Хто розглядав право як особливе явище психіки – переживання імперативно-Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хто розглядав право як особливе явище психіки – переживання імперативно-Атрибутивного характеру?

5) Л. Петражицький

141. Хто є автором терміну „інтуїтивне право”?

3) Л. Петражицький

 

Тема 3. Методи збору емпіричної інформації.

Спостереження – це

2) Метод збору первинної інформації про об’єкт дослідження шляхом

безпосереднього сприйняття та реєстрації фактів стосовно цього об’єкта, котрі мають

значення для досягнення мети дослідження

Аналіз документів – це

3) Метод збору інформації, який полягає у вивченні та тлумаченні відповідно до

мети дослідження даних, що містяться у засобах масової інформації, листах,

зверненнях, наукових публікаціях, письмових історичних пам’ятниках, художній

літературі тощо

Контент-аналіз – це

4) Метод збору інформації, який полягає у пошуку та фіксації кількісних ознак і

властивостей тексту, котрі відображають значимі для дослідження аспекти змісту

цього тексту

Опитування – це

3) Метод збору первинної інформації про об’єкт дослідження шляхом звернення

дослідника до людей із запитаннями, що стосуються теми дослідження

Анкетування – це

5) Метод дослідження, при якому спілкування між дослідником і опитуваним

опосередковане письмовим опитувальником

Інтерв’ю – це

6) Метод збору інформації, який полягає у цілеспрямованій бесіді між

дослідником і опитуваним щодо проблем, які стосуються предмету дослідження

Експеримент – це

5) Метод збору інформації шляхом дослідження об’єкта, в процесі якого уявно чи

реально створюються умови, необхідні та достатні для перевірки гіпотези про

причинні зв’язки між дією фактора, на вивчення котрого і спрямоване дослідження,

та характеристиками згаданого об’єкта

Як називається метод збору первинної інформації про об’єкт дослідження шляхом безпосереднього сприйняття та реєстрації фактів стосовно цього об’єкта, котрі мають значення для досягнення мети дослідження?

1) Спостереження

Як називається вид спостереження, при якому спостерігач знаходиться у

Безпосередньому контакті з досліджуваними ним об’єктами та бере участь у їх

Діяльності?

2) Включене

Як називається вид спостереження, при якому спостерігач не контактує безпосередньо з досліджуваними ним об’єктами та не бере участь у їх діяльності?

4) Невключене

Як називається вид спостереження, при якому спостерігач входить у досліджувану групу в якості її учасника, приховуючи свої дослідницькі завдання?

6) Повне включене

153. Який метод дослідження може бути „включеним”?

1) Спостереження

154. Який метод дослідження може бути „невключеним”?

3) Спостереження

Як називається метод збору інформації, який полягає у вивченні та тлумаченні відповідно до мети дослідження даних, що містяться у засобах масової інформації, листах, зверненнях, наукових публікаціях, письмових історичних пам’ятниках, художній літературі тощо?

2) Аналіз документів

Як називається метод збору інформації, який полягає у пошуку та фіксації кількісних ознак і властивостей тексту, котрі відображають значимі для дослідження аспекти змісту цього тексту?

4) Контент-аналіз

157. Як називається метод збору первинної інформації про об’єкт дослідження шляхом звернення дослідника до людей із запитаннями, що стосуються теми дослідження?

3) Опитування

Як називається цілеспрямована бесіда між дослідником і опитуваним щодо проблем, які стосуються предмету дослідження?

6) Інтерв’ю

Як називається метод дослідження, при якому спілкування між дослідником і

Опитуваним опосередковане письмовим опитувальником?

1) Анкетування

Як називається сукупність об’єктів, на які дослідник хоче розповсюдити висновки дослідження?

3) Генеральна сукупність

Як називається частина об’єктів генеральної сукупності, що виступають у якості безпосередніх об’єктів дослідження?

2) Вибіркова сукупність

Як називається вибірка, заснована на принципі випадкового відбору респондентів?

4) Імовірнісна вибірка

Як називається вибірка, при побудові якої дослідник хоче відтворити значимі для дослідження пропорції (квоти) структури генеральної сукупності?

6) Квотна вибірка

Як називається відхилення статистичної структури вибірки від структури генеральної сукупності?

4) Похибка вибірки

Хто такі інтерв’юер і респондент?

4) Сторони опитування

Як називається представницька частина об’єктів дослідження, котра має у цілому такий же статистичний розподіл характеристик досліджуваних об’єктів, як і генеральна сукупність?

5) Репрезентативна вибірка

Як називається представницька частина об’єктів дослідження, котра має у цілому такий же статистичний розподіл характеристик досліджуваних об’єктів, як і генеральна сукупність?

5) Репрезентативна вибірка

Як називається опитування, в якому джерелом отримання інформації є компетентні особи, професійні знання яких і життєвий досвід дозволяють зробити належні висновки?

5) Експертне

Вимоги до чого повинні характеризуватися доступність для розуміння респондента; суттєвістю; нейтральністю постановки?

3) Запитань в анкетах

170. Оберіть вимоги до запитань в анкетах:

2) доступність для розуміння респондента

6) нейтральність постановки

171. Як називається питання, у шкалі якого поряд з переліком підказок (відповідей), пропонованих дослідником, респондентові надається можливість дати й свої варіанти відповіді?

5) Напіввідкрите

172. Як називається питання, шкала якого включає вичерпний перелік пропонованих респондентові альтернатив?

6) Закрите

173. Як називається питання, на яке респондент повинен сформулювати відповідь

Самостійно?

3) Відкрите

174. Відкрите питання – це

3) Питання, на яке респондент повинен сформулювати відповідь самостійно

175. Закрите питання – це

1) Питання, шкала якого включає вичерпний перелік пропонованих

респондентові альтернатив

176. Напіввідкрите питання – це

4) Питання, у шкалі якого поряд з переліком підказок (відповідей), пропонованих

дослідником, респондентові надається можливість дати й свої варіанти відповіді

Як називається дослідження об’єкта, в процесі якого уявно чи реально створюються умови, необхідні та достатні для перевірки гіпотези про причинні зв’язки між дією фактора, на вивчення котрого і спрямоване дослідження, та характеристиками згаданого об’єкта?

5) Експеримент

Який метод дослідження може бути контрольованим і неконтрольованим?

5) Експеримент

Який метод дослідження може бути польовим і лабораторним?

5) Експеримент

Який метод дослідження може бути паралельним і послідовним?

5) Експеримент

Який метод дослідження може бути уявним і реальним?

5) Експеримент

Як називається експеримент, в ході якого аналізується динаміка станів

Експериментального об’єкта до та після введення у дію експериментального фактору?

4) Послідовний

Як називається експеримент, в ході якого висновки про характер і ступінь впливу експериментального фактору на об’єкт дослідження даються шляхом порівняння станів досліджуваного процесу в експериментальній і контрольній групах?

3) Паралельний

Як називається експеримент, в ході якого аналізується інформація про реальні явища, а не самі явища?

6) Уявний

Як називається експеримент, у ході якого з характеристиками об’єкта дослідження взаємодіють одразу декілька експериментальних факторів?

4) Багатофакторний

Як називається експеримент, при якому дослідник сам вводить у дію

Експериментальний фактор і виявляє міру його перетворюючої дії на об’єкт дослідження?

5) Контрольований

Як називається експеримент, який проводиться у штучно створених умовах?

2) Лабораторний

Як називається експеримент, при якому дослідник не втручається у хід подій, а лише спостерігає й аналізує природну ситуацію, в межах якої те чи інше явище може інтерпретуватися як експериментальний фактор, що здійснює певний вплив на об’єкт дослідження?

1) Польовий

189. Як називається експеримент, який полягає у практичному освоєнні реальної дійсності шляхом її планомірної зміни?

5) Реальний

Як називається експеримент, який проводиться у природних (не штучних) умовах?

1) Польовий

Як називаються уявно чи реально створені умови, необхідні та достатні для перевірки гіпотези про причинні зв’язки між дією фактора, на вивчення котрого спрямоване дослідження, та характеристиками об’єкта дослідження?

3) ЕкспериментальніПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.012 с.)