АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА 

Сума господарських засобів, яка знаходиться у власності і розпорядженні підприємства – показник який дає загальну вартісну оцінку об’єму підприємства як єдиного цілого. Це – облікова оцінка активів, які враховуються на балансі підприємства (валюта балансу) і на його за балансових рахунках.

Збільшення даного показника в динаміці вказує про зростання майнового потенціалу підприємства.

Фінансовий стан підприємства щодо складу і джерел утворення його майна на певний момент часу характеризує «Баланс» підприємства.

Результат діяльності підприємства в усіх напрямках за звітний період відображається у Ф.№ 2 «Звіт про фінансові результати».

На показники «Балансу» впливає отримання прибутку чи зазнавання збитків.

Традиційно структура і джерела утворення майна підприємства досліджуються за допомогою порівняльного аналітичного балансу.

При складанні та аналізі порівняльного балансу використовують прийоми аналізу горизонтального (визначають абсолютні та відносні зміни різних статей балансу) та вертикального (визначають питому вагу окремих статей та їх змін).

Показники порівняльного балансу можна об’єднати у групи:

-структури балансу;

-динаміки балансу;

-структурної динаміки балансу.

На основі структури змін в активі та пасиві можна зробити висновки про те, які джерела в основному забезпечували надходження нових коштів і в які активи вони були інвестовані. Забезпечення наступних витрат і платежів (розд.II пасиву) та доходи майбутніх періодів (розд.V пасиву) показують заборгованість підприємства власне собі, тобто йдеться про власні кошти підприємства. Тому в агрегованому порівняльному балансі суми цих розділів слід додати до власного капіталу.

До показників оцінювання майнового стану належать такі:

-активна частина основних засобів;

-коефіцієнт зносу основних засобів;

-коефіцієнт оновлення;

-коефіцієнт вибуття.

 

Показники майнового стану

Показник Формула для розрахунку Джерела інформації (форми фінансової звітності) Економічний зміст Напрямок позитивних змін
Частка основних засобів в активах Чоб.з. Залишкова вартість ОЗ Активи Ф.№1, р.030 Ф.№1, р.280 Частка коштів, інвестованих в основні засоби, у валюті балансу Зменшення за умов незмінних або зростаючих обсягів реалізації
Коефіцієнт зносу основних засобів (ОЗ) Кзн.оз Знос ОЗ Первісна вартість ОЗ Ф.№1, р.032 Ф.№1, р.031 Рівень фізичного і морального зносу основних фондів Зменшення
Коефіцієнт оновлення основних засобів Кон.оз Збільшення за звітний період первісної вартості ОЗ Первісна вартість ОЗ Ф.№1, збільшення по р.031 Ф.№1, р.031 Рівень фізичного і морального оновлення основних фондів Збільшення за умов виключення інфляційного фактора

 


 

1 Коефіцієнт зносу основних засобів КЗН.ОЗ

Визначається як відношення суми нарахованого зносу основних засобів до їх первинної вартості

 

 

Цей коефіцієнт може характеризувати ступінь зношеності основних засобів за звітний період і показує частку їх вартості, списану на витрати в попередньому періоді, у первісній вартості.

КЗ.ОС використовується в аналізі для характеристики стану основних засобів.

Реальність КЗ.ОС залежить від морального і фізичного зносу основних засобів, правильності визначення корисного строку їх експлуатації, прийнятого обліковою політикою підприємства, та інших факторів.

Зменшення цього показника свідчить про оновлення обладнання, збільшення інвестицій підприємства у власні необоротні активи.

 

2 Коефіцієнт оновлення основних засобів КОН.ОЗ

Визначається як відношення вартості придбаних в звітному періоді нових основних засобів до вартості основних засобів (по первісній вартості) на кінець періоду

 

 

Даний коефіцієнт показує частку нових основних засобів у складі всіх, які враховуються на підприємстві у звітному періоді.

Коефіцієнт оновлення основних засобів та їх знос характеризують інвестиційну політику підприємства.

Чим більше коефіцієнт оновлення, тим більше на підприємстві нового обладнання.

 

3 Частка оборотних засобів в активах Чоб.з

Визначається відношенням оборотних активів до загальної вартості активів балансу і показує частку оборотних засобів в активах підприємства:

 

 

Величина цього показника залежить від виду господарської діяльності підприємства, капітало- і матеріаломісткості виробництва і інвестиційної політики підприємства. Головне, щоб величина показника була оптимальною без зверх нормативних неліквідних запасів, без простроченої дебіторської заборгованості і т.п.

 

4 Коефіцієнт мобільності активів Кмоб.а.

Визначається як відношення оборотних активів підприємства до необоротних:

 

 

Це – обернений показник коефіцієнта співвідношення необоротних і оборотних активів (КНА/ОД). Він вказує кількість гривень оборотних активів, які приходяться на кожну гривню необоротних активів.

Оптимальне значення Кмоб.а. =0,5 (50%).

Від зміни складу і динаміки поточних активів як найбільш мобільної частки капіталу, в також їх складу в немалому ступні залежить фінансове становище підприємства.

Від раціонального розміщення засобів підприємства в основні та оборотні засоби залежить ефективність його фінансової діяльності.

 

ТЕМА 5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.007 с.)