Які інтерпретації предметної сфери соціології Вам відомі?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які інтерпретації предметної сфери соціології Вам відомі?Які інтерпретації предметної сфери соціології Вам відомі?

1) Структуралістські

2) Інтегративні

3) Модерністські

4) Постмодерністські

2. Соціологія вивчає:

6) Сучасне суспільство

Що є об’єктом соціології?

1) Соціальні відносини

2) Соціальні норми

4) Соціальні організації

5) Соціальні явища

Що є об’єктом соціології?

2) Суспільство

3) Соціальні групи

4) Соціальні відносини

Що є об’єктом соціології?

2) Соціальні процеси

4) Соціальні інститути

6. Предметом соціології є:

1) Закономірності структури суспільства

2) Закономірності розвитку суспільства

4) Закономірності виникнення суспільства

6) Закономірності функціонування суспільства

7. Принципами класичного наукового методу соціології є:

1) Соціальні явища підпорядковуються закономірностям, які є загальними для

всієї дійсності

2) Соціологія та її методи повинні будуватися за зразком природничих наук

3) Метод соціології має бути таким самим суворим і точним, як і у природничих

науках

4) Найважливішим критерієм науковості є об’єктивність знання

8. Принципами некласичного наукового методу соціології (методу розуміючої соціології) є:

1) Усунення з наукового світогляду всіх уявлень про об’єктивність знання

2) Соціологія не повинна претендувати на щось більше, ніж з'ясування причин

подій, що сталися, й утримуватися від наукових прогнозів

3) Соціолог повинен знати, що в основі інтелектуальної діяльності лежить

постійне співвіднесення різних емпіричних даних із загальнолюдськими цінностями

9. Автором некласичного методу соціології (методу розуміючої соціології) був:

5) М. Вебер

10. За рівнем дослідження виділяють такі розділи соціології:

5) Макросоціологія

6) Мікросоціологія

11. За рівнем абстракції одержуваного знання виділяють такі розділи соціології:

1) Емпірична

2) Теоретична

12. За цілями та завданнями дослідження виділяють такі розділи соціології:

3) Фундаментальна

4) Прикладна

За якими ознаками можна розмежувати соціологію права та юридичну соціологію?

1) Соціологія права зародилася в рамках загальної соціології, а юридична

соціологія – в рамках загальної теорії права та держави

2) Основним об’єктом соціології права є сучасне суспільство, а право

досліджується на рівні субоб’єкта, а основним об’єктом юридичної соціології є

право, а суспільство виконує роль субоб’єкта

5) Для визначення предмету соціології права визначальну роль відіграє

відповідне розуміння суспільства, а для визначення предмету юридичної соціології –

відповідне розуміння права

За якими ознаками можна розмежувати соціологію права та юридичну соціологію?

2) Соціологія права є окремою галуззю загальної соціології, а юридична

соціологія – специфічною юридичною наукою

4) Соціологія права використовує свій методологічний інструментарій для

розв’язання загально соціальних проблем, а юридична соціологія – для розв’язання

вузько юридичних проблем

5) Основною метою соціології права є підтримання соціального порядку загалом,

а юридичної соціології – оптимізація правового регулювання

15. Основними проблемними напрямками досліджень у сфері юридичної соціології є:

2) Соціальна зумовленість права

4) Соціальний механізм дії права

5) Ефективність дії законодавства та правозастосовчої діяльності

Відносно сталі та систематично відновлювані зв’язки між суспільствами, соціальними групами й окремими їхніми членами – це

4) Соціальний закон

17. Ознаки соціального закону:

2) Може діяти лише за наявності певних умов

3) За наявності певних умов діє без винятків завжди та всюди

5) Умови, в яких виявляє дію соціальний закон, можуть реалізовуватися тільки

частково

За часом дії соціальні закони поділяються на

3) Закони безперервної дії

5) Закони-тенденції

За масштабом реалізації соціальні закони поділяються на

1) Загальні закони

6) Специфічні закони

За способом вияву (характером) соціальні закони поділяються на

2) Закони соціальної статики

4) Закони соціальної динаміки

Соціальні закони, які відображають головні напрямки змін об’єкта соціології та тенденції до збереження стабільності соціальної системи, називаються

2) Закони соціальної статики

Соціальні закони, які відображають чинники змін об’єкта соціології й особливості таких змін, називаються

4) Закони соціальної динаміки

Найбільш загальні поняття соціології, які відображають суттєві сторони її предмета, – це

4) Категорії соціології

24. Види категорій, якими оперує соціологія:

1) Загальнонаукові

3) Власне соціологічні

5) Суміжних з соціологією наук

25. Оберіть функції соціології:

1) Теоретико-світоглядна

2) Методологічна

4) Прогностична

5) Ідеологічно-виховна

26. Оберіть функції соціології:

1) Ідеологічно-виховна

5) Методологічна

27. З якими науками та науковими дисциплінами пов’язана соціологія:

1) Соціальна філософія

3) Соціальна психологія

4) Соціальна статистика

5) Історія

28. З якими юридичними науками та науковими дисциплінами пов’язана соціологія права:

1) Юридична психологія

5) Загальна теорія права

6) Юридична компаративістика

29. З якими юридичними науками та науковими дисциплінами пов’язана соціологія права:

2) Філософія права

4) Юридична психологія

6) Історія права

30. З якими юридичними науками та науковими дисциплінами пов’язана соціологія права:

2) Загальна теорія права

5) Філософія права

Тема 2. Історія соціологічних вчень.

Хто вважається засновником сучасної позитивної соціології?

4) О. Конт

32. Хто є автором таких праць: „Курс позитивної філософії” у 6 томах, „Система позитивної політики, чи трактат про соціологію, що встановлює релігію Людства”?

5) О. Конт

33. В якій праці О. Конта вперше з’явився термін „соціологія”?

3) „Курс позитивної філософії”

На думку якого видатного соціолога в основі соціології повинні лежати принципи емпіризму, позитивізму та фізикалізму?

4) О. Конт

Які принципи повинні лежати в основі соціології, на думку О. Конта?

1) Емпіризму

4) Позитивізму

6) Фізикалізму

Хто з видатних соціологів відомий тим, що виділив такі два розділи соціологічної теорії як соціальна статика та соціальна динаміка?

4) О. Конт

Які розділи соціологічної теорії виділив О. Конт?

2) Соціальна статика

4) Соціальна динаміка

38. Хто з видатних соціологів сформулював „закон трьох стадій”, відповідно до якого світова цивілізація пройшла три стадії розвитку: теологічну, метафізичну та позитивну?

5) О. Конт

Які є стадії розвитку світової цивілізації згідно з вченням О. Конта?

2) Теологічна

4) Метафізична

6) Позитивна

40. Хто є автором таких праць: „Основи етики”, „Соціологія як предмет вивчення”?

4) Г. Спенсер

41. Хто є автором таких праць: „Основи психології”, „Основи соціології” у 3 томах?

6) Г. Спенсер

Хто з видатних соціологів вбачав схожість соціальних систем з біологічними

Організмами?

1) Г. Спенсер

На думку якого видатного соціолога існування соціального організму підпорядковане процесам диференціації та спеціалізації?

4) Г. Спенсер

Яким процесам підпорядковане існування соціального організму, на думку Г. Спенсера?

2) Диференціації

6) Спеціалізації

Які три системи життєзабезпечення існують у соціальному організму, на думку

Г. Спенсера?

2) Виробнича

4) Розподільча

6) Регулятивна

Хто з видатних соціологів виділяв виробничу, розподільчу та регулятивну системи життєзабезпечення соціального організму?

5) Г. Спенсер

Який психологічний механізм, на думку Г. Спенсера, забезпечує дієвість регулятивної системи життєзабезпечення соціального організму?

3) Страх

На думку якого мислителя, дієвість регулятивної системи життєзабезпечення соціального організму забезпечується страхом?

4) Г. Спенсер

Які дві соціально-історичні форми розвитку соціального організму виділяв Г. Спенсер?

1) Примітивна держава

3) Індустріальна держава

Які дві соціально-історичні форми розвитку соціального організму виділяв Г. Спенсер?

3) Індустріальна держава

4) Воєнна держава

Хто з видатних соціологів виділяв примітивну (воєнну) та індустріальну держави як соціально-історичні форми розвитку соціального організму?

2) Г. Спенсер

Які типи кооперації виділяв Г. Спенсер?

2) Гомогенна

4) Гетерогенна

53. Скільки типів (з урахуванням підтипів) кооперації виділяв Г. Спенсер?

4) 4

Детермінізму й імморалізму?

3) К. Маркс

65. Хто з видатних соціологів вважав, що економіка становить „базис” для виникнення та розвитку „надбудови” (політики, права, релігії)?

6) К. Маркс

66. Що, на думку К. Маркса, становить „базис” для розвитку суспільства?

4) Економіка

67. Що, на думку К. Маркса, становить „надбудову” над економічними відносинами?

2) Економіка

Хто з видатних соціологів вважав, що свобода не може існувати, якщо у суспільстві немає можливостей для її реалізації як з метою досягнення людьми певних соціально схвалюваних цілей, так і з метою порушення людьми соціальних заборон?

3) Е. Дюркгейм

90. Хто з видатних соціологів сформулював два принципи („закони”) еволюції

Кримінального покарання?

1) Е. Дюркгейм

Звичаями та звичками?

6) Традиційна

Атрибутивного характеру?

5) Л. Петражицький

141. Хто є автором терміну „інтуїтивне право”?

3) Л. Петражицький

 

Спостереження – це

2) Метод збору первинної інформації про об’єкт дослідження шляхом

безпосереднього сприйняття та реєстрації фактів стосовно цього об’єкта, котрі мають

значення для досягнення мети дослідження

Аналіз документів – це

3) Метод збору інформації, який полягає у вивченні та тлумаченні відповідно до

мети дослідження даних, що містяться у засобах масової інформації, листах,

зверненнях, наукових публікаціях, письмових історичних пам’ятниках, художній

літературі тощо

Контент-аналіз – це

4) Метод збору інформації, який полягає у пошуку та фіксації кількісних ознак і

властивостей тексту, котрі відображають значимі для дослідження аспекти змісту

цього тексту

Опитування – це

3) Метод збору первинної інформації про об’єкт дослідження шляхом звернення

дослідника до людей із запитаннями, що стосуються теми дослідження

Анкетування – це

5) Метод дослідження, при якому спілкування між дослідником і опитуваним

опосередковане письмовим опитувальником

Інтерв’ю – це

6) Метод збору інформації, який полягає у цілеспрямованій бесіді між

дослідником і опитуваним щодо проблем, які стосуються предмету дослідження

Експеримент – це

5) Метод збору інформації шляхом дослідження об’єкта, в процесі якого уявно чи

реально створюються умови, необхідні та достатні для перевірки гіпотези про

причинні зв’язки між дією фактора, на вивчення котрого і спрямоване дослідження,

та характеристиками згаданого об’єкта

Як називається метод збору первинної інформації про об’єкт дослідження шляхом безпосереднього сприйняття та реєстрації фактів стосовно цього об’єкта, котрі мають значення для досягнення мети дослідження?

1) Спостереження

Діяльності?

2) Включене

Як називається метод збору інформації, який полягає у вивченні та тлумаченні відповідно до мети дослідження даних, що містяться у засобах масової інформації, листах, зверненнях, наукових публікаціях, письмових історичних пам’ятниках, художній літературі тощо?

2) Аналіз документів

Самостійно?

3) Відкрите

174. Відкрите питання – це

3) Питання, на яке респондент повинен сформулювати відповідь самостійно

175. Закрите питання – це

1) Питання, шкала якого включає вичерпний перелік пропонованих

респондентові альтернатив

176. Напіввідкрите питання – це

4) Питання, у шкалі якого поряд з переліком підказок (відповідей), пропонованих

дослідником, респондентові надається можливість дати й свої варіанти відповіді

Як називається дослідження об’єкта, в процесі якого уявно чи реально створюються умови, необхідні та достатні для перевірки гіпотези про причинні зв’язки між дією фактора, на вивчення котрого і спрямоване дослідження, та характеристиками згаданого об’єкта?

5) Експеримент

Як називається експеримент, в ході якого висновки про характер і ступінь впливу експериментального фактору на об’єкт дослідження даються шляхом порівняння станів досліджуваного процесу в експериментальній і контрольній групах?

3) Паралельний

Як називається експеримент, при якому дослідник не втручається у хід подій, а лише спостерігає й аналізує природну ситуацію, в межах якої те чи інше явище може інтерпретуватися як експериментальний фактор, що здійснює певний вплив на об’єкт дослідження?

1) Польовий

189. Як називається експеримент, який полягає у практичному освоєнні реальної дійсності шляхом її планомірної зміни?

5) Реальний

Як називаються уявно чи реально створені умови, необхідні та достатні для перевірки гіпотези про причинні зв’язки між дією фактора, на вивчення котрого спрямоване дослідження, та характеристиками об’єкта дослідження?

3) Експериментальні

Правовий експеримент – це

2) Експеримент, заснований, як правило, на методології послідовного

експерименту екс-постфактум

Який різновид експерименту засновується, як правило, на методології послідовного експерименту екс-постфактум, при якому ситуація минулого є експериментальною, а юридичні норми, нормативно-правові акти чи інші правові явища – експериментальними факторами?

4) Правовий

Соціалізація – це

3) Процес здобуття знань і навичок, внаслідок якого людина стає частиною

суспільства

205. Оберіть стадії соціалізації дитини:

3) Перцептивний розвиток

6) Розвиток соціальних реакцій

З. Фрейд є автором теорії

3) Розвитку несвідомого

Дж. Ґ. Мід є автором теорії

1) Символічного інтеракціонізму

Ж. Піаже є автором теорії

4) Когнітивного розвитку

215. Хто є автором поняття "едіповий комплекс"?

4) З. Фрейд

216. В якому віці, на думку З. Фрейда, людина намагається подолати "едіповий комплекс"?

3) 4-5 років

217. Успішне подолання людиною якого "етапу", на думку З. Фрейда, є запорукою

Ініціація – це

3) Обряд, який знаменує перехід людини на новий етап розвитку у певній

соціальній групі

Індустріалізованих країн?

1) Південна Корея

2) Сингапур

3) Тайвань

Індустріалізованих країн?

1) Південна Корея

2) Бразилія

3) Сингапур

288. В яких державах зараз проживає більшість людей на планеті?

1) ІІІ світу

Глобалізація – це

1) Внутрішня взаємозалежність світового співтовариства

290. Наслідками якого процесу є розподіл праці, міграція в масштабах планети капіталу, людських і виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних і технічних процесів, а також зближення культур різних країн?

1) Глобалізація

 

Які інтерпретації предметної сфери соціології Вам відомі?

1) Структуралістські

2) Інтегративні

3) Модерністські

4) Постмодерністські

2. Соціологія вивчає:

6) Сучасне суспільство

Що є об’єктом соціології?

1) Соціальні відносини

2) Соціальні норми

4) Соціальні організації

5) Соціальні явища

Що є об’єктом соціології?

2) Суспільство

3) Соціальні групи

4) Соціальні відносини

Що є об’єктом соціології?

2) Соціальні процеси

4) Соціальні інститути

6. Предметом соціології є:

1) Закономірності структури суспільства

2) Закономірності розвитку суспільства

4) Закономірності виникнення суспільства

6) Закономірності функціонування суспільства

7. Принципами класичного наукового методу соціології є:

1) Соціальні явища підпорядковуються закономірностям, які є загальними для

всієї дійсності

2) Соціологія та її методи повинні будуватися за зразком природничих наук

3) Метод соціології має бути таким самим суворим і точним, як і у природничих

науках

4) Найважливішим критерієм науковості є об’єктивність знання

8. Принципами некласичного наукового методу соціології (методу розуміючої соціології) є:

1) Усунення з наукового світогляду всіх уявлень про об’єктивність знання

2) Соціологія не повинна претендувати на щось більше, ніж з'ясування причин

подій, що сталися, й утримуватися від наукових прогнозів

3) Соціолог повинен знати, що в основі інтелектуальної діяльності лежить

постійне співвіднесення різних емпіричних даних із загальнолюдськими цінностями

9. Автором некласичного методу соціології (методу розуміючої соціології) був:

5) М. Вебер

10. За рівнем дослідження виділяють такі розділи соціології:

5) Макросоціологія

6) Мікросоціологія

11. За рівнем абстракції одержуваного знання виділяють такі розділи соціології:

1) Емпірична

2) Теоретична

12. За цілями та завданнями дослідження виділяють такі розділи соціології:

3) Фундаментальна

4) ПрикладнаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.026 с.)