Критерії при оцінюванні окремих завдань модульної роботи 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії при оцінюванні окремих завдань модульної роботи 

Завдання МКР Кількість балів за завдання Суть виконаної роботи
1.Теоретичне питання Питання розкрите в повному обсязі без помилок і неточностей
  Питання в цілому розкрите, але є неточності у формулюванні окремого поняття чи категорії
  Питання розкрите частково, помилок у формулювання немає або їх 1-2.
  Питання розкрите частково, є більше 2 неточностей у формулюванні понять і категорій.
  У відповіді студента присутні лише поняття та категорії, основний зміст та логіка розкриття питання відсутня.
  Питання не відповідає суті поставленому або повністю не розкрите.
2. Тестові питання 1 правильна відповідь на тест = 1 бали
3. Практичне завдання Завдання розв’язане повністю, з вірними розрахунковими даними, з посиланням та поясненням норм відповідного нормативно-правового акту.
  Завдання розв’язане повністю, з вірними розрахунковими даними, але є лише часткові посилання та поясненням.
  Завдання розв’язане, але наявні певні помилки у розрахункових даних і є лише часткові посилання та поясненням.
  Завдання розв’язане, але існують неточності у розрахункових даних, звідки простежується хибна логіка подальших висновків.
  У завданні існують лише або окремі операції з розрахунками або окремі посилання на нормативно-правовий акт.
  Завдання не відповідає суті поставленому і розв’язане не вірно або повністю не розв’язане.

 

Викладач оцінюючи модульну роботу, повинен перевірити правильність розв’язання тестових питань, повноту розкриття теоретичного питання, а також правильність розв’язання практичного завдання не лише за аналітичними показниками, але й за вмінням пояснити застосовування тієї чи іншої норми відповідного нормативно-правового акту у сфері оподаткування. Результатом буде сума отриманих балів за кожне завдання модульної роботи.

Самостійна робота студентів передбачає цілеспрямований пошук ефективних способів вивчення дисципліни «Вступ до маркетингу», свідоме ставлення та послідовність в роботі, вміння використовувати наявну літературу і нормативну базу, планувати власну роботу.

 

Додаткові бали (ДБ) – бали за виконання завдань індивідуальної та самостійної роботи і результати навчально-творчої діяльності (реферат – до 5 балів, робота в наукових гуртках – до 5 балів, виступ на науковій конференції – 5 балів, виступ з повідомленням про сучасні події в країні та світі – 3 бали, участь в удосконаленні навчально-матеріальної бази кафедри – до 5 балів, тощо), максимальна кількість яких може бути до 10 включно.

Студент протягом семестру може підготувати не більше одного реферату, наукової роботи чи виступу під час вивчення навчальної дисципліни.

 

Зразок розрахунку:

Початкова вартість модуля (Мо) 60 балів

Результат модульного тестування 45 балів

К1 — «4», «4», «3» + 11 балів

К2 — «5», «4», «0», «5» + 14 балів

К3 — постійно + 4 бали

К4 — після встановленого терміну 0 балів

 

М = 45+11+14+4+0 = 74 бали

 

Відповідно до наведеного прикладу студент набрав за модульний контроль 74 бали, написав реферат на 4, то відповідно підсумковий бал за дисципліну становитиме 78 бали ( 74+4). Згідно табл.5.3. це відповідає оцінці «добре», «С».

Таблиця 5.3

Критерії оцінювання за модульну контрольну роботу

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТS
Оцінка Пояснення
85-90 Відмінно А Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
65-84 Добре В,С Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
50-64 Задовільно D,Е Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
34-49 Незадовільно Незадовільно (з можливістю повторного складання)

 

Підсумковий контроль та розрахунок рейтингової підсумкової оцінки

Підсумковий контроль знань студентів проводиться за результатами рейтингової оцінки за увесь період вивчення дисципліни «Вступ до маркетингу» або ж у разі незадовільної оцінки студента чи за бажанням її підвищити – у формі заліку.

Підсумкова рейтингова оцінка (в балах) за дисципліну «Вступ до маркетингу» в цілому (заліковий кредит) визначається за формулою:

 

1) За умови не складання студентом заліку (тобто «автоматично»):

Rд1 =R1+ ДБ, де

Rд1 - підсумкова (загальна) рейтингова оцінка в балах, тобто заліковий кредит за дисципліну в цілому.

R1, - підсумкова бальна оцінка за 1-ий змістовий модуль.

ДБ - додаткові бали за навчально-творчу діяльність (активна участь в роботі наукового гуртка студентів з дисциплін кафедри, виступ з науковою доповіддю на студентській науковій конференції) підготовка та виступ з рефератом, участь в розробці та підготовці навчальних наочних матеріалів з дисципліни, що оцінюється тощо.

Для визначення кількості додаткових балів (ДБ) використовується наступна таблиця (табл.. 5.4):

При цьому слід враховувати, що студент протягом вивчення дисципліни може підготувати не більше одного реферату (наукові доповіді, рецензії тощо).

Якщо сума балів Rд1 складає більше 60 балів, студент може отримати зарахування заліку без складання.

У разі отримання меншої суми балів або бажання підвищення підсумкової рейтингової оцінки з дисципліни, складання заліку є обов'язковим.

 

Таблиця 5.4

Додаткові бали до підсумкової рейтингової оцінки з дисципліни

Написання та презентація реферату або наукової роботи* з дисципліни, що оцінюється:
оцінка за текст роботи  
«5» (відмінно) «4» (добре) «3» (задовільно) * для наукової роботи «10» (відмінно) +5 +4 +3 +10
оцінка за презентацію (виступ з тезами роботи) -  
«5» (відмінно) «4» (добре) «3» (задовільно) +5 +4 +3
Участь в розробці, підготовці, виготовленні навчальних матеріалів (ситуаційних задач тощо), або наочних навчальних матеріалів (плакатів, слайд-шоу, мультимедійних посібників тощо) від 3 до 10 балів

 

2) За умови складання заліку:

 

Залік проводитиметься у формі тестування. Тести складаються з вибіркових завдань модульного контролю та затверджуються разом з навчально-методичним комплексом з дисципліни. Залікове завдання повинно виключно виконуватися студентами самостійно. Тому у разі використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається із заліку й одержує нульову оцінку.

При цьому підсумковий бал за дисципліну отриманий за семестр анулюється. Студенту під час складання заліку необхідно набрати мінімум 60 балів зі 100 балів максимальних. Якщо ж при здачі заліку студент погіршив свої бали (наприклад набрав 55 балів), то у відомість проставляються бали за залік (відповідно 55 балів). Це означає, що студент має право повторної перездачі заліку. Якщо ж друга спроба здачі заліку буде негативною, тобто студент набере менше 60 балів, тоді студент повинен складати залік перед комісією.

 

Підсумкова рейтингова оцінка за заліковий кредит (дисципліну) виставляється в журналі обліку успішності, у відомості обліку успішності та заліковій книжці за вище наведеною шкалою ECTS (літери, бали) та національною шкалою - «зараховано», «не зараховано».

 

Залік приймає викладач, який вів семінарські та практичні заняття.

 


Література

Основна література

1. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг. – Львів.: Державний університет “Львівська політехніка”, 1999. – 244 с.

2. Маркетинг: Підручник. Затверджено МОН України як підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою бакалавра / В. Руделіус, О. М. Азарян, О. А. Виноградов та ін: Ред.-упор. О. І. Сидоренко, П. С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 422 с

3. Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.

4. Маркетинг / Под. ред М. Бейкера. Спб.: Питер, 2002. – 1200 с.

5. Котлер Ф., Армстронг Г, Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – К.: Вильямс, 1999. - 1055 с.

6.2 Додаткова література

6. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с анг. Под ред. Божук С. Г. - Спб.: Питер, 2001. – 864 с.

7. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений. - Спб.: Питер, 2001. – 384 с.

8. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга.: Пер. с англ.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

9. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. з анг. — СПб.: "Питер ком", 1999.— 896 с.

10. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. — Спб. "Союз", 1996 — 870с.

11. Лук’янець Т. І.Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998.- 276с.

12. Лэйхифф Дж. М., Пенроуз Дж. М. Бизнес-коммуникации. – Спб: Питер, 2001. – 688 с.

13. Павленко А. Ф., Войчак А. В., Примак Т. О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. – 408 с.

14. Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л., Гончарова І. І. Формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005.- 248 с.

15. Примак Т. О.Маркетингові комунікації в системі управління підприємством: Монографія. - К.: ТОВ “Експерт ЛТД”, 2001. - 38 .

16. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. - М.: ИНФРА, 1999, 804 с.

17. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - 702 с.

18. Диксон П.Р. Управление маркетингом. – М.: «БИНОМ», 1998. – 560 с.

19. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1998. – 156с.

20. 20. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 124 с.

21. .Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с..

22. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с

23. Павленко А.Ф, Корінєв В.Л. Маркетингова політика ціноутворення: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.- 332 с.

24. Скибінський С. В. Маркетинг. — Львів, 2000.

25. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998.

6.3 Нормативно-правові акти (www.zakon.rada.gov.ua)

26. закон України „Про природні монополії”.

27. Закон України „Про захист економічної конкуренції”.

28. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції”.

29. Закон України „Про Антимонопольний комітет України”.

30. Закон України «Про рекламу»

31. Закон України «Про захист прав споживачів»

32. Закон України «Про охорону прав та знаки для товарів та послуг».

33. Декрет Кабінету міністрів України «Про стандартизацію та сертифікацію».

Електронні джерела

34. www.ac-rada.gov.ua - Офіційний сайт Рахункової палати України

35. www.kmu.gov.ua - Офіційний сайт Кабінету Міністрів України

36. www.mfu.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства фінансів України

37. www.nbu.gov.ua - Офіційний сайт Національного банку України

38. www.pravoznavec.com.ua - Електронна бібліотека юридичної літератури "Правознавець"

39. www.rada.gov.ua - Офіційний сайт Верховної Ради України

40. www.rada.gov.ua/LIBRARY/catalog.htm - Каталог корпоративної колекції перекладів нормативно-правових актів зарубіжних країн (за бібліотечно-бібліографічним класифікатором).

41. www.sta.gov.ua - Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України

42. www.stat.gov.ua - Офіційний сайт Державного комітету статистики України.


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 199; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.008 с.)