СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ2.1. Навчально-методичний комплекс дисципліни – це сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів, необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами робочої програми навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом підготовки студентів усіх форм навчання відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямом підготовки (спеціальністю).

2.2. НМКД повинен забезпечити всі основні етапи навчального процесу – повідомлення навчальної інформації та її сприйняття, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контроль. Навчально-методичні комплекси (далі – НМК) розробляються для всіх навчальних дисциплін відповідно до навчального плану.

2.3. Структура НМКД:

· Титульний аркуш НМКД;

· Зміст НМКД;

· Типова навчальна програма навчальної дисципліни (або за її відсутності або давності останнього видання більше 10 років – авторська навчальна програма навчальної дисципліни, яка затверджена відповідно до вимог цього Положення);

· Робоча навчальна програма дисципліни;

· Анотації або плани лекцій;

· Методичні рекомендації до проведення лабораторних, семінарських, практичних занять;

· Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у тому числі з використанням інформаційних технологій);

· Матеріали комплексної контрольної роботи;

Матеріали комплексних контрольних робіт можуть формувати окремий розділ НМКД або зберігатися в окремій теці на кафедрі.

· Засоби діагностики навчальних досягнень студентів;

· Перелік питань, що виносяться на залік;

· Перелік питань, що виносяться на екзамен, екзаменаційні білети;

Екзаменаційні білети можуть формувати окремий розділ НМКД або зберігатися в окремій теці на кафедрі.

· Орієнтовна тематика курсових робіт та методичні рекомендації до їх виконання (якщо передбачені навчальним планом);

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт (проектів) можуть формувати окремий розділ НМКД і бути розроблені в уніфікованому вигляді для кафедри.

· Завдання для передбачених робочим навчальним планом контрольних робіт студентів заочної форми навчання та методичні рекомендації щодо їх виконання;

· Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт (проектів);

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт (дипломних проектів) можуть формувати окремий розділ НМКД і бути розроблені в уніфікованому вигляді для кафедри.

● Перелік питань до державних екзаменів;

· Перелік навчально-методичних посібників, технічних засобів навчання тощо;

· Інформаційні матеріали бібліотеки по забезпеченню навчальними підручниками (посібниками) з дисциплін.

 

 

ЗМІСТ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ НМКД

Зміст та оформлення окремих розділів НМКД повинні відповідати нормативним документам Міністерства освіти і науки України.

Навчальна програма дисципліни

Основним документом, на основі якого планується навчальний процес, є типова (навчальна) програма дисципліни.

Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою частиною стандарту вищої освіти.

Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється викладачами ХДУ.

Структура навчальної програми дисципліни визначається відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Програма вибіркової дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної програми, розглядається на засіданні кафедри, підлягає експертизі в експертній групі при науково-методичній раді ХДУ, обговорюється та рекомендується науково-методичною радою ХДУ і затверджується Вченою радою ХДУ терміном на 5 років.

Робоча навчальна програма дисципліни

3.2.1.Робоча навчальна програмадисципліни є нормативним документом ХДУ, містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів. Розробляється робоча навчальна програмакафедрою для кожної навчальної дисципліни на підставі навчальної програми дисципліни та робочого навчального плану підготовки фахівців:

– для бакалаврів – за напрямами підготовки;

– для магістрів, спеціалістів – за спеціальностями.

3.2.2. Структура робочої навчальної програми дисципліни визначається відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

3.2.3. Для різних форм навчання (денна, заочна, екстернат) розробляється єдина робоча навчальна програма дисципліни з виділенням в ній аудиторних занять, самостійної та індивідуальної роботи, форм контролю тощо для кожної з них.

3.2.4. Для різних напрямів підготовки (спеціальностей) розробляються різні робочі навчальні програми. Виняток становлять робочі навчальні програми дисциплін, вивчення яких є обов’язковим у підготовці студентів усіх напрямів підготовки (спеціальностей).

3.2.5. Робоча навчальна програма як внутрішній нормативний документ визначає навчально-методичні засади діяльності кафедри; на її основі розробляються посібники (методичні комплекси) для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що забезпечують успішне опанування програмного матеріалу.

3.2.6. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається та затверджується щорічно на початку навчального семестру на засіданні кафедри і підписується завідувачем кафедри.

Робоча навчальна програма дисципліни, не затверджена відповідним чином, не дає права викладачеві на проведення занять.

Перезатвердження робочої програми навчальної дисципліни можливо за умови змін у кількості аудиторних годин не більше, ніж 10% від загальної кількості аудиторних годин.

Поточні зміни до робочої навчальної програми дисципліни вносяться щорічно на початку нового навчального семестру у вигляді додатку про зміни, який діє не більше ніж 3 роки.

3.3. Анотації або плани лекцій.

Анотація або плани – навчально-методична розробка, яка повинна містити стислий виклад лекційного матеріалу відповідно до затвердженої робочої навчальної програми дисципліни зі списком основної і додаткової літератури, рекомендованої студентам за темами лекцій.

Методичні рекомендації до проведення лабораторних, семінарських, практичних занять.

3.4.1. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт містять:

- план виконання лабораторних робіт із зазначенням тем, обсягу аудиторних годин за кожною темою;

- короткий теоретичний коментар за кожною темою, що дозволяє студентові зрозуміти суть явищ, які досліджуються у лабораторній роботі;

- перелік питань вхідного контролю;

- посилання на додаткові літературні джерела, що допомагають студентам ґрунтовно підготуватися до лабораторної роботи;

- мета та завдання кожної лабораторної роботи, методика її виконання;

- шкала оцінювання;

- порядок захисту.

3.4.2. Методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять містять:

- план занять, де зазначено тему, обсяг аудиторних годин за кожною темою та перелік питань, які підлягають розгляду;

- короткий теоретичний коментар до кожної теми, що допомагає студентові ознайомитися із сутністю питань, які будуть розглядатися на семінарському або практичному занятті;

- питання, що виносяться на обговорення та список літератури, рекомендованої для цілеспрямованої роботи студента у процесі підготовки до семінарського або заняття (список літератури оформлюється відповідно до правил бібліографічного опису);

- тексти ситуацій для аналізу, умови завдань тощо, які розглядаються на семінарському або практичному занятті.

3.5. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів ( у тому числі з використанням інформаційних технологій).

Оформлення даного розділу НМКД повинно відповідати Положенню про організацію самостійної роботи студентів у Херсонському державному університеті і Методичним порадам щодо форм самостійної роботи студентів та їх методичного забезпечення.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.008 с.)