Основні поняття регіональної економіки. Місце курсу в системі економічних наукМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні поняття регіональної економіки. Місце курсу в системі економічних наук 

Основні поняття регіональної економіки: регіон, продуктивні сили, природні ресурси, розміщення продуктивних сил, територіальна організація виробництва та ін.

Продуктивні сили – це система суб’єктивних (людина) і речових (засоби виробництва) елементів, які виражають активне ставлення людей до природи. У процесі виробництва освоюються природні ресурси, відтворюються умови існування людей, відбувається соціальний розвиток.

Продуктивні сили складаються з трудових ресурсів та засобів виробництва. Предмети праці включають природні ресурси, тобто ті матеріали, які були піддані якійсь обробці. Головним складовим продуктивних сил є праця. Робоча сила характеризується кількісними та якісними показниками.

Природні ресурси – це тіла, сили та явища природи, суспільна корисність яких змінюється у процесі трудової діяльності. НТП перетворив науку на безпосередню продуктивну силу. Сполучення праці предметами і засобами праці утворює процес виробництва.

Розміщення продуктивних сил – це їх просторова фіксація разом з процесом їхнього розвитку у просторі. Продуктивні сили весь час перебувають в динаміці. Розміщення продуктивних сил є динамічний стан, що характеризує поділ продуктивних сил на території згідно з природними, соціальними та екологічними умовами окремих регіонів і визначається особливостями територіального поділу праці, властивостями даної соціально-економічної системи.

Територіальна організація виробництва – це синтез форм суспільної організації виробництва, який базується на галузевому та територіальному поділі праці.

Наукові аспекти регіональної економіки турбують учених уже декілька століть. Розвиток поселень по території, транспортно-торговельних шляхів, обґрунтування територіально-управлін­ських функцій для більш розвинутих населених пунктів як колись, так і тепер є предметом тривалих дискусій. Складність цих пи­тань посилюється ще політичними процесами будь-якої країни. Якщо знайдено пропорції оптимізації інтересів зацікавлених суб'єктів виробництва і розподілу продукту, то можна очікува­ти соціально-економічну стабільність. Якщо ж такої оптимізації не досягнуто, то можливі дестабілізаційні тенденції на підприєм­ствах, регіонах і в країні загалом.

Сучасна прикладна економічна наука обґрунтовує п’ять рівнів організації господарських систем:

- мікроекономіка (економіка підприємства);

- реґіональна економіка або мезоекономіка (еко­номіка частини території країни);

- макроекономіка (економіка країни);

- мегаекономіка (економіка групи країн континенту);

- гло­бальна економіка (економіка світу).

З цих п’ятьох рівнів організації економічних систем неважко побачити, що регіональна економіка є середньою організаційною ланкою між економічними системами підприємства і країни, а мегаекономіка — між національними економіками країн і світо­вою економікою.

 

Регіональна економіка тісно пов’язана з наступними дисциплінами та науками:

1. Економічна теорія – наука, що вивчає різні системи людських і виробничих відносин в процесі виробництва матеріальних благ.

Складовими економічної теорії є: нова економіка, макроекономіка та мікроекономіка.

Нова економіка (інноваційна економіка) – це економіка знання, науки, інформатики, інтернетизації.

Макроекономіка– складова економічної теорії, яка вивчає великомасштабні економічні явища (виробництво ВНП, національного доходу, інфляцію, економічне зростання, державні доходи і видатки, грошовий обіг тощо).

Мікроекономіка– частина економічної теорії (вивчає виробничі відносини на рівні окремих суб’єктів господарювання (організацій, підприємств)).

2. Географія.Географічна наука розкриває величину території з її особливими показниками рельєфу, кліматичними умовами, вод­ного режиму, мінерально-сировинних ресурсів, зональністю Ґрунтів, рослинності тощо. Крім того, географія висвітлює особ­ливості розселення по території, розвиток населених пунктів, ет­нічний склад населення, традиції господарювання, культури, по­буту, релігії, політичних уподобань, тяжіння до виробничих, тор­говельних центрів і транспортних мереж. Обґрунтовує геополітичне (прикордонних регіонів), геоекономічне розміщення, тор­говельне і транзитне значення тих чи інших регіонів.

3. Демографія.Це наука про відтворення населення. Кожен регі­он має свої особливості господарювання, які значною мірою впливають на природні процеси відтворення і міграції населення. Де­мографія відстежує і узагальнює закономірності народжуваності, смертності, природного і міграційного приросту. Встановлює віко­ву, статеву структуру населення, обґрунтовує причини змін на­роджуваності, смертності, прогнозує зміну чисельності і структу­ри населення на перспективу. Демографія частково торкається вивчення питань населення працездатного віку з погляду рівня його зайнятості і демографічного навантаження на одного зайня­того, тобто скільки одна зайнята особа в економіці забезпечує утримання незайнятих осіб (молодших і старших працездатного віку). Річ у тому, що дохід регіону (країни) створюють зайняті в економіці, який розподіляється між усіма членами суспільства — зайнятими і незайнятими.

4. Соціологія.Це наука про соціальний стан населення регіону і країни загалом. Вона вивчає соціальну структуру населення, спосіб мислення різних соціальних груп, ставлення до різних су­спільних процесів. Структуру населення соціологія вивчає зде­більшого за критеріями віку, статі, професії, освіти, трохи менше етнічного складу. Це вивчення має на меті виявлення ставлення різних соціальних груп до політичних партій і їх ідеології, про­грам, до рішень законодавчої і виконавчої влади, до рішень полі­тичного, економічного, торговельного характеру інших країн сто­совно нашої країни. Соціологія також вивчає регіональні особли­вості структури населення, способу його мислення, підтримку владиі опозиційних до влади політичних сил, визначає ступінь політичної єдності чи відносного роз’єднання регіонів тощо.

5. Фінанси. Це один із найважливіших блоків економічних наук, який стосується і регіональної економіки. Насамперед регіональ­на економіка розглядає фінанси як систему відносин з приводу руху праці, капіталу (основного й оборотного), товарів та послуг, створення і функціонування підприємств, забезпечення зайнятості тощо. Крім того, фінанси розглядаються як система відносин з приводу розподілу доходів та прибутків фізичних і юридичних осіб на території регіону щодо формування бюджетів підприємств, регіонів, держави і населення. З фінансами найтісніше пов'язані капіталовкладення у регіоні, створення робочих місць, стан рин­ку праці, валютного ринку, рівня доходів і споживання населення регіону, рівень і динаміка цін на товари та послуги тощо.

6. Екологія.Це наука про відносини людини і природи у сфері виробництва і використання мінерально-сировинних ресурсів, рельєфних, кліматичних, водних, ґрунтових умов регіону. Вона відстежує стан технологій, особливо базових підприємств, рівень забруднення довкілля, вплив забруднення на здоров'я людей (пра­цюючих і непрацюючих), рослин, тварин, повітря тощо. Екологіч­на наука обґрунтовує нормативи і доцільність використання при­родних ресурсів, заходи щодо їх раціонального, економічного використання та відновлення. Для гірських районів розробляють­ся заходи заліснення територій, схилів гір і недопущення руйнів­них повеней, для низовинних і рівнинних районів заходи зменшен­ня і ліквідації ерозії схилів, ґрунтів, збереження ґрунтових вод і водного балансу територій загалом.

Звичайно, що це далеко не повний перелік наук, з якими пов’язана регіональна економіка. Вона також використовує для регіо­нального аналізу методи статистики, економіки сільського гос­подарства, промисловості, торгівлі і т. ін. На основі цих методів регіональна економіка аналізує показники відтворення населен­ня, виробництва, споживання у регіоні, виявляє закономірності та обґрунтовує тенденції розвитку регіону на перспективу. Це дає можливість виявляти природні, економічні, соціальні особливості регіону, визначати пріоритети капіталовкладень у регіоні для при­скорення його економічного і соціального розвитку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.008 с.)