Популяція – одиниця еволюціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Популяція – одиниця еволюціїСтруктура популяцій :

Групові особливості – чисельність, щільність. народжуваність. смертність, запас біомаси , приріст, темп росту.

1. Чисельність це загальна кількість особин на окремій території.

2. Щільність середня кількість особин на одиницю площі
або об'єму.

3. Народжуваність кількість нових особин, які з'явилися за
одиницю часу.

4. Питома народжуваність кількість особин, що народились у популяції за одиницю часу в перерахунку на одну особину.

5. Смертність кількість особин, що загинули в популяції за одиницю часу.
Питома смертність кількість загиблих особин популяції за одиницю часу в перерахунку на одну особину.

Теоретичний максимум нащадків від однієї пари або однієї особини за одиницю часу називають біотичним потенціалом. Це поняття було введено в екологію Р. Чепменом у 1928 р. Найчастіше його виражають коефіцієнтом r і обчислюють як максимально можливий приріст популяції ∆N за відрізок часу ∆t, віднесений до однієї особини, за початкової чисельності популяції Nо.

r =N/Not

де ∆N — максимально можливий приріст популяції; No — початкове число особин у популяції;

t — відрізок часу;

г — біотичний потенціал.

Внутрішньо популяційна структура – генетична структура, статева структура

Етологічна структура популяцій - це система відносин між членами однієї популяції.

Екологічна структура популяції – це відношення особин однієї популяції до різних екологічних факторів.

Віталітет – показник життєвого стану особи, що забезпечує реалізацію генетичне обумовленої програми росту.

Піраміди віку:

1.Піраміда з широкою основою – високий відсоток молодих
особин. (Інвазійні)Така піраміда характерна для популяцій зі швидким ростом.

2.Піраміда з середньою основою – середній відсоток молодих особин.(Стабільні або нормальні).

3.Піраміда з вузькою основою – старі особини чисельно переважають над
молодняком. Характерна для популяцій, чисельність яких зменшується.(Регресивні).

Флуктуації–коливання чисельності особин в популяціях, що є типовими для багатьох рослин та тварин, називаються.

Стрес– це неспецифічна нейрогормональна реакція живого організму на будь-який сильний вплив.

Міграції – переміщення тварин на значну відстань. Наприклад: птахи розмножуються на арктичному узбережжі Канади, а потім відлітають на північ Патагонії, що складає 40 000 км в обидва кінці. Серед риб міграції на великі відстані спостерігають у лососевих, вугрів.

Нашестя– нерегулярне, спорадичне переміщення за рахунок молодих особин у роки спалаху чисельності або недостатньої кількості їжі.

Розселювальна дисперсія – регулярне розселення молодняку, що призводить до поповнення сусідніх і створення нових популяцій.

Коливання чисельності особин в популяціях, що є типовими для багатьох рослин та тварин, називаються флуктуаціями. Загальний хід зміни чисельності особин в популяції визначається рівнянням:

Nt+l=Nt + B-D + I-E,

де N — чисельність особин в популяції, В — народжуваність, D — смертність, І — імміграція, Е — еміграція, t — час.

Криві j-подібного росту популяції описуються рівнянням:

(рівнянням Т.Мальтуса)

У цьому випадку при позитивних значеннях популяція зростає експоненційно, а при від'ємному значенні — кількість особин в ній зменшується.

При S-подібній, або сигмоїдній кривій ріст популяції спочатку збільшується повільно, потім іде по експоненті, а далі під впливом довкілля уповільнюється, досягається рівновага, яка й зберігається

 

Сигмоїдна, або S-подібна крива описується рівнянням Ферхульста—Пірла:

dN_ = rN(K-N )

Dt К

де N — чисельність особин в популяції,

dN/dt — швидкість зміни чисельності особин в популяції у часі;

г — природжена швидкість росту популяції, що визначається біологічними особливостями виду. Високі значення г вказують на високу швидкість розмноження; К — ємність середовища по відношенню до даної популяції, вона чисельно може бути рівною максимально можливому в даних умовах числу особин у популяції

Існує три типи кривих виживання, які можуть бути побудовані в арифметичній або напівлогарифмічній шкалі (рис. 2).

1. Крива виживання типу Івідображає ситуацію, за якої смертність до певного віку дуже низька, а потім швидко зростає (характерна для більшості ссавців, людини). У напівлогарифмічному масштабі має вигляд дуже випуклої кривої

2 Крива виживання типуїї характеризується відносно постійною для різного віку імовірністю смертності за одиницю часу. Наприклад, у прісноводної гідри коефіцієнт смертності залишається протягом усього життя постійним. Крива представлена у вигляді прямої лінії, або діагоналі (залежно від шкали).

З. Крива виживання типу IIIхарактеризує збільшення смертності в ранньому віці. Така крива характерна для організмів з великою плодючістю й відсутністю турботи про нащадків (рослини, риби, безхребетні). Таблиці виживання не постійні та змінюються залежно від умов існування. Практичне значення кривих виживання полягає в тому, що вони характеризують вікову вразливість виду й можуть використовуватись під час створення мисливських господарств та аналізу стану популяцій на певних стадіях розвитку.

Гомеостаз - здатність популяції або систем організмів підтримувати стійку динамічну рівновагу в умовах середовища, яке змінюються.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.005 с.)