ТЕМА 21. природні ресурси БІОСФЕРИ. РОЛЬ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЛЮДСТВА ХАРЧОВИМИ РЕСУРСАМИ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 21. природні ресурси БІОСФЕРИ. РОЛЬ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЛЮДСТВА ХАРЧОВИМИ РЕСУРСАМИ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯСередньостатистичні потреби людини. Ресурси біосфери і потреби людства. Класифікація і облік природних ресурсів. Роль естетичних і рекреаційних ресурсів для людства. Характеристика земельних, водних, біологічних, просторових, кліматичних ресурсів. Агроекосистеми, їх відмінність від природних екосистем. Типи агроекосистем і специфіка їх формування та функціонування. Вплив фізико-географічних факторів на життєздатність агроекосистем. Сільськогосподарські рослини і тварини – продукт добору та генетичного конструювання. Частка продуктів харчування і сільськогосподарської сировини в складі енергоресурсів. Агробіоценози, агроекосистеми, агроландшафти – взаємозв’язки і залежності. Ресурси і енергетика агроекосистем. Енергетичний баланс агроекосистем. Поняття екологічно якісної, біологічно повноцінної сільськогосподарської продукції та сировини. Технології раціонального землекористування і управління якістю продукції і сировини. Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції. Екологічне маркування.

ТЕМА 22. СТАН ТА ОЦІНКА ЗАГРОЗ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ Основні техногенні забруднювачі БІОСФЕРИ ТА методи їх контролю. Стан та оцінка загроз в екологічні сфері Класифікація антропогенних забруднень Основні поняття про методи оцінювання екологічного стану компонентів довкілля. Забруднювачі й забруднення довкілля

Методи визначення якості і обсягу забруднень. Поняття про нормативні показники забруднень. Контроль шумових, вібраційних та електромагнітних забруднень. Екологічний моніторинг.

ТЕМА 23. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА БІОСФЕРУ. ПРОМИСЛОВІ ТА ПОБУТОВІ ВІДХОДИ, ЇХ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ Утворення та накопичення відходів. Класифікація і токсичність відходів. Короткі характеристики різних типів відходів. Зберігання, переробка і захоронення відходів. Законодавчі і нормативні документи з питань поводження з відходами. Виникнення, накопичення та розташування, утилізація і поховання відходів. Міжнародна торгівля відходами.

ТЕМА 24. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА. Екологічний прогноз і соціально-екологічне прогнозування. Значення моделювання та моделювання природних процесів у вирішенні екологічних проблем. Різні підходи до аналізу і оцінювання інформації про екологічну ситуацію довкілля. Прогнозування можливих наслідків людської діяльності і межі витривалості та екологічної рівноваги довкілля. Екологічні аспекти науково-технічного прогресу. Екологічний прогноз.

Концепція сталого розвитку України – плани і реальність. Перспективи еколого-збалансованого розвитку агросфери і техносфери України. Участь держави в міжнародній природоохоронній діяльності. Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Україні.

Стратегія і тактика виживання людства. Екологічний маніфест.

Екологічне право. Юридичні аспекти взаємодії суспільства і природи. Нормативні акти і закони України про охорону довкілля. Нормування екологічного навантаження. Екологічна токсикологія. Екологічна паспортизація об’єктів, територій. Екологічна експертиза, її типи. Закон про екологічну експертизу.

ТЕМА 25. НАЦІОНАЛЬНИЙ ШЛЯХ ДО ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСО-ВАНОГО РОЗВИТКУ. Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на землі. Сучасний стан довкілля України. Стратегія збереження та стабільного розвитку життя на Землі. Розвиток взаємовідносин між людиною і природою. Сучасний стан біосфери і причини її деградації. Розвиток глобальної екологічної кризи та її прояви. Проблеми формування екологічного світогляду у широких верствах населення, владних політико-економічних структурах. Громадське суспільство як запорука здійснення екологічної державної політики. Значення екологічного навчання і виховання у формуванні екологічної культури громадян. Національна і світова екополітика. Програма дій на ХХІ століття. Міжнародна діяльність у галузі збереження біосфери і цивілізації. Сталий розвиток та індикатори стратегії гармонійного розвитку.


ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

№ моду-ля № п/п Теми лекцій К-сть годин
1 курс 2 семестр
МОНОЦЕН
ВВЕДЕННЯ В ЗАГАЛЬНУ ЕКОЛОГІЮ
СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ. Класифікація екологічних чинників  
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІЗМУ І СЕРЕДОВИЩА
Чинники середовища і адаптація до них організмів. ВОДА.
  НАЙВАЖЛИВІШІ АБІОТИЧНІ ЧИННИКИ. СВІТЛО
Всього за 1 модуль
ДЕМОЦЕН  
    БІОТИЧНІ ЧИННИКИ. БІОЛОГІЧНІ РИТМИ. ЖИТТЄВІ ФОРМИ ОРГАНІЗМІВ
Концепція екології популяцій. Популяція як біологічна система - Демоцен
Структура популяцій ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ
МНОЖИННІСТЬ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІ
  АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ФЛОРУ І ФАУНУ Біорізноманітність і її збереження
Всього за 2 модуль
Всього за 1 курс
2 курс 3 семестр
ПЛЕОЦЕН
    Екологічні проблеми сучасності. Потреби людини та природні ресурси
СИНЕКОЛОГІЯ - ЕКОЛОГІЯ УГРУПОВАНЬ
ФІТОЦЕНОЛОГІЯ, ДИНАМІКА БІОЦЕНОЗІВ
ЕКОСИСТЕМОЛОГІЯ
  Функціональні структури екосистем  
БІОСФЕРА- ГЛОБАЛЬНА ЕКОСИСТЕМА ЗЕМЛІ  
ХРОНОЛОГІЯ БІОСФЕРИ. ПОНЯТТЯ ПРО НООСФЕРУ  
Всього за 1 модуль  
НЕОЕКОЛОГІЯ    
    ТЕХНОГЕННИЙ ВПЛИВ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АТМОСФЕРИ  
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІДРОСФЕРИ  
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОСФЕРИ  
природні ресурси БІОСФЕРИ. РОЛЬ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЛЮДСТВА ХАРЧОВИМИ РЕСУРСАМИ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ  
СТАН ТА ОЦІНКА ЗАГРОЗ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ Основні техногенні забруднювачі БІОСФЕРИ ТА методи їх контролю  
АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА БІОСФЕРУ.ПРОМИСЛОВІ ТА ПОБУТОВІ ВІДХОДИ, ЇХ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ  
ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ШЛЯХ ДО ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ. Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на землі.  
Всього за 2 модуль  
Всього за 2 курс  
ВСЬОГО ЛЕКЦІЙ  
                 

ГЛОСАРІЙ

ТЕМА 1. ВВЕДЕННЯ В ЗАГАЛЬНУ ЕКОЛОГІЮ

Теоретична екологія (загальна, біоекологія) розкриває загальні закономірності організації життя, зокрема у зв'язку з антропогенною дією на природні системи.

Прикладна екологія вивчає механізми руйнування біосфери, способи

запобігання цьому процесу і розробляє принципи раціонального природокористування.

Основний об'єкт досліджень– екосистеми планети всіх рівнів та їх елементи.

Основний предмет досліджень– взаємозв'язки між живими організмами, їх групами різних рангів, живою і неживою компонентами екосистем, а також особливості впливу природних і антропогенних чинників на функціонування екосистем та біосфери в цілому.

Мета досліджень– визначення оптимальних шляхів координації гармонійного - економічно збалансованого співіснування техносфери й біосфери.

Основні завдання сучасної екології:вивчення загального стану сучасної біосфери екологічних систем усіх рівнів, умов і чинників його формування, причин і обсягів під впливом різних природних і антропогенних чинників; прогнозування динаміки екосистем і біосфери в цілому в часі й просторі; розроблення, з урахуванням певних екологічних законів, взаємовідносин людського суспільства збереження здатності біосфери до саморегуляції і самовідновлення.

Екологія - наука, що вивчає закономірності існування, формування і функціювання різних рівней організації біологічних систем - від організменного до біосфери та їх взаємодію, як в середині системи, так із навколишнім середовищем.

Найважливіші біоекологічні принципи:

· адаптації;

· еволюції;

· біологічної ієрархії;

· цілісності і дискретності;

· найпростішої конструкції;

· адекватності.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.111 (0.005 с.)