Мета і завдання розрахункової роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета і завдання розрахункової роботи06-01-116

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання розрахункової роботи

з дисципліни

«Планування і контроль на підприємстві»

студентами напряму підготовки 6.030504

«Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання (у т.ч. інтегрованої форми навчання)

 

 

Рекомендовано методичною

комісією за напрямом підготовки «Економіка підприємства»

Протокол № 4 від 14.11.13

 

 

Рівне 2014

 

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» студентами напряму підготовки 6.030504«Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання (у т.ч. інтегрованої форми навчання) / Н.В. Збагерська, Рівне: НУВГП, 2014. – 35 с.

 

Упорядник: Н.В. Збагерська, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства

 

 

Відповідальний за випуск: Н.Б. Кушнір, к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства

 

 

©Н.В. Збагерська, 2014

© НУВГП, 2014

 


Зміст

 

Загальні вказівки..................................................................................  
1. Мета і завдання розрахункової роботи..........................................  
2. Вимоги до оформлення розрахункової роботи.............................  
3. Завдання до розрахункової роботи...............................................  
3.1. Розділ 1. План виробництва і збуту продукції..........................  
3.2. Розділ 2. План матеріально-технічного забезпечення ……….  
3.3. Розділ 3. План з праці і заробітної плати ……………………...  
3.4. Розділ 4. Кошторис витрат ……………………………………..  
3.5. Розділ 5. Фінансовий план ……………………………………...  
Список рекомендованих літературних джерел...........................  
ДОДАТОК А. Зразок титульної сторінки розрахункової роботи..  

 


Загальні вказівки

Безперебійність виробничого процесу на підприємстві та ефективність виробництва значною мірою визначається тим, наскільки обґрунтованими будуть рішення підприємства щодо забезпечення виробничого процесу економічними ресурсами. Крім того, з метою збільшення виробництва продукції та зниження її собівартості використання матеріальних ресурсів повинно бути раціональним. Тому на підприємстві значна увага приділяється плануванню господарської діяльності.

Відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом 6.030504 “Економіка підприємства” та робочою програмою дисципліни “Планування та контроль на підприємстві” студенти всіх форм навчання повинні виконати розрахункову роботу. Набуття навичок з планування використання економічних ресурсів на підприємстві, які студент отримує в процесі виконання розрахункової роботи, дозволяє закріпити отримані теоретичні знання з даної дисципліни і підготувати висококваліфікованих економістів підприємства.

Ці методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам під час виконаннярозрахункової роботи з дисципліни “Планування і контроль на підприємстві”, передбаченої навчальним планом.

 

Мета і завдання розрахункової роботи

 

Мета розрахункової роботи – закріпити теоретичні питання та практичні навички, набуті в ході аудиторних занять, та освоїти додаткові теми шляхом самостійного вивчення окремих питань курсу; розвинути економічне мислення, оволодіти навичками самостійного розв’язання економічних завдань щодо планування і контролю на підприємстві та обґрунтування господарських рішень, пов’язаних із більш ефективним використанням економічних ресурсів на підприємстві.

При цьому вирішуються такі завдання:

- повне освоєння теоретичного курсу дисципліни „Планування і контроль на підприємстві”, засвоєння термінології з даної дисципліни;

- вивчення методики визначення обсягу виробництва та реалізації продукції у натуральних та вартісних показниках;

- оволодіння навиками визначення потреби у всіх видах матеріальних ресурсів;

- освоєння методики складання плану з праці і заробітної плати;

- оволодіння навиками складання кошторису витрат

- освоєння методики складання фінансового плану.

 

Вимоги до оформлення розрахункової роботи

 

Розрахункова робота виконується української мовою за допомогою комп’ютерного набору на одній стороні листа білого паперу формату А4.

Структурні частини розрахункової роботи подаються у такій послідовності: титульна сторінка (зразок оформлення у додатку А), завдання до розрахункової роботи, змісту, тексту основної частини, висновків, списку використаних літературних джерел.

Текст розрахункової роботи необхідно розташовувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – не менше 25 мм, правий – не менше 10 мм, верхній і нижній – не менше 20 мм. Текст друкують через 1,5 міжрядкових інтервали, мінімальна висота шрифту – 1,8 мм.

Текст основної частини поділяють на розділи, кожний з яких починають з нової сторінки.

Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки у кінці.

Завдання до розрахункової роботи

Машинобудівне підприємство з серійним типом виробництва спеціалізується по випуску запасних частин для сільськогосподарської промисловості.

Необхідно скласти план господарської діяльності підприємства та обґрунтувати його показники. Завдання необхідно виконати у такій послідовності:

1. Розробити план виробництва та збуту продукції.

2. Розрахувати потребу у матеріальних ресурсах.

3. Скласти план з праці та заробітної плати.

4. Скласти кошторис витрат на виробництво продукції.

5. Розробити фінансовий план підприємства.

 

Методика обґрунтування показників плану

 

Розділ 1. План виробництва і збуту продукції

 

План продажу та виробнича програма підприємства у натуральному виразі

 

На основі вихідних даних необхідно скласти план продажу продукції. Розрахунки показників плану зводимо до таблиці 1.1.

 

Таблиця 1.1 ­­– План продажу та виробнича програма у натуральному виразі

Найменуванняпродукції План продажу, тис. шт. Запаси готової продукції Виробнича програма, тис. шт.
на початок року, тис. шт. на кінець року, тис. шт.
         
         
         

 

Запаси готової продукції на кінець року розраховуються за формулою 1.1:

, (1.1)

де – запаси готової продукції на кінець року, шт.;

– обсяг продажу і-того виду продукції, шт.;

– середній термін зберігання і-того виду продукції на складі, днів;

– тривалість планового періоду, днів (для розрахунку – 360 днів).

Розраховуємо виробничу програму:

 

(1.2)

де ГПп – запаси готової продукції на початок року, шт.

 

1 .2. План продажу та виробнича програма підприємства у вартісному виразі

 

На основі розрахунків попереднього підрозділу складаємо план продажу продукції у вартісному виразі. Розрахунки показників плану зводимо до таблиці 1.2.

 

Таблиця 1.2 ­­– План продажу та виробнича програма у вартісному виразі

Наймену-вання продукції План продажу, тис. шт. Ціна без ПДВ, грн./од. Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. Запаси готової продукції, тис. шт. Виробнича програма
на початок року на кінець року тис. шт. тис. грн.
               
               
               

 

Розділ 2. План матеріально-технічного забезпечення

 

Розділ 3. План з праці і заробітної плати

 

3.1. Визначення планової чисельності основних робітників

 

Планова чисельність основних робітників визначається за трудомісткістю виробничої програми. (формула 3.1).

 

, (3.1)

де – плановий обсяг робіт на виготовлення всіх виробів, що входять до виробничої програми, нормо-год.;

– плановий реальний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника, год.;

– плановий коефіцієнт виконання норм виробітку (0,8-1,1).

Плановий обсяг робіт на виготовлення і -того виду продукції () розраховують за формулою 3.2.

, (3.2)

 

де – час на j -ту технологічну операцію для виготовлення і-тої продукції, хв./шт.;

ВПі – валова продукція і-того виду, шт.

Загальну величину нормо-годин для виготовлення всіх виробів, що входять до виробничої програми знаходимо за формулою 3.3.

 

, (3.3)

 

Плановий реальний фонд робочого часу одного робітника розраховують, виходячи із балансу робочого часу одного робітника (таблиця 3.1).

 

 

Таблиця 3.1 – Розрахунок балансу робочого часу

 

Найменування показника Величина показника
1. Число календарних днів у році  
2. Неробочі та святкові дні  
у т.ч. святкові дні  
3. Номінальна кількість днів  
4.Неявки на роботу  
- чергові відпустки  
- додаткові відпустки  
- через хворобу  
- на навчання  
- з дозволу адміністрації  
5. Явочний час, днів  
6. Номінальне число годин у зміну  
7. Недовикористання номінального числа годин у зміну  
- регламентовані простої 2,5%, год.  
8. Кількість робочих годин у зміну, год.  
9. Плановий реальний (ефективний) фонд робочого часу, год.  

 

Розрахунок планової чисельності основних робітників зводимо до таблиця 3.2.

 

Таблиця 3.2 – Розрахунок планової чисельності основних робітників

Найме-нування виробів Валова продук-ція, шт. Час на технологічні операції, хв./шт. Обсяг робіт на виготов-лення виробів, нормо-год. Фонд робочо-го часу, год. Коефіцієнт виконання норм Планова чисельність робітників, осіб
t1 t2 t3 t4 Всього
Корпус підшип-ника                    
Корпус відбій-ника              
Корпус муфти              
Всього Х Х Х Х Х Х  

 

3.2. Визначення планової чисельності допоміжних робітників

 

Чисельність допоміжних робітників визначаємо за нормою співвідношення допоміжних робітників до основних та за нормами обслуговування. Розрахунок зводимо до таблиці 3.3.

 

Таблиця 3.3 – Склад і планова чисельність допоміжних робітників

 

№ з.п. Посада або професія Розряд Чисельність
1. Наладчики   4% від чисельності основних робітників
2. Заточники 4-5 6% від чисельності основних робітників
3. Слюсарі з ремонту обладнання 3-4 За нормами обслуговування
4. Слюсарі з обслуго-вування обладнання 3-5 За нормами обслуговування
5. Чергові слюсарі електрики 3-5 За нормами обслуговування
6. Контролери 3-6 7% від чисельності основних робітників
7. Комірники - За кількістю робочих місць
8. Електрокарники - За кількістю робочих місць
  Всього допоміжних робітників  

 

Чисельність допоміжних робітників, що визначається за нормами обслуговування (), розраховують за формулою 3.4:

 

, (3.4)

де КО – загальна кількість обладнання, які необхідно обслуговувати робітникам, од.;

Зоб – кількість змін роботи обладнання, змін (1,5-1,8);

Кяо – коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову.

,

де НР – плановий відсоток невиходів робітників на роботу, %.

 

де НЯ – неявки робітників на роботу, днів;

НФр.ч. – номінальний фонд робочого часу, днів.

НО – норма обслуговування (кількість обладнання) на одного робітника, од.

де Тн.о. – норма часу обслуговування одного обладнання, год.

Чисельність допоміжних робітників, що визначається за кількістю робочих місць, розраховують за формулою 3.5:

 

, (3.5)

де КРМ – кількість робочих місць (для комірника – 2; для електрокарника – 4);

З – кількість змін роботи підприємства (2 зміни).

 

Рекомендована література

1. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Рівне. – НУВГП, 2008 – 132 с.

2. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльност іпідприємства: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 320 с.

3. Тарасюк Г.М., Шваб Л.М. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: «Каравела», 2011. – 352 с.

4. Бланк И.А. Управление денежными потаками. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 736 с.

5. Бурик А.Ф. Планування діяльності підприємства: навч. посіб./ Бурик А.Ф., Світовий О.М., Мачушенко О.Г. та інш. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 260 с.

6. Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом: навч. посіб. / Сморжанюк Т.П., Шрам Т.В., Труш В.Є / За ред. В.Є.Труша – К.: «Кондор», 2009. – 284 с.

7. Гордійчук А.С. Організація і технологія матеріально-технічного забезпечення підприємства: навч. посіб. / Гордійчук А.С., Стахів О.А., Кузнєцова Т.В., Збагерська Н.В. – Рівне: НУВГП, 2012. – 256 с.

8. Зінь Е.А. Регіональна економіка: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2007. – 528с.

9. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємства / Наказ Міністерства економіка України від 06.09.2006 № 290.

10. Новицкий Н.И. Организация и планирование производства: учеб-метод. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 392 с.

11. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

12. Про оплату праці: Закон України, 24 березня 1995 року // Голос України. – 1995. – 25 травня.

13. Про оподаткування прибутку підприємства: Закон України, 22 травня 1997 року // Голос України. – 1997. – 19 червня, № 107.

14. Тарасюк Г.М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством. – Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 469 с.

 

ДОДАТОК А

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

 

з дисципліни „Планування і контроль на підприємстві”

на тему:

«Обгрунтування плану господарської діяльності підприємства»

 

Виконав (ла):

студент (ка) _________________

група

____________________________

курс, прізвище, ініціали

Керівник: ___________________

посада, прізвище, ініціали

Рівне 20__ рік

06-01-116

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання розрахункової роботи

з дисципліни

«Планування і контроль на підприємстві»

студентами напряму підготовки 6.030504

«Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання (у т.ч. інтегрованої форми навчання)

 

 

Рекомендовано методичною

комісією за напрямом підготовки «Економіка підприємства»

Протокол № 4 від 14.11.13

 

 

Рівне 2014

 

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» студентами напряму підготовки 6.030504«Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання (у т.ч. інтегрованої форми навчання) / Н.В. Збагерська, Рівне: НУВГП, 2014. – 35 с.

 

Упорядник: Н.В. Збагерська, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства

 

 

Відповідальний за випуск: Н.Б. Кушнір, к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства

 

 

©Н.В. Збагерська, 2014

© НУВГП, 2014

 


Зміст

 

Загальні вказівки..................................................................................  
1. Мета і завдання розрахункової роботи..........................................  
2. Вимоги до оформлення розрахункової роботи.............................  
3. Завдання до розрахункової роботи...............................................  
3.1. Розділ 1. План виробництва і збуту продукції..........................  
3.2. Розділ 2. План матеріально-технічного забезпечення ……….  
3.3. Розділ 3. План з праці і заробітної плати ……………………...  
3.4. Розділ 4. Кошторис витрат ……………………………………..  
3.5. Розділ 5. Фінансовий план ……………………………………...  
Список рекомендованих літературних джерел...........................  
ДОДАТОК А. Зразок титульної сторінки розрахункової роботи..  

 


Загальні вказівки

Безперебійність виробничого процесу на підприємстві та ефективність виробництва значною мірою визначається тим, наскільки обґрунтованими будуть рішення підприємства щодо забезпечення виробничого процесу економічними ресурсами. Крім того, з метою збільшення виробництва продукції та зниження її собівартості використання матеріальних ресурсів повинно бути раціональним. Тому на підприємстві значна увага приділяється плануванню господарської діяльності.

Відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом 6.030504 “Економіка підприємства” та робочою програмою дисципліни “Планування та контроль на підприємстві” студенти всіх форм навчання повинні виконати розрахункову роботу. Набуття навичок з планування використання економічних ресурсів на підприємстві, які студент отримує в процесі виконання розрахункової роботи, дозволяє закріпити отримані теоретичні знання з даної дисципліни і підготувати висококваліфікованих економістів підприємства.

Ці методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам під час виконаннярозрахункової роботи з дисципліни “Планування і контроль на підприємстві”, передбаченої навчальним планом.

 

Мета і завдання розрахункової роботи

 

Мета розрахункової роботи – закріпити теоретичні питання та практичні навички, набуті в ході аудиторних занять, та освоїти додаткові теми шляхом самостійного вивчення окремих питань курсу; розвинути економічне мислення, оволодіти навичками самостійного розв’язання економічних завдань щодо планування і контролю на підприємстві та обґрунтування господарських рішень, пов’язаних із більш ефективним використанням економічних ресурсів на підприємстві.

При цьому вирішуються такі завдання:

- повне освоєння теоретичного курсу дисципліни „Планування і контроль на підприємстві”, засвоєння термінології з даної дисципліни;

- вивчення методики визначення обсягу виробництва та реалізації продукції у натуральних та вартісних показниках;

- оволодіння навиками визначення потреби у всіх видах матеріальних ресурсів;

- освоєння методики складання плану з праці і заробітної плати;

- оволодіння навиками складання кошторису витрат

- освоєння методики складання фінансового плану.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 440; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.093 с.)