Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат 

Розрахунок кошторису цехових витрат проводиться, використовуючи попередні дані, і результати заносяться в таблицю 4.5.

Стаття 1. «Утримання апарату управління». На дану статтю відносяться витрати по заробітній платі керівників і фахівців з таблиці 3.10і відповідно відрахування на соціальні потреби.

Стаття 2. «Утримання іншого персоналу». На дану статтю відносяться: заробітна плата контролерів, комірників, МШП й іншого персоналу –таблиця 3.8, 3.9 з відповідними відрахуваннями на соціальні заходи.

Стаття 3. «Утримання будинків і споруджень». Розраховуються елементи витрат: амортизація будівель, витрати на освітлення й опалення.

Амортизація будівель розраховується:

, (4.3)

де - вартість будівель, тис. грн.;

S – площа, м2;

h - висота будівель (h = 6м);

Цм3 – ціна одного м3 виробничих приміщень і споруджень (Цм3 = 250 грн./м3).

Річні амортизаційні відрахування будівель становлять 5%.

Витрати на освітлення розраховуються виходячи із середніх витрат на 1 м2 виробничої площі і кількості годин світлового навантаження:

, (4.4)

де Носв – середні витрати електроенергії на м2 освітлювальної площі, кВт-год (приймається 12 Вт-год. на м2);

Фосв – кількість годин світлового навантаження (2500 годин).

Витрати на опалення цеху розраховуються по нормативах у вартісній формі на 1000 м3 .

 

, (4.5)

де Нопал – норматив опалення на 1000 м3 опалювальної площі, грн. (приймаємо у розмірі 5500 грн.);

h – висота приміщення (для розрахунку приймається 6 м).

Стаття 4. «Поточний ремонт будинків і споруджень». Витрати відносяться на елемент «Послуги інших цехів» і визначаються в розмірі 3 % від вартості будинків і споруджень.

Стаття 5-7. Витрати відносяться на елемент «Інші витрати» й «Послуги інших цехів» і розраховуються по нормативах:

Раціоналізація – 25 грн. на одного основного робітника в рік.

Охорона праці - витрати на впровадження організаційно-технічних заходів щодо охорони праці з розрахунку 1 % від фонду основної заробітної плати.

Витрати на спецодяг становлять 65 грн. на одного робітника.

Інші витрати (службові відрядження) – 3 % від фонду оплати праці керівників і фахівців.

 

Таблиця 4.5 – Кошторис загальновиробничих витрат

Найменування статті витрат Усього на рік, тис. грн. У тому числі по елементах
Енергія   З/плата Відрах на соц. заходи Аморти-зація Послуги інших цехів Інші
Утримання апарата керування              
Утримання іншого персоналу              
Утримання будинків і споруджень              
Поточний ремонт будинків і споруджень              
Вартість МШП              
Раціоналізація й винахідництво              
Охорона праці              
Інші              
Усього              

 

Розділ 5. Фінансовий план підприємства

 

Показники фінансового плану зводимо до таблиці 5.1.

 

Таблиця 5.1 – Оперативний фінансовий план підприємства,

тис. грн.

 

№ з.п. Статті Плановий рік
Надходження
1. Виручка від реалізації продукції основної діяльності  
2. Виручка від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, непотрібний і зайвих залишків сировини і матеріалів  
3. Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів  
4. Надходження від погашення дебіторської заборгованості  
5. Кредити отримані  
6. Надходження від орендної плати  
Всього надходжень  
Видатки
1. Оплата за товарно-матеріальні цінності  
2. Заробітна плата працівників підприємства  
3. Платежі до бюджету  
3.1. Податок на додану вартість  
3.2. Податок на прибуток  
3.3. Інші податки  
4. Внески на обов’язкове соціальне страхування  
5. Погашення кредиторської заборгованості  
6. Сплата відсотків за кредит  
7. Авансові платежі  
8. Інші видатки  
Всього видатків  
  Перевищення надходжень над видатками  
  Перевищення видатків над надходженнями  
  Залишок коштів на початок року  
  Залишок коштів на кінець року  

 

Рекомендації до розрахунку статей фінансового плану.

1. При розрахунку виручки від реалізації продукції необхідно врахувати, що із всієї продукції, яка підлягає продажу, неоплаченою є 10 %.

2. Виручка від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, непотрібний і зайвих залишків сировини і матеріалівстановить 0,5 % виручки від реалізації продукції.

3. Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів приймаються на рівні 2 % виручки від реалізації продукції.

4. Надходження від погашення дебіторської заборгованості приймається на рівні 75 % неоплаченої продукції.

5. Підприємством отримано кредити (див. вихідні дані) під 20 % річних на 2 роки.

6. Для визначення податку на прибуток, необхідно розрахувати суму отриманого прибутку від реалізації основної продукції.

7. Погашення кредиторської заборгованості підлягає 50 % суми кредиту.

8. Оплата відсотків за кредит здійснюється у розмірі 20 % від суми заборгованості.

9. Залишок коштів на початок року становить 300 тис. грн.


Рекомендована література

1. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Рівне. – НУВГП, 2008 – 132 с.

2. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльност іпідприємства: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 320 с.

3. Тарасюк Г.М., Шваб Л.М. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: «Каравела», 2011. – 352 с.

4. Бланк И.А. Управление денежными потаками. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 736 с.

5. Бурик А.Ф. Планування діяльності підприємства: навч. посіб./ Бурик А.Ф., Світовий О.М., Мачушенко О.Г. та інш. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 260 с.

6. Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом: навч. посіб. / Сморжанюк Т.П., Шрам Т.В., Труш В.Є / За ред. В.Є.Труша – К.: «Кондор», 2009. – 284 с.

7. Гордійчук А.С. Організація і технологія матеріально-технічного забезпечення підприємства: навч. посіб. / Гордійчук А.С., Стахів О.А., Кузнєцова Т.В., Збагерська Н.В. – Рівне: НУВГП, 2012. – 256 с.

8. Зінь Е.А. Регіональна економіка: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2007. – 528с.

9. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємства / Наказ Міністерства економіка України від 06.09.2006 № 290.

10. Новицкий Н.И. Организация и планирование производства: учеб-метод. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 392 с.

11. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

12. Про оплату праці: Закон України, 24 березня 1995 року // Голос України. – 1995. – 25 травня.

13. Про оподаткування прибутку підприємства: Закон України, 22 травня 1997 року // Голос України. – 1997. – 19 червня, № 107.

14. Тарасюк Г.М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством. – Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 469 с.

 

ДОДАТОК АПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 451; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.149.205 (0.012 с.)