Хто з видатних соціологів вважав, що право є піднесена на рівень закону воля пануючого класу? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хто з видатних соціологів вважав, що право є піднесена на рівень закону воля пануючого класу?6) К. Маркс

Який соціальний інститут, на думку К. Маркса, має виняткове право на прийняття управлінських рішень і на контроль за їхнім виконанням?

6) Держава

72. Хто є автором таких праць: „Елементи соціології”, „Про розподіл суспільної праці”, „Правила соціологічного методу”?

1) Е. Дюркгейм

73. Хто є автором таких праць: „Самогубство: соціологічний етюд”, „Елементарні форми релігійного життя”, „Соціологія та філософія”?

4) Е. Дюркгейм

74. Хто є автором таких праць: „Два закони еволюції кримінального покарання”, „Нотатки про соціологію злочинності та моральну статистику”,

4) Е. Дюркгейм

75. Хто є автором таких праць: „Нотатки про юридичні системи”, „Уроки соціології, фізики норовів і права”?

4) Е. Дюркгейм

Хто з видатних соціологів розробив теорію соціальних фактів і соціальних зв’язків?

3) Е. Дюркгейм

Хто з видатних соціологів вважав, що елементарною одиницею соціологічного аналізу є соціальний факт?

2) Е. Дюркгейм

З чого, на думку Е. Дюркгейма, складається об’єктивна соціальна реальність?

3) Соціальні факти

Які форми солідарності виділяв Е. Дюркгейм?

4) Механічна

5) Органічна

Хто з видатних соціологів виділяв механічну й органічну форми солідарності?


1) Е. Дюркгейм

Хто з видатних соціологів ототожнював моральне з соціальним?

2) Е. Дюркгейм

Які типи самогубств виділяв Е. Дюркгейм?

2) Егоїстичне

4) Альтруїстичне

5) Аномічне

Хто з видатних соціологів виділяв егоїстичний, альтруїстичний і аномічний типи самогубств?

3) Е. Дюркгейм

Як з позиції Е. Дюркгейма називається самогубство, вчинене людиною, яка втратила сенс життя, перестала ним дорожити?

2) Егоїстичне

Як з позиції Е. Дюркгейма називається самогубство, вчинене людиною заради соціальної спільності, в яку вона є інтегрованою?

4) Альтруїстичне

Як з позиції Е. Дюркгейма називається самогубство, вчинене людиною, яка втратила ціннісні орієнтації через кризу всіх сфер соціального життя?

5) Аномійне

Як з позиції Е. Дюркгейма називається самогубство, вчинене людиною внаслідок розпаду її сім’ї, руйнування сімейних зв’язків?

5) Аномійне

Як з позиції Е. Дюркгейма називається аномія, при якій спостерігається розпад сім’ї, руйнування її дисциплінарно-зважуючих начал?

4) Сімейна

Хто з видатних соціологів вважав, що свобода не може існувати, якщо у суспільстві немає можливостей для її реалізації як з метою досягнення людьми певних соціально схвалюваних цілей, так і з метою порушення людьми соціальних заборон?


3) Е. Дюркгейм

90. Хто з видатних соціологів сформулював два принципи („закони”) еволюції

Кримінального покарання?

1) Е. Дюркгейм

Які два закони еволюції кримінального покарання сформулював Е. Дюркгейм?

2) Закон кількісних змін

4) Закон якісних змін

92. Хто є автором таких праць: „До історії торгових товариств у середні віки”, „Римська аграрна історія та її значення для публічного і приватного права”, „Національна держава та народногосподарська політика”?

2) М. Вебер

93. Хто є автором таких праць: „Об’єктивність соціально-наукового та соціально-

політичного пізнання”, „Протестантська етика і дух капіталізму”, „Критичні дослідження у сфері наук про культуру”?

5) М. Вебер

94. Хто є автором таких праць: „До становища буржуазної демократії в Росії”, „Про категорії розуміючої соціології”, „Господарство та суспільство”?

3) М. Вебер

95. Хто є автором таких праць: „Господарська етика світових релігій”, „Політика як професія”?

2) М. Вебер

Хто з видатних соціологів вважав, що природа та соціум функціонують за різними законами?

2) М. Вебер

Які методи соціальних наук виділив М. Вебер?

1) О. Конт

2) Е. Дюркгейм

3) Г. Спенсер

4) К. Маркс

5) М. Вебер

6) Ж. Гурвіч

Хто з видатних соціологів вважав, що є два методи соціальних наук – пояснення та розуміння?

3) М. Вебер

Хто з видатних соціологів вважав, що елементарною одиницею соціологічного аналізу є соціальна дія?

2) М. Вебер

Які типи соціальних дій виділяв М. Вебер?

2) Цілераціональна

4) Цінніснораціональна

Хто з видатних соціологів виділяв цілераціональні, цінніснораціональні, афективні та традиційні типи соціальних дій?

4) М. Вебер

Як згідно з поглядами М. Вебера називається тип соціальної дії, орієнтованої на соціальний успіх і такої, що передбачає свідомий вибір як цілей, так і засобів їх досягнення?

2) Цілераціональна

Як згідно з поглядами М. Вебера називається тип соціальної дії, залежної від

Ціннісних орієнтацій особистості і такої, що здатна пожертвувати успіхом?

4) Цінніснораціональна

Як згідно з поглядами М. Вебера називається тип соціальної дії, зумовленої спалахами емоцій і такої, що часто виявляється у порушеннях моральних і правових поведінкових стандартів?

5) Афективна

Як згідно з поглядами М. Вебера називається тип соціальної дії, спрямованої

Звичаями та звичками?

6) Традиційна

Як згідно з поглядами М. Вебера називається світовідчуття, в основі якого лежить етика праці та заснованого на ній збагачення як сенсу людського існування?

3) Дух капіталізму

107. Скільки моделей дії „економічної людини” виділив М. Вебер?

2) 2

108. Які моделі дії „економічної людини” виділив М. Вебер?

2) Ірраціонально-авантюристична

6) Раціональна

Хто з видатних соціологів виділив ірраціонально-авантюристичну та раціональну моделі людської поведінки в економічних відносинах?

5) М. Вебер

Хто з видатних соціологів є автором концепції легітимної влади?

3) М. Вебер

Скільки типів легітимного панування виділив М. Вебер?

3) 3

Хто з видатних соціологів виділив легальний, традиційний і харизматичний типи легітимного панування?

5) М. Вебер

При якому типі легітимного панування згідно з концепцією М. Вебера людина підпорядковується не людині, а законам?

2) Легальний

При якому типі легітимного панування згідно з концепцією М. Вебера владарювання засновується на загальному визнанні всіма священного характеру традицій побудови соціальних ієрархій?

4) Традиційний

При якому типі легітимного панування згідно з концепцією М. Вебера владні

Відносини будуються на основі особистісної відданості індивідів політичному лідерові, в

Обдарованості якого народ переконаний?

5) Харизматичний

116. Хто є автором таких праць: „Соціальна логіка”, „Трансформація права”, „Суспільна думка та натовп”?

6) Г. Тард

Хто є автором так званої соціальної (колективної) психології?

6) Г. Тард

Яку науку Г. Тард вважав фундаментом соціології?

3) Колективну психологію

Який механізм, на думку Г. Тарда, лежить в основі соціалізації?

2) Наслідування

Хто з видатних соціологів вважав, що право – це всього лиш один з видів схильності людини до наслідування?

6) Г. Тард

Яке соціальне утворення Г. Тард протиставляв натовпу?

3) Публіка

122. Хто є автором праці „Основи соціології права”?

2) Є. Ерліх

123. Хто з видатних соціологів запровадив термін „живе право”?

3) Є. Ерліх

124. Хто з видатних соціологів є засновником так званої „школи вільного права”?

4) Є. Ерліх

Що згідно з поглядами Є. Ерліха становить предмет дослідження соціології права?

6) Живе право

Хто з видатних соціологів був учнем Л. Петражицького?

3) Ж. Гурвіч

127. Хто є автором таких праць: „Ідея соціального права”, „Юридичний досвід та

Плюралістична філософія права”?

5) Ж. Гурвіч

Хто є автором концепції соціального права?

5) Ж. Гурвіч

Хто з видатних соціологів розмежовував соціальне право й індивідуалістичне право?

2) Ж. Гурвіч

Хто з видатних соціологів вважав одиницею соціологічного аналізу нормативний факт?

6) Ж. Гурвіч

131. Хто є автором таких праць: „Право у книгах і право в дії”, „Соціальний контроль через право”, „Юриспруденція” в 5 томах?

3) Р. Паунд

Хто з видатних соціологів розмежовував право у книгах і право в дії?

4) Р. Паунд

Хто з видатних соціологів розглядав право як засіб соціального контролю за

Збереженням балансу інтересів?

1) Р. Паунд

134. Хто з видатних соціологів розглядав право як „соціальну інженерію” – сукупність засобів для досягнення бажаних результатів?

5) Р. Паунд

135. Хто є автором праці „До загальної теорії дії”?

6) Т. Парсонс

Яким терміном Т. Парсонс позначив зв'язок соціальних норм і соціальних цінностей?

5) Легітимізація нормативної системи

137. Хто з видатних соціологів є автором терміну „легітимізація нормативної системи”?

2) Т. Парсонс

Хто з видатних соціологів є автором теорії соціального контролю?

4) Т. Парсонс

139. Хто є автором праці „Теорія права та держави у зв’язку з теорією моральності”?

1) Л. Петражицький
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 770; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.126.232 (0.018 с.)