КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ТЕМАТИЧНИЙ ГЛОСАРІЙ

Словник термінів та понять

для підготовки бакалаврів

денної та заочної форми навчання з курсу «Загальна екологія та неоекологія»

(спеціальність 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)

 

 

 

Вінниця 2014


 

Тематичний глосарій. Словник понять та термінів для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету з курсу «Загальна екологія та неоекологія» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»/ Укладачі: доц. Кравчук Г.І., доц. Петриченко Н.М., ас. Кравчук С.А., ас. Тітаренко О.М.– Вінниця: ВНАУ, 2014. – 63с.

Розроблено словник згідно тем навчальної дисципліни «Загальна екологія та неоекологія» для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Розраховано на студентів агрономічного факультету спеціальності 6.040106 „Екологія та охорона навколишнього середовища ”

 

Рецензенти:

Підпалий І.Ф., доктор сільськогосподарських наук,

професор,заслужений діяч науки і техніки України,

зав. кафедри лісівництва і кормовиробництва

Вінницького національного аграрного університету

 

Кейван О.П., к.б.н, зав. лабораторією

моніторингу агробіоресурсів

Інституту агроекології і

природокористування НААН

 

Рекомендовано методичною радою

Вінницького національного аграрного університету

Протокол № 6 від «26 » лютого 2014 року

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

ТЕМАТИЧНИЙ ГЛОСАРІЙ

Словник термінів та понять

для підготовки бакалаврів

денної та заочної форми навчання з курсу «Загальна екологія та неоекологія»

(спеціальність 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)

 

 

 

Вінниця 2014


ЗМІСТ

  ПЕРЕДМОВА
  СТРУКТУРА ТЕМ ГЛОСАРІЮ
  ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ
  ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
  ТЕМАТИЧНИЙ ГЛОСАРІЙ
1. ВВЕДЕННЯ В ЗАГАЛЬНУ ЕКОЛОГІЮ
2. СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ
3. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІЗМУ І СЕРЕДОВИЩА
4. Чинники середовища і адаптація до них організмів. ВОДА
5. НАЙВАЖЛИВІШІ АБІОТИЧНІ ЧИННИКИ. СВІТЛО І ТЕМПЕРАТУРА
6. ОСНОВНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЯ «Гідрологічні аспекти екології»
7. БІОТИЧНІ ЧИННИКИ. БІОЛОГІЧНІ РИТМИ. ЖИТТЄВІ ФОРМИ ОРГАНІЗМІВ
8. Концепція екології популяцій. Популяція як біологічна система – Демоцен
9. Структура популяцій ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ
10. МНОЖИННІСТЬ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІ
11. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ФЛОРУ І ФАУНУ Біорізноманітність і її збереження  
12. Екологічні проблеми сучасності. Потреби людини та природні ресурси
13. СИНЕКОЛОГІЯ – ЕКОЛОГІЯ УГРУПОВАНЬ 14. ФІТОЦЕНОЛОГІЯ, ДИНАМІКА БІОЦЕНОЗІВ  
15. ЕКОСИСТЕМОЛОГІЯ
16. Функціональні структури екосистем
17. БІОСФЕРА – ГЛОБАЛЬНА ЕКОСИСТЕМА ЗЕМЛІ
18. ХРОНОЛОГІЯ БІОСФЕРИ. ПОНЯТТЯ ПРО НООСФЕРУ
19. ТЕХНОГЕННИЙ ВПЛИВ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АТМОСФЕРИ
20. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ГІДРОСФЕРУ
21. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ЛІТОСФЕРУ
22. СТАН ТА ОЦІНКА ЗАГРОЗ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ 23. Основні техногенні забруднювачі БІОСФЕРИ ТА методи їх контролю    
24. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА
25. НАЦІОНАЛЬНИЙ ШЛЯХ ДО ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ. Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на землі.
ЛІТЕРАТУРА
     

 


ПЕРЕДМОВА

Глосарій – список понять в специфічній області знання з їх визначеннями

Тематичний глосарій – це досить могутній інструмент навчання. Практично глосарій має безліч особливостей, який полегшує процес навчання – додає коментарі до визначень, автоматично пов’язує незрозумілі слова з курсу дисципліни з поясненням у глосарії, дозволяє створювати і формувати список визначень. Визначення у глосарії подані не за алфавітним порядком, а в розрізі кожної теми курсу.

Суспільство вступило у нову фазу розвитку, характерними ознаками якої є глобальні зміни природи. Цей висновок випливає із сучасного стану навколишнього природного середовища. На різних етапах деградації перебуває 65% природних екосистем. Між організмами і середовищем існують тісні взаємозв`язки і взаємовпливи через постійний обмін речовиною, енергією та інформацією. Розриваючи ці зв`язки, людина порушує закони розвитку природи (внутрішньої динамічної рівноваги, єдності організму і середовища, необхідності різноманіття та інші), що і є причиною виникнення глобальних і регіональних екологічних криз.

Тому на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства приділяється велика увага екологічному вихованню і розумінню тих процесів, що відбуваються у природі.

Основна мета тематичного глосарію допомогти студентам в освоєнні екологічних знань, їх систематизації при навчанні та засвоєнні термінів і понять.


СТРУКТУРА ТЕМ ГЛОСАРІЮ


ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

 

Курс 2 семестр

Перший модуль

МОНОЦЕН

ТЕМА 1. Вступ. ВВЕДЕННЯ В ЗАГАЛЬНУ ЕКОЛОГІЮ. Найновіші галузі сучасної екології. Завдання і напрями, методи та об’єкти сучасних екологічних досліджень. Специфіка екологічних завдань і досліджень в аграрному секторі. Екологічна освіта та культура. Етапи розвитку екологічної науки. Першопостаті екології. Розвиток екології в Україні. Наукові основи загальної екології. Історія розвитку екології.

ТЕМА 2. СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ. Структура сучасної макроекології, ієрархія складових наук. Моноцен, демоцен, плеоцен Найновіші галузі сучасної екології. Методи дослідження в екології. Рівні біологічних систем. Поняття емерджентності. Поняття системи в екології.

ТЕМА 3 ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІЗМУ І СЕРЕДОВИЩА. Поняття „середовище ”, умови існування організмів Середовище існування. Екологічні чинники. Адаптивні біогеографічні закономірності. Основні середовища життя. Класифікація екологічних факторів (чинників). Лімітуючі фактори та екологічна валентність виду. Еврибіонти і стенобіонти Адаптації організму і чим вони обумовлені. Адаптивні біогеографічні закономірності. Значення лімітуючих чинників. Закон толерантності.

ТЕМА 4. Чинники середовища і адаптація до них організмів.. Спільний вплив екологічних факторів на організм (комплексні групи чинників). Закони аутекології (на рівні особин). Наземно-повітряне середовище життя. Грунт – як середовище життя. Живі організми як середовище життя. Сукупна дія екологічних чинників

Водне середовище життя Вологість, як екологічний фактор. Водозабезпечення й витрати вологи у рослин і тварин. Групи рослин за відношенням до вологи.

ТЕМА 5. НАЙВАЖЛИВІШІ АБІОТИЧНІ ЧИННИКИ . Особливості впливу на організм чинників. Світло і його екологічне значення Склад сонячного випромінювання. Біоекологічні ефекти, пов'язані з дією електромагнітної радіації. Фізіологічно активна радіація та фотосинтез. Температура, як екологічний фактор. Джерела тепла для організмів. Типи теплообміну в організмів. Температурні межі існування організмів. Специфіка теплового обміну в рослин і тварин. Ефективні температури.

Другий модуль

ДЕМОЦЕН

ТЕМА 6. БІОТИЧНІ ЧИННИКИ. БІОЛОГІЧНІ РИТМИ. ЖИТТЄВІ ФОРМИ ОРГАНІЗМІВ. Біотичні чинники. Гомотипові і гетеротипові реакції Зоогенні фактори. Фітогенні фактории. Антропогенні чинники. Поняття про життєві форми. Життєві форми рослин.

Життєві форми тварин. Класифікація життєвих форм організмів. Зовнішні ритми. Внутрішні фізіологічні ритми. Біологічний годинник.

ТЕМА 7. Концепція екології популяцій. Популяція як біологічна система – ДемоценДемекологія. Демоцен. Популяції. Структура і динаміка популяцій. Флуктуації. Типи взаємовідносин між популяціями. Стратегії розвитку популяцій. Поняття популяцій. Популяції як головна форма існування і еволюції живої речовини. Статичні і динамічні характеристики популяцій. Закон Харді-Вайнберга. Особливості популяцій рослин і тварин. Кількість популяцій та їх регуляція. Генетичні процеси в популяціях (поняття про генетичні механізми еволюції, генетичний код). Типи взаємин між організмами. Поліморфізм. Коливання чисельності та гомеостаз популяцій. Концепція екології популяцій. Основні особливості популяції як біологічної системи.

ТЕМА 8. Структура популяцій ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ. Просторова, вікова, статева структура популяцій. Територіальна структура Вікові періоди. Етологічна структура популяцій. Екологічна структура популяції. Організація на популяційному рівні. Типи взаємовідносин між популяціями.

ТЕМА 9. МНОЖИННІСТЬ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІ. Популяції як об’єкт використання, моніторингу та управління. Закони демекології. Динаміка популяцій. Таблиці виживання і криві виживання. Криві росту чисельності. Основні типи багаторічної динаміки. Поняття про гомеостаз популяцій. Стратегії розвитку популяції. Флуктуації чисельності популяціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.111 (0.007 с.)