співвідношення понять демократії і політична еліта //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2005. – Випуск 3. – С. 84-86.

Грищенко О. … й на дзеркало не варто нарікати: Політична портретика та формування іміджу лідера в сучасній Україні //Віче. – 2003. - №6.

- С. 33-38.

Залізняк Л. Державна еліта України. Постколоніальний синдром // Визвольний шлях. – 2003. – №8. – С. 14-22.

Петров О. Що обумовлює низку довіри населення України до політичної еліти? // Соціальна психологія. – 2007. – №5.– С. 35-39.

Покликання і відповідальність політичної еліти та її лідерів: Круглий стіл в інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України // Політичний менеджмент. – 2007. – Спецвипуск.

Рудич Ф. Політичне лідерство в країнах СНД і Балтії : загальне, особливе // Політичний менеджмент. – 2006. - №2. – С. 3-18.

Рудич Ф. Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні української держави // Політичний менеджмент. – 2008. - №2. – С. 3-14.

Симоненко О. Моделі політичного лідерства в Україні // Політичний менеджмент. – 2007. - №6. – С. 58-65.

Траверсе О. Політичне лідерство, національна еліта і практика модернізації суспільства // Політичний менеджмент. – 2006. - №1.

– С. 27-36.

Холод В. Пріоритетні Функції політичного лідера // Політичний менеджмент. – 2007. - №4. – С. 55-64.

Юрченко І Феномен політичного лідерства // Політичний менеджмент. – 2004. - №1. – С. 63-74.

 

Т е м а 15. Політичні конфлікти і кризи, шляхи їх вирішення

1.Політичні конфлікти, як соціальне явище: понятійне визначення, причини виникнення, основні типи та функції.

2.Кризи і соціально-політичні катастрофи – вищий ступінь конфлікту, їх причини виникнення та наслідки.

3.Соціально-політичні конфлікти в Україні, їх природа та характеристика.

4.Основні підходи і методи врегулювання конфліктів, соціально-політичних криз та катастроф.

 

Теми рефератів.

1.Природа політичного конфлікту: основні ознаки та особливості.

2.Політичні конфлікти в Україні: причини виникнення і способи розв’язання.

3.Тероризм – один із способів розв’язання конфліктів?

Рекомендована література

Бекешкіна І. Е. Конфлікто-політологічний підхід до сучасної ситуації в Україні // К. – 1994.

Буртяк Г. Я. Юр’єв В. І. Соціально-політичні конфлікти і кризи, причини їх виникнення та шляхи розв’язання. Вінниця.

Дарендорф Р. Конфликты и классовая борьба // Социологические исследования. – 1995. – № 7-8.

Джини Грехем Скотт Конфликы: путь их преодоления. Киев.– 1991.

Дзвінчук Д. Конфлікти та способи їх подолання // Віче. – 1999. – №5. Духовна криза суспільства і шляхи їх подолання. Матеріали парламентських слухань. // Віче. – 2003. – №12.

Закони України. Про правовий режим надзвичайного стану – « Голос України ». – 2000. – 25 квітня.

Литвин В. Сучасна Україна в дзеркалі суспільно-політичних конфліктів – « Урядовий кур’єр ». – 2002. – 23 листопада.

Пазенок В. С. Соціальний конфлікт і соціальна злагода // Політика і час. – 1991, – №17-18.

Політологічний енциклопедичний словник: Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К. – 1997.

Сперанський В.И. Основные виды конфликтов: проблемы классификации // Социально- полит. журн. – 1995. – №5.

Телешун С. Поверхи і підвалини конфліктів. // Віче. – 1996. – № 9.

 

Т е м а 16. Політична свідомість, політична культура

1.Політична свідомість як відображення політичних відносин суспільства.

2.Структура і типологія політичної свідомості.

3.Різноманітні підходи до визначення поняття «Політична культура».

4.Рівні політичної культури. Її суб’єкти і об’єкти.

5.Типи і види політичної культури.

6.Соціальні функції політичної культури.

Рекомендована література

 

Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций // Мухтаев Р. Г. Политология. Хрестоматия. — М., 2000.

Бебик В. Ф., Головатий М. Ф., Ребкало В. А. Політична культура сучасної молоді. – К., – 1996.

Бебик В. Наша політична культура // Політологічні читання. – 1992. – №1. – С. 6-23.

Історія української культури: 35. матеріалів і документів // Упорядник Б.Білик та ін. – К., – 2000.

Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-освітоглядний аналіз // В.Андрущенко, Л.Губерський, М.Михальченко. – К., – 2002.

Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії. – К., – 1998. – С. 278.

Націоналізм: Антологія // Упор. О.Проценко, В. Лісовий. – К., – 2000.

Основи політичної науки: Курс лекцій / За ред. Б. Кухти. Політична сві­домість і культура // Б. Кухта та ін. – Львів, 1998.

Побийголова Н. Політична освіта , як складова політичної соціалізації молоді // Політичний менеджмент. – 2008. – №1. – С. 128-137.

Руденко Ю. Політична свідомість: визначення та актуальність дослідження в контексті розвитку вітчизняної політичної науки // Людина і політика. – 2001. – №4. – С. 107-114.

Т е м а 17. Політична ідеологія.

Основні ідейно-політичні течії сучасності.

 

1.Політична ідеологія, як найважливіший стрижень політичної свідомості людини. Критерії класифікації політичних ідеологій.

2.Основні елементи політичної ідеології (ідея, гіпотеза, концепція, теорія, ідеал, гасло, програма).

3.Основні ідейно-політичні течії сучасності (комуністична, соціал-демократична, ліберальна, консервативна, фашистська).

4.Сучасні політико-ідеологічні орієнтації українського суспільства, їх природа та сутність.

Теми рефератів

1.Комуністична ідеологія: плюси і мінуси.

2.«Демократичний соціалізм» – головна ідейно-політична концепція соціал-демократичного руху.

3.Сучасний консерватизм і лібералізм: традиції та новації.

4.Оновлений неофашизм: його сутність, ймовірність поширення в сучасному світі.

5.Політичні партії України у дзеркалі існуючих ідеологій.

 

Рекомендована література

 

Білоус А. І. Якого кольору ідеологія. –Віче. – 1993. – №6.

Буртяк Г. Я. Політична ідеологія. – Вінниця, ВДПУ.– 2002.

Василик М. С., Вершинин М. С. и др. Политология: Словарь-справочник. – М..Гардарик, – 2001.

Вуте Г., Юнкер Х. Драма обновления – М. – 1990.

Гарбузов В. Н. Консерватизм: понятия и типология. (Историографический обзор), Политические исследования, – 1995, – №4.

Гавриленко І. Чи потрібна державі ідеологія // Віче, – 1996, – №4

Папа Іоанн Павло ІІ. У марксизмі є «зерно істини». Фрагмент інтерв’ю. Демократична Україна. – 1993. – 8 грудня.

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. Редкол.: Рудич Ф. М. (голова) та ін, – 1998.

Про політичні партії в Україні. Закон України. // Голос України, 2001. – 12 травня.

Шемшученко Ю. С., Бабкін В. Д. Політологічний енциклопедичний словник: Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.

– 1997.

Т е м а 18. Політичні технології

 

1. Політичні технології. Види політичних технологій. Технологія прийняття політичних рішень, її етапи.

2. Виборчі технології. Політичний маркетинг, його функції.

3. Політична реклама її суб’єкти, різновиди, функції.Етапи політичного рекламування.

4. Адміністративний ресурс.

5. Політичний менеджмент, його функції. Лобізм як політична технологія.

6. Політичне прогнозування.

Рекомендована література

Абизов В.Є., Кремень В.Г. Політичні рішення: механізм прийняття.

– К., – 1995.

Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К.,– 2000.

Бобик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент: Монографія. – К., 1996.

Бобик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному олімпі. – К. – 1993.

Детина Т.В. Політична реклама. – 2000.

Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. – К., 1999.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 289; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.65.63 (0.006 с.)