Т е м а 2. Політика як суспільне явище 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Т е м а 2. Політика як суспільне явище1.Складові політики як суспільного явища.

2.Підходи до розуміння політики (конфронтаційний, сконцентрований на владі, консенсусний).

3.Структура політики.

4.Типи і види політики.

5.Функції політики.

 

Рекомендована література

 

Бар`яхтар В. Т. Підготовка наукової еліти – пріоритет державної освітньої політики // Педагогіка і психологія. – 2006. – №3. – С. 49-54.

Бевз Т. Політика як наука в рецепті Олександра Строніна // Політичний менеджмент. – 2007. – №5. – С. 170-180.

Висоцький О. Сутність легітимації політики \\ Політичний менеджмент. – 2004. – №4. – С. 24-34.

Кравченко И.И. Политика и сознание // Вопроси философии. – 2006. – №11. – С. 14-26.

Красняков Є. Освітня політика як інструмент впливу держави на систему освіти // Шлях освіти. – 2006. – №4. – С. 11-13.

Мудрак Р. Державна регуляторна політика як складова економічного розвитку // Економіка України. – 2006. – №7. – С. 34-40.

Пащенко В. Громадянська освіта і визначення поняття «політика» // Політичний менеджмент. – 2004. – №5. – С. 164-165.

Радченко Л. Політичні інтереси як основа політичної діяльності // Політичний менеджмент. – 2008. – №1. – С. 87-94.

Рибачук М., Фещенко П. Полюсні стани політичної позиції ( активність і пасивність ) // Нова політика. – 1997. –№5. – С. 24-29.

Телешун С. Шлюб з розрахунком : український бізнес і політика // Політичний менеджмент. – 2008. – №2. – С. 15-19.

Ященко Є. Якою має бути державна політика центральної влади, щоб наші громадяни на місцях не почувались людьми нижчого ґатунку // Київ. – 2005. – №6. –С. 2-8.

Т е м а 3. Соціально-класова структура суспільства. Теорія стратифікації

1.Теоретичні підходи до політичної суб’єктності(активістський, генеральний, функціональний).

2.Типи політичної суб’єктності (типологія Г. Алмонд, типологія вітчизняних політологів).

3.Соціальні суб’єкти політики, їх класифікація.

4.Стратифікаційний підхід до політичної суб’єктності.

 

Рекомендована література

 

Аренд Ханна. Становище людини. – Л., 1999.

Бочковський О. Суспільна структура нації // Вступ до націології. – К.,

1998.

Буркарт Г. Група. Особа // Пер. з нім. - Берлін, 1993.

Вебер М. Основные понятия стратификации // Человек и общество. Хрестоматія. – К., 1999.

Вебер М. Основные понятия стратификации // Человек и общество. Хрестоматия. – К. , 1999.

Волович В., Макеев С. Соціальна стратифікація і політика // Політ. Думка. – 1993. – №1.

Дэвис К. Функионалистское обоснование стрвтификации // Человек и общество. Хрестоматия. – К., 1999.

Кирилюк Ф. – Політологія. Навчально – методичний комплекс. – К., 2002.

Линтон Т. Статус роль // Человек и общество. Хрестоматия. – К., 1999.

Ліанова Є. Соціальна стратифікація українського суспільства і передумови становлення середнього класу // Нова політика. – 2002. – №1.

Міщенко М.А. Соціальна напруженість у суспільстві: національні
інтереси України – К., 1995.

Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Енциклопедія. – К., 1998.

Нойман М. Класи: поява, трансформація, зникнення / Перекл. з нім. – Берлін, 1992.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – К., 1994.

Розанваллон П. Новый социальный вопрос. Переосмысливая государство всеобщего благосостояния. – М., 1997.

Сорокин П.В. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

Т е м а 4. Політична влада

1.Поняття й структура влади.

2.Типи легітимності влади.

3.Ознаки політичної влади.

4.Засоби, ресурси й форми здійснення влади.

5.Типи, види, функцій влади.

Рекомендована література

 

Бергер П., Бергер Б. Влада // Ї (незалежний культурологічний часопис). – 2005. – №37. – С. 55-59.

Василенко О. Ю. Історико-філософський аспект сенсу влади // Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. – К., 1999. – Випуск 8. – С. 73-85.

Грищенко Н. Транспарентність влади : нема патриції – нема васалів // Віче.– 2008. – №11. – С. 40-41.

Заплотна Ю. Розподіл в демократичному суспільстві : Три чи п’ять гілок влади? // Мультиверсум : Філософський альманах : Збірник наукових праць. – К., 2000. – Випуск №11. – С. 115-122.

Калініченко М. Владні відносини: Від стародавніх часів до епохи Відродження // Пам'ять століть. – 2006. – №6. – 60-67.

Кіндратець О. Форми та умови неконфліктної взаємодії влади і опозиції // Політичний менеджмент. – 2007. – №6. – С. 47-57.

Макуха С.І. Архетипи влади в контексті українського менталітету // Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. – К., 2000. –Випуск 12. –. 68-79.

Павлишенко М. Про відокремлення влади від бізнесу // Економіка України. – 2007. – №2. – С. 53-61.

Рябов С. Легітимація влади: до формування програми соціально-філософського дослідження // Києво-Могилянська Академія: Наукові записки. – К.,1999. –№12 – С. 25-33.

Селиванов В. Державна влада як елемент державного упорядженого суспільства в Україні // Право України. – 2006. – №9. – С. 10-16.

Токовенко В. Метрологічні проблеми визначення поняття «політичне керівництво» // Вісник національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. – №4. – С. 372-378.

Яковенко Ю. Владні та опозиційні структури: спільне і відмінне, або опозиція як культурна інсценізація // Психологія і суспільство. – 2006. – №2. – С. 111-114.

Т е м а 5. Основні етапи становлення світової політичної думки

 

1.Політичні вчення Стародавнього Сходу (Конфуцій, легісти).

2.Погляди мислителів античного періоду (Платон, Аристотель, Полібій, Ціцерон).

3.Політична думка нового часу (Н. Макіавеллі, Жан Боден, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, У. Кант, Г. Гегель).

4.Політична наука ХІХ-початкуХХст.:

а) погляди позитивістів (О. Конт, Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, М. Вебер).

б) погляди представників елітарних концепцій (В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс).

5.Політична думка другої половини ХХ– початку ХХІ ст.. (Г. Ласуел, Р. Дал, біхевіоризм, Д.Істон, Г. Алмонд, С. Верба, Р. Арон, Х. Аренд, З. Бжезінський).

 

Рекомендована література

 

Арендт Х. Традиции и современность: К истории политических идей // Государство и право. – 1991. – № 3.

Аристотель. Политика // Соч. В 4 т. – М., 1990. – Т. 4.

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1992.

Бжезинський З. Політично успішна Україна рухається до Європи, перекреслюючи імперські перспективи Росії // Сучасність. – 2007. – №9. –С. 64-68.

Бжезинський З. Перехід України до державно - національної самосвідомості буде не простим // Урок української. – 2005. – №11. – 12. – С. 58-59.

Гегель Г. Политические произвидения. –М., 1978.

Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Сочинения. – Т. 2. – М., 1991.

Грищенко Т.З. Бжезинський і зміни у зовнішньополітичних настановах адміністрації Дж. Картера в 1978 р. // Історичний журнал. – 2005. – С. 25-36.

Кампанелла Т. Город Солнца. – М., 1954.

Кант И.К. вечному миру: Идея всеобщей истории во всемирно гражданском плане // Сочинения. – Т. 6. – М., 1966.

Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения. – Т. 3. – М., 1987.

Макиавелли Н. Государь. – К., 1990.

 

Т е м а 6. Етапи розвитку політичної думки в Україні

1.Політичні ідеї мислителів Русі (Митрополит Іларіон, Ярослав Мудрий, літописець Нестор, Володимир Мономах).

2.Політична думка часів Великого князівства Литовського і Руського та включення України до складу Речі Посполитої (Ю. Дрогобич, С. Оріховський, Х. Філарет, І. Вишенський).

3.Політична думка доби Української козацької держави 1648-1764 рр. («Березневі статті», «Гадяцький тракт» Ю. Немирича, Конституція П. Орлика).

4.Просвітницький напрямок (Ф. Прокопович, М. Колачинський).

5.Демографічно-народницькі погляди (М. Костомарова, В. Антонович, М. Грушевський, Р. Лащенко, С. Шелухін).

6.Погляди українських лібералів (М. Драгоманов, Б. Кистяківський).

7.Консервативно-державницька думка в Україні («Історія Русів», П. Куліш, В. Липинський, С. Томашівський, В. Кучабський).

8.Націоналістичний напрям (М. Міхновський, Д. Донцов, П. Полтава і Л. Ребет).

9.Національно-державницькі підходи (І. Франко, С. Дністрянський, В. Старосольський, О. Бочковський, С. Рудницький).

10.Націонал-комунізм (В. Винниченко, М. Хвильовий).

 

Рекомендована література

 

Будівничий української державності: Хрестоматія політичних статей Івана Франка. – К., 2006. – 640 с.

Гелів С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України ХІХ ст. – Львів, 1996. – С 122.

Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій: Навчальний посібник. – К., 1994. – С. 63-93.

Куташев І. Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави // Політичний менеджмент. – 2007. – С. 176-186.

Кухта Б. Л. З історії української політичної думки (з ІХ до першої половини ХХ ст.) Конспект лекцій. – К., 1994. – 368 с.

Напрями української політичної думки: (Новітня доба – ХІХ і ХХ ст.) // Лисяк-Рудницький І. Історичні аспекти. – В 2 т.: Том 2. – К., 1994. – С. 63-93.

Націоналізм: Антологія. – К., 2000. – 868 с.

Потульницький В. Історія української політології: (Концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці). – К., 1922. – 230 с.

Приходько С. Проблема політичної влади в українській суспільно-політичній думці на початку ХХ ст. //Історія України. – 1999. – грудень (№47). – С. 6-8.

Тисяча років української суспільно-політичної думки: У дев’яти томах. – К., 2001.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 353; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.238.28 (0.004 с.)