Т е м а 19. Міжнародна політика іМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Т е м а 19. Міжнародна політика іСвітовий політичний процес

1.Сутність та основні аспекти міжнародної політики. Співвідношення понять «міжнародна політика» та «міжнародні відносини».

2.Міжнародні відносини їх суб’єкти (актори):

а) роль та ієрархія держав на міжнародній арені;

б) міжурядові міжнародні організації, як національний інститут, їх класифікація;

в) недержавні учасники міжнародних відносин.

3. Принципи міжнародної політики і сучасне політичне мислення.

4. Система міжнародної безпеки та міжнародне співтовариство.

Рекомендована література

 

Арон Р. Мир і війна між націями.-К. – 2000.

Бжезинський З. Великая шахматная доска. Господарство Америки и его геостретические императивы. – М. – 1999.

Буткевич В. Г., Мисик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право: основи теорії.- К. – 2002.

Гаджиев К.С. Введення в геополитику. Учебник для вузов.- М., – 2002.

Гайдуков Л.Ф., Кремень В.Г., Губернський Л.В., та ін. Міжнародні відносини і зовнішня політика. – К. – 2001.

Говард М. Війна в європейській історії. – К. – 2000.

Європейська інтеграція // Уклад.: М. Яхтенфукс, Б.Колір-Кох; Пер. з нім. М. Яковлєва. – К, – 2007.

Каменський А. Основи міжнародних відносин. – Львів. – 2001.

Згуровський М. Світові конфлікти – загроза глобальній безпеці сторіччя ( На українській і англійській мовах ) // Україна – НАТО. – 2007. – №3. – С. 30-44.

Клаузевиц К. О войне.: В 2-х томах. – М.; СПб, – 2002.

Копійка В. В,. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна.– К.

–2005.

Кравчук М. Проблеми досліджень міжнародних відносин // Політичн ий менеджмент. – 2003.– №3. – С. 124-132.

Лукашевич В. М. Глобалістика: навчальний посібник. – Львів. – 2005.

Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії і практики. – К., –2002.

Міжнародні організації: Навч. Посіб. // За ред.. О.С.Кучика. – К. – 2007.

Міжнародні організації: Навчальний посібник // за ред.. КозакаЮ.Г., Ковалевського В.В., Кутайні З. – К., Центр учбової літератури, – 2007.

Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка. // За ред.

М.З.Мальського і Ю.М.Мороза. – Львів. – 2002.

Міжнародна політика: її сутність, цілі та функції // Мадісон В. В., Шахов В. А. Політологія міжнародних відносин . – К., – 1997, – С. 44-52.

Новіцький В Інтеграція як інструмент сучасного розвитку та геополітики // Політика і час.– 2003. – №11. – С. 58-67.

Політика європейської інтеграції: Навчальний посібник // Під ред.. д.ф.н., проф.. В.Г.Воронкової –К. – 2007.

Політологічний словник: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів // за ред.. М.Ф.Головатого та Антонюка К. – 2005.

Фесенко М. Інформаційно-технологічний чинник трансформації системних міжнародних відносин // Політика і час. – 2007. – №4. – С.

52-55.

Фесенко М. Міраж « золотого століття »: трансформація системи міжнародних відносин у формуванні нової конфігурації світу // Політика і час. – 2006. – №3. – С. 19-25.

Фесенко М. Цей багатополюсний світ. Формування сучасної системи міжнародних відносин // Політика і час. – 2005. – №12. – С. 26-36.

 

 

Т е м а 20. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

План семінарського заняття

1.Найважливіші етапи становлення та принципи формування зовнішньої політики України.

2. Основні напрямки зовнішньої політики України, шляхи їх реалізації.

Теми рефератів.

1.Україна в системі сучасних міжнародних відносин: досвід, проблеми, прогнози.

2.НАТО і Україна на сучасному етапі.

3.Європейський Союз і Україна: партнерство та співробітництво, шляхи розв’язання невирішених питань.

4.Українсько-російські відносини та політика Заходу.

Література

 

Буртяк Г.Я. Методичні рекомендації та матеріали до вивчення теми «Україна в системі сучасних міжнародних відносин» для студентів денної і заочної форм навчання. Вінниця. – 2001.

Декларація про державний суверенітет України. – К.: 1990.

Звернення Верховної Ради України до парламентарів і народів світу 5 грудня 1991р.

Основні напрямки зовнішньої політики України, схвалені Верховною Радою України 2 липня 1993 р. // Політика і час-1993.-№ 9.

Организация Объединенных Наций // Основные факты, - Москва, - 2000.

Політологічний енциклопедичний словник: / За редакцією Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна. – К: Ґенеза, 1997.

Конституція України ( Київ – Велес-2007)

Кравчук Л. М. Виступ голови Верховної Ради України на 46-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 1 жовтня 1991 р. / Політика і час, - 1991, № 15.

Толстов С. Україна і Росія: новий ракурс // Зовнішні справи, – 2008, – № 3. С. – 23-27.

Медвідь Ф. Політико – правові засади концепції національних інтересів України // Політичний менеджмент, – 2007, № 6, – С. 66-73.

Мельник Н. Проблема нейтралітету в зовнішній політиці України // Політика і час, – 2007, № 4, – С. 44-48.

Подобінська Т. Україна та США: основні віхи співробітництва // Віче, – 2007. № 5-6, – С. 69-71.

Т е м а 21. Поняття цивілізації.

Цивілізаційна структура сучасного світу

1.Поняття цивілізації. Цивілізаційний підхід до аналізу людства.

2.Типи і види цивілізацій.

3.Україна у цивілізаційному просторі.

Рекомендована література

 

Альтернативные пути к цивилизации / Под ред. Кразина Н.Н.. – М.: Логос, 2000.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования.: Пер. с англ. – М. 1999.

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб. – 2001.

Владимиров А. О войнах третьего тысячелетия (цивилизационный аспект). // Власть – 2001. – №2.

Горський В.С. Україна на порозі планетарної цивілізації // Практична філософія. – 2001. – №2.

Мартин Г.П., Шуман Х. Западная глобализация: атака на процветание и демократию. – М. – 2001.

Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. – К. 2000.

Пахонов Ю.Н. Крымский С.Б. Павленко Ю.В. Пути и перепутия современной цивилизации. – 1998.

Семеникова Л.И. Цивилизации в истории человечества. М., 1998.

Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М. – 1998.

Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. – М. – 1996.

Фукуяма Ф. Доверие . Социальные добродетели и созидание благосостояния. Новая постиндустриальная волна на Западе. – М. 1999.

– С.123-163.

Хантингтон С.П. «Захід: унікальність versus універсалізм» // Філософська думка.– 1999. – №1-2. – С.82-100.

Хантингтон С.П. Столкновение цивилизаций. – М. – 2003. – С.102-112.

Яковец Ю. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. – М. – 2001.

Яковец Ю. У истоков новых цивилизаций. М. – 1999.

Т е м а 22. Трансформація суспільства та

Політична модернізація

1.Суспільний прогрес та трансформаційні процеси.

2.Теорія модернізації суспільства.

3.Особливості трансформації українського суспільства.

Рекомендована література

Бабкіна О. Демократичні детермінанти трансформації українського суспільства. // Віче. – 2007. – №13.

Белорус О. Г., Лук’яненко Д. Г. и др. Глобальные трансформации и стратегия розвития. – К., 2000.

Гиденс Э. Последствия модернити // Новая государственная волна на Западе. Антологыя. – М.: Akadevia, 1999. – С. 110.

Головаха Е. Трансформирующиеся общества. – К.: Институт социологии НАН Украины, 1996.

Горбатенко В. П. Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів. Автореферат дис. док. пол. наук: 23. 00. 02. /НАНУ інститут держави і права ім.. Корецького. – К., 1999.

Горбатенко В. П. Парадигма модернізації //Нова політика. – 1998. - №4. – С. 41-51.

Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна та світ на зламі тисячоліть. Монографія. – К.: Видавничий центр. «Академія», 1999.

Євтушенко Н. В. Трансформаційні процеси в світі та Україні: Навчально-методичний посібник. – Вінниця, 2007.

Катаев С. Трансформація сучасного українського суспільства: постмодерністський контекст // Людина і політика, №3, 1999.

Колодюк А. Проблематика переходу до інформаційного суспільства //Політичний менеджмент. – 2004.- №6(9). – С. 129-137.

Кремень т. в. Історія створення, цілі та завдання Римського клубу //Практична філософія. – 2001. - №3.

Павленко Ю.І. Трансформація суспільства та проблеми соціальної політики. – К.: НІСД, 1997.

Попова И.М., Курявський М.Б. Соціальна цена «запаздывающей» модернизации // Социологический журнал. – 1997. – №3.

Римашевская Н. М. Социальные последствия экономических транРучка А. Особенности системной трансформации современного украинского общества // Современное общество. – 1994. - №4.

Цвєтков В. В., Горбатенко В. П. Демократія – Управління – Бюрократія: В контексті модернізації українського суспільства. – К., 2001.

 

Т е м а 23. Політичні аспекти глобальних

Проблем сучасності

1.Глобалізація як один із провідних процесів світового розвитку.

2.Сучасні тенденції світового розвитку у контексті глобалізації.

3.Поняття глобальної політики. Глобальні проблеми людства та їх класифікація.

4.Соціально-політичні перспективи розвитку людства. Футурологічні концепції сучасності.

Рекомендована література

Буданов В. Г. Трансдисциплинорное образование, технологии и принципы синергетики //Синергетическая нарадигма. М.: Прогресс- Традиция, 2000.

Впереди ХХІ век: Перспективы, прогнозы, футорология. Антопология современной классической (1952-1999) //Ред-сост. И. В. Бестужев-Лада. – М., 2000.

Горбатенко В. Поетапний цикл здійснення прогнозів // Політичний менеджмент. – 2006. – №2. – С. 37-44.

Егорова А.И., Савруков Н.Т., Егорова Е.А. Глобальные проблемы в мировой экономике: (Экономический кризис, продовольственная проблема) // Мировая экономика: Конспект лекций. – СПб.: Политехника, 2000.

Евстегнеев В. Финансовая глобализация – явление и методологический инструмент //Мировая экономика и методологический инструмент. – 2001. - №3.

Євтушенко Н. В. Глобалізацій ні процеси в світі. Політичні аспекти глобальних проблем людства //навчально-методичний посібник. – Вінниця – 2008.

Коваленко А.О. Полытичний аналыз, прогнозування. – К.: Науковий свыт, 2002.

Ковалев Е Глобальная продовольственная проблема // Мировая экономика и международные отношения. 2004, – №10. – С. 26-34.

Кремень Т. В. Історія створення, цілі та завдання Римського клубу // Практична філософія. – 2001. – №3.

Крисаченко В.С., Хильки М.І., екологія. Культура. Політика.: Концептуальні засади сучасного розвитку. – К.: Знання, 2001.

Кузьменко В. Л., Романчик О. К. На порозі Над цивілізації: системний аналіз актуальних проблем сучасності, соціальне прогнозування та футурологія. – Львів: Універсам, 2001.

Мартинов А.Ю. Футурологічні сценарії глобальної перспективи // Нова парадигма: Альманах наукових праць. – Запоріжжя – 2002. – Вип.. 28.

Почепцов Г.Г. Информационные войны. М.: Рефл-бук, К.: Воклер, 2001.

Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. // под ред. Делягина М.Г. М.: ИНФРА – М, 2000.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок гу хаоса. Новый диалог человека с природой. – М.: Эдиторнал УРСС, 2000.

Смолянюк В. Нове століття – нові війни?: (Спроба футурологічного конструювання ймовірних відносин зіткнень Хвіст.) // Віче. – 2000. – №1. – С. 120-131.

Хорунженко О. Missiin impossible, або загроза глобального тероризму // Визвольний шлях. – 2005. – №11. – С. 20-31.

Шейко В. Глобальні проблеми людської цивілізації: минуле та сьогодення //Вісник Книжкової палати. – 2000. - №10. – С. 26-32.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.190 (0.01 с.)