Про НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУПоложення

Про НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено як складова частина системи управління якістю навчання. Положенням встановлюються однакові вимоги до змісту й оформлення навчально-методичних комплексів дисциплін (далі НМКД), передбачених навчальними планами, за якими здійснюється підготовка фахівців у Херсонському державному університеті (далі ХДУ).

1.2. Передбачений Положенням зміст навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни є однією з умов, що дозволяють досягти необхідної якості освітньої діяльності, ефективно організувати самостійну роботу студента й зберегти наступність у викладанні навчальних дисциплін.

1.3. Вимоги Положення є обов’язковими для всіх навчальних структурних підрозділів університету.

1.4. НМКД є інтелектуальною власністю викладача (колективу викладачів) та майновою власністю університету. Відповідальність за наявність НМКД покладається на завідувача кафедри, де викладається ця навчальна дисципліна. НМКД зберігається на кафедрі.

1.5. НМКД формується відповідно до вимог, що висунуті до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Основою розробки та оформлення НМКД є документи:

– Закон України «Про освіту»;

– Закон України «Про вищу освіту»;

– Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» від 02.06.1993 р. №161;

– Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» від 30.12.2005 р. №774;

– Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.2012 р. №384;

– Рішення колегії Міністерства освіти України «Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації» від 24.04.2003 р. № 5/5-4);

– Статут Херсонського державного університету;

– Положення про організацію навчального процесу в Херсонському державному університеті.

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Навчально-методичний комплекс дисципліни – це сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів, необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами робочої програми навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом підготовки студентів усіх форм навчання відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямом підготовки (спеціальністю).

2.2. НМКД повинен забезпечити всі основні етапи навчального процесу – повідомлення навчальної інформації та її сприйняття, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контроль. Навчально-методичні комплекси (далі – НМК) розробляються для всіх навчальних дисциплін відповідно до навчального плану.

2.3. Структура НМКД:

· Титульний аркуш НМКД;

· Зміст НМКД;

· Типова навчальна програма навчальної дисципліни (або за її відсутності або давності останнього видання більше 10 років – авторська навчальна програма навчальної дисципліни, яка затверджена відповідно до вимог цього Положення);

· Робоча навчальна програма дисципліни;

· Анотації або плани лекцій;

· Методичні рекомендації до проведення лабораторних, семінарських, практичних занять;

· Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у тому числі з використанням інформаційних технологій);

· Матеріали комплексної контрольної роботи;

Матеріали комплексних контрольних робіт можуть формувати окремий розділ НМКД або зберігатися в окремій теці на кафедрі.

· Засоби діагностики навчальних досягнень студентів;

· Перелік питань, що виносяться на залік;

· Перелік питань, що виносяться на екзамен, екзаменаційні білети;

Екзаменаційні білети можуть формувати окремий розділ НМКД або зберігатися в окремій теці на кафедрі.

· Орієнтовна тематика курсових робіт та методичні рекомендації до їх виконання (якщо передбачені навчальним планом);

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт (проектів) можуть формувати окремий розділ НМКД і бути розроблені в уніфікованому вигляді для кафедри.

· Завдання для передбачених робочим навчальним планом контрольних робіт студентів заочної форми навчання та методичні рекомендації щодо їх виконання;

· Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт (проектів);

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт (дипломних проектів) можуть формувати окремий розділ НМКД і бути розроблені в уніфікованому вигляді для кафедри.

● Перелік питань до державних екзаменів;

· Перелік навчально-методичних посібників, технічних засобів навчання тощо;

· Інформаційні матеріали бібліотеки по забезпеченню навчальними підручниками (посібниками) з дисциплін.

 

 

ЗМІСТ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ НМКД

Зміст та оформлення окремих розділів НМКД повинні відповідати нормативним документам Міністерства освіти і науки України.

Навчальна програма дисципліни

Основним документом, на основі якого планується навчальний процес, є типова (навчальна) програма дисципліни.

Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою частиною стандарту вищої освіти.

Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється викладачами ХДУ.

Структура навчальної програми дисципліни визначається відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Програма вибіркової дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної програми, розглядається на засіданні кафедри, підлягає експертизі в експертній групі при науково-методичній раді ХДУ, обговорюється та рекомендується науково-методичною радою ХДУ і затверджується Вченою радою ХДУ терміном на 5 років.

Методичні рекомендації до проведення лабораторних, семінарських, практичних занять.

3.4.1. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт містять:

- план виконання лабораторних робіт із зазначенням тем, обсягу аудиторних годин за кожною темою;

- короткий теоретичний коментар за кожною темою, що дозволяє студентові зрозуміти суть явищ, які досліджуються у лабораторній роботі;

- перелік питань вхідного контролю;

- посилання на додаткові літературні джерела, що допомагають студентам ґрунтовно підготуватися до лабораторної роботи;

- мета та завдання кожної лабораторної роботи, методика її виконання;

- шкала оцінювання;

- порядок захисту.

3.4.2. Методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять містять:

- план занять, де зазначено тему, обсяг аудиторних годин за кожною темою та перелік питань, які підлягають розгляду;

- короткий теоретичний коментар до кожної теми, що допомагає студентові ознайомитися із сутністю питань, які будуть розглядатися на семінарському або практичному занятті;

- питання, що виносяться на обговорення та список літератури, рекомендованої для цілеспрямованої роботи студента у процесі підготовки до семінарського або заняття (список літератури оформлюється відповідно до правил бібліографічного опису);

- тексти ситуацій для аналізу, умови завдань тощо, які розглядаються на семінарському або практичному занятті.

3.5. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів ( у тому числі з використанням інформаційних технологій).

Оформлення даного розділу НМКД повинно відповідати Положенню про організацію самостійної роботи студентів у Херсонському державному університеті і Методичним порадам щодо форм самостійної роботи студентів та їх методичного забезпечення.

Перелік питань, що виносяться на залік.

Перелік питань до державних екзаменів.

Порядок розробки НМКД

4.1. НМКД розробляє викладач (колектив викладачів) кафедри, який (які) забезпечують викладання змісту навчальної дисципліни відповідно до навчального плану підготовки студентів відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямом (спеціальністю).

4.2. Завідувач кафедри та викладач (колектив викладачів), розробники НМКД є відповідальними за його якісну підготовку.

4.3. Навчально-методичні матеріали, які включаються до НМКД, повинні відповідати сучасному рівню розвитку науки та техніки, передбачати логічно послідовний виклад змісту навчального матеріалу, використання сучасних методів і технічних засобів навчального процесу, що дозволяють студентам якісно засвоювати навчальний матеріал і набувати умінь застосування набутих знань на практиці.

4.4. Усі навчально-методичні матеріали дисципліни розробляються відповідно до затвердженої робочої навчальної програми.

4.5. Терміни розробки матеріалів визначаються завідувачем кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна, відповідно до регламенту роботи університету на поточний навчальний рік. Підготовка елементів НМКД включається до індивідуального плану роботи викладача (розділ щодо навчально-методичної роботи).

4.6 Апробація матеріалів НМКД проводиться в перший рік викладання навчальної дисципліни. Основне завдання апробації – оцінка якості засвоєння навчального матеріалу студентами, відповідності плану проведення всіх навчальних занять затвердженому розкладу, якості підготовки й логічної послідовності викладу навчального матеріалу. У процесі апробації допускається використання неповного НМКД, проте він має бути достатнім мінімумом для засвоєння навчальної дисципліни студентами.

4.7. За результатами апробації матеріалів НМКД його автор (або автори) належно оцінює якість навчально-методичних матеріалів і готує повний комплект документації НМКД.

4.8. Завідувач кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна:

- проводить моніторинг підготовки НМКД;

- забезпечує своєчасне затвердження на засіданні кафедри окремих розділів НМКД.

4.9. Результати внутрішнього контролю змісту та якості НМК відображаються в протоколах засідання кафедри.

4.10. За результатами викладання дисципліни у наступні роки автори вносять зміни до НМКД з метою поліпшення якості викладання, повного відображення сучасного стану науки та практики.

 

ОФОРМЛЕННЯ НМКД

 

5.1. НМКД розробляється єдиним за всіма формами навчання для окремого напряму підготовки або спеціальності. Винятком може бути лише випадок, коли розробниками НМКД за різними формами навчання є різні автори.

5.2. Кожний розділ НМКД повинен бути представлений у друкованому вигляді.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. У зв’язку зі зміною законодавства й у разі необхідності до цього Положення можуть бути внесені доповнення та зміни шляхом їх розгляду на Вченій раді університету та затвердженням наказом ректора університету.

 

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н.А.

 

Керівник відділу

методичної роботи і практик Карташова І.І.

 

Положення

про НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено як складова частина системи управління якістю навчання. Положенням встановлюються однакові вимоги до змісту й оформлення навчально-методичних комплексів дисциплін (далі НМКД), передбачених навчальними планами, за якими здійснюється підготовка фахівців у Херсонському державному університеті (далі ХДУ).

1.2. Передбачений Положенням зміст навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни є однією з умов, що дозволяють досягти необхідної якості освітньої діяльності, ефективно організувати самостійну роботу студента й зберегти наступність у викладанні навчальних дисциплін.

1.3. Вимоги Положення є обов’язковими для всіх навчальних структурних підрозділів університету.

1.4. НМКД є інтелектуальною власністю викладача (колективу викладачів) та майновою власністю університету. Відповідальність за наявність НМКД покладається на завідувача кафедри, де викладається ця навчальна дисципліна. НМКД зберігається на кафедрі.

1.5. НМКД формується відповідно до вимог, що висунуті до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Основою розробки та оформлення НМКД є документи:

– Закон України «Про освіту»;

– Закон України «Про вищу освіту»;

– Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» від 02.06.1993 р. №161;

– Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» від 30.12.2005 р. №774;

– Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.2012 р. №384;

– Рішення колегії Міністерства освіти України «Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації» від 24.04.2003 р. № 5/5-4);

– Статут Херсонського державного університету;

– Положення про організацію навчального процесу в Херсонському державному університеті.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.234.223.227 (0.012 с.)