Рекомендації підготовки рефератів з дисципліни 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендації підготовки рефератів з дисципліни



 

Підготовка реферату передбачає вибір теми та узгодження її.

З метою полегшення підготовки роботи план слід розгорнути на підпитання.

Підготовка роботи обов’язково передбачає збір необхідної наукової інформації по темі роботи та літературних наукових джерел, в тому числі й монографічної літератури. Переліки їх можна знайти в роботі. Для підбору літератури слід обов’язково скористатись бібліотекою вузу, а також науковими бібліотеками міста. Робота має містити узагальнений матеріал. Слід використовувати власні слова, містити особисті узагальнення і висновки. Виклад теми має бути послідовним, спиратися, у разі необхідності, на аналіз правозастосовчої практики.

Реферат має титульний листок, який містить назву учбового закладу, назву роботи, прізвище студента, факультет та групу, в якій він навчається. На другій сторінці роботи вміщується зміст роботи і зазначаються сторінки. На наступній сторінці має бути вступ, в якому вказується на актуальність теми. Після вступу розміщується основний текст реферату. У висновках, які теж є невід’ємною частиною роботи, викладаються результати дослідження та перспективи подальшої наукової розробки вказаної теми. Після висновків вміщується перелік літератури, яка була використана для підготовки. Опис джерела місить повну назву роботи, назву видавництва, рік видання.

Реферат має бути виконаний з застосуванням комп’ютерного набору або від руки в обсязі 12-15 сторінок. Сторінки нумеруються. Посилання на нормативні джерела мають бути точними. Список літератури має бути повним і включати основоположні монографічні роботи, учбові посібники, нормативний матеріал та журнальні статті. Не допускається використання лише одного джерела і його буквальний виклад. Посилання на джерела (зноски) вміщуються на сторінці під текстом або ж в кінці речення в скобках та є обов’язковими.


5. МЕТОДИКА оцінювання знань студентів з дисципліни

Технологія застосування різних форм контролю знань студентів передбачає проведення попереднього, поточного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Вступ до маркетингу».

5.1 Попередній контроль знань студентів

Попередній контроль являє собою діагностику вхідного рівня знань студентів, який дає змогу визначити наявний рівень знань на початку вивчення дисципліни чи на початку вивчення конкретної теми. Формою попереднього контролю є вхідний контроль знань. Він проводиться на 1-му семінарському занятті з метою оцінки залишкових знань студентів, отриманих під час вивчення циклу дисциплін на попередніх курсах. Попередній контроль у вигляді перевірки і оцінки залишкових знань проводимо також через деякий час після підсумку змістового модуля на початку наступного семінарського заняття. Вхідний контроль знань проводиться у формі письмової роботи з визначення певних понять, категорій протягом 10 хвилин на початку заняття.

Вартість вхідного контролю знань студентів зараховується до оцінки за семінарське чи практичне заняття.

5.2 Поточний контроль знань студентів та розрахунок рейтингової оцінки за змістовний модуль

Поточний контроль знаньє органічною частиною всього навчального процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу з дисципліни «Вступ до маркетингу».

Оцінювання знань студентів на основі даних поточного контролю знань відбувається:

1) за допомогою контролю активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни «Вступ до маркетингу», включаючи відповіді на семінарських заняттях, написання та захист реферату, участь у науковій роботі факультету та написання наукової роботи, підготовка рецензій з маркетингово-правової тематики, підготовка доповідей, повідомлень та аналітичних матеріалів з маркетингу тощо;

2) через виконання завдань для самостійної роботи, включаючи ведення конспекту лекцій, ведення конспекту для підготовки до семінарських занять, ведення словника термінів з маркетингу тощо;

3) через виконання модульної контрольної робіти.

Поточний контроль на семінарських заняттях проводиться з метою вияснення готовності студентів до занять у таких формах:

· вибіркового усного опитування перед початком занять;

· фронтального стандартизованого усного опитування студентів за основними питаннями семінару;

· фронтальної перевірки виконання домашніх завдань;

· виклику до дошки окремих студентів для самостійного розв'язування практичних завдань чи ситуацій;

· бліцопитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх студентів групи, або вибіркове опитування частини студентів групи. Запитання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь (наприклад, дати визначення маркетингу; назвати функції маркетингу; перерахувати методи регулювання маркетингової діяльності). При бліцопитуванні кожен студент має право відповісти лише один раз.

· інше.

В ході семінарського заняття студент може отримати як позитивну оцінку (3-5 балів), так і негативну оцінку (2 бали). За відвідування семінарських занять повністю за весь змістовий модуль передбачено +1 бал, за постійні пропуски занять -2 бали.

В ході вивчення дисципліни студент має право підготувати і захистити один реферат на обрану ним особисто тему. Реферат оцінюватиметься за 10 бальною шкалою (5 балів за написання і 5 балів за презентацію і захист реферату) і буде входити до підсумкової рейтингової оцінки за дисципліну як додатковий коефіцієнт.

Також студент має право підготувати та захистити наукову роботу по темі, обраній і затвердженій викладачем. Вартість написання і захисту наукової роботи становитиме 15 балів як додатковий коефіцієнт до підсумкової рейтингової оцінки з дисципліни «Вступ до маркетингу». Кращі наукові роботи будуть представлені на інститутських конференціях і подані до участі у конкурсі наукових робіт студентів НАВС, що проводиться навесні щорічно.

Самостійна робота студентів передбачає цілеспрямований пошук ефективних способів вивчення дисципліни «Вступ до маркетингу», свідоме ставлення та послідовність в роботі, вміння використовувати наявну літературу і нормативну базу, планувати власну роботу. Самостійна робота студента оцінюється за 5-бальною шкалою за кожен змістовий модуль, а оцінка за її виконання сумується до кількості набраних балів за модульну контрольну роботу. Тобто вона є одним із складових елементів модульної контрольної роботи. Самостійна робота передбачає виконання письмових завдань до кожного змістового модуля в окремому зошиті, які перевіряються під час написання модульних контрольних робіт.

Модульний контроль з дисципліни «Вступ до маркетингу» у відповідності до робочої програми передбачає проведення 2 модульних контрольних робіт, загальним обсягом 4 години на одну аудиторну групу. Для написання модульної контрольної роботи студентам надається не більше 100 хвилин. Кількість варіантів модульних робіт становить 6. Відмова від написання модульної роботи розцінюється як негативна відповідь (оцінка FX).

При виконанні модульних контрольних робіт оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти під час опанування певного модуля. До складу завдань конкретної модульної контрольної роботи, відповідно до специфіки маркетингу включаються:

· теоретичне питання нормативного або характеру;

· тестові завдання;

· розв’язання практичного завдання;

· виконання самостійної роботи в окремому зошиті.

Враховуючи Положення про організацію навчального процесу НАВС та єдину бальну систему оцінювання академічної успішності студентів з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS, розрахунок вартості модульного контролю з дисципліни «Вступ до маркетингу» здійснюється наступним чином.

Максимальний бал рубіжного (модульного) контролю за 100 - бальною шкалою (Мmax) досягається додаванням до М0 «вартості» коефіцієнтів (К 1 +...+ Кn), які враховують виявлений рівень знань, навичок, умінь і виконання інших вимог під час проведення аудиторної роботи, а також додаткові бали (ДБ). Максимальна бальна оцінка розраховується за формулою:

Мmax = М0 + К 1 +...+ Кn + 10,

де М0 – максимальна "вартість" модульної контрольної роботи в балах;

К n – бальні коефіцієнти, які кожна кафедра має право встановлювати з урахуванням обсягу навчальної дисципліни, наведені у табл. 5.1;

10 – додаткові бали (ДБ).

Максимальна "вартість" модульної контрольної роботи розраховується за формулою

М0max – (å К 1... Кn + 10).

Таблиця 5.1

Таблиця бальних коефіцієнтів

Поточні оцінки семінарських (практичних) занять К1 Виконання самостійної роботи (до певної теми) К2
“5” (відмінно) “4” (добре) “3” (задовільно) “2” (незадовільно) Відсутність оцінок +5 +4 +3 -2 -1 Виконання Не виконання +5  
Відвідування семінарських та практичних занять К3 Термін складання модуля К4
Постійно Відсутність на занятті Відсутність на занятті і наступне його відпрацювання +1 -2   У строк Після встановленого терміну Повторне складання +1 -5

Максимальне сумарне значення всіх балів, набраних додатково не повинно перевищувати різницю між максимальною оцінкою модуля та його початкової вартості Мо.

Враховуючи зміст модульної контрольної роботи з дисципліни «Вступ до маркетингу», встановлюємо максимальну вартість кожного складового елементу модульної роботи:

1. Теоретичне питання: 15 балів

2. 28 тестових питань: 1 правильна відповідь на тест – 1 бал, разом 28 балів.

3. Практичне завдання – 17 балів.

Всього: 60 балів.

 

Таблиця 5.2.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 387; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.42.210 (0.014 с.)