Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Індивідуальне навчально-дослідне завдання1. Коротко охарактеризуйте товар (згідно Вашого варіанту, Додаток А), наведіть його особливості та необхідність, значення для споживачів, його технічні та фізіологічні властивості.

2. Проаналізуйте ринок Вашого товару (згідно Вашого варіанту). Визначте місце Вашого підприємства за допомогою матриці Бостонської консалтингової групи та здійсніть SWOT-аналіз.

Можливості Загрози
     
Сильні сторони (переваги) Слабкі сторони (недоліки)
     

3. Здійсніть позиціонування та сегментування Вашого товару (згідно Вашого варіанту) за найпоширенішими ознаками.

Перелік ключових понять теми:

Маркетинг, Концепція удосконалення виробництва, Концепція удосконалення товару, Концепція інтенсифікації комерційних зусиль, Концепція маркетингу, Концепція соціально-етичного маркетингу, Цінності, Потреби, Побажання (запити), Попит, Вартість, Задоволення від товару, Ринок, Позиціонування, Сегментація, Комплекс маркетингу, Товар, Ціна, Просування товару (маркетингові комунікації), Збут товару, Місткість ринку, Кон’юнктура ринку, Прогнозування, Масовий маркетинг, Цільовий маркетинг, Диференційований маркетинг.

Теми рефератів і доповідей:

1. Сутність маркетингу та його роль у ринковій економіці.


2. Маркетинг як філософія ведення бізнесу.

3. Концепції маркетингу.

4. Принципи маркетингової діяльності.

5. Модель маркетингової діяльності.

6. Комплекс маркетингу.

Питання для самоконтролю:

1) Поясніть сутність терміну «маркетинг».

2) Яке з відомих визначень маркетингу Вам найбільш подобається і чому?

3) Чим пояснюється підвищення ролі маркетингу в сучасних умовах?

4) З яким науками найбільш пов’язана теорія маркетингу?

5) Проаналізуйте походження маркетингу.

6) Оцініть головні особливості товарної концепції маркетингу.

7) Охарактеризуйте збутову концепцію маркетингу.

8) Охарактеризуйте сутність потреб. Наведіть їх класифікації.

9) У чому полягає сутність цінностей? Які існують їх класифікації?

10) У чому полягає сутність товару? Яким чином його класифікують у маркетингу?

11) Наведіть та проаналізуйте головні особливості та класифікацію послуг.

12) У чому полягає і чим визначається вартість та цінність товару?

13) Що визначає особливість задоволення споживачів?

14) Охарактеризуйте обмін та визначте його особливості в маркетингу.

15) Оцініть головні особливості побажань, як зовнішню форму прояви потреб?

16) У чому полягає сутність ринку? Які існують його види?

17) Сегментування ринку та його ознаки.


18) Проаналізуйте сутність позиціювання продукції і підприємства на ринку.

19) Оцініть головні особливості елементів «товар» і «ціна», як складових комплексу маркетингу.

Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1. Охарактеризуйте сутність потреб за А. Маслоу.

Завдання 2. Зобразіть схематично ознаки, за якими можна сегментувати ринок.

Завдання 3.Згідно із сучасною концепцією маркетингу придбання товару споживачем здійснюється для задоволення певної потреби й отримання вигоди від використання товару. За допомогою ієрархії потреб Маслоу проаналізуйте, які потреби намагаються задовольнити виробники наступної продукції (згідно Вашого варіанту, Додаток А):

Завдання 4. Дайте характеристику принципів маркетингу.

Завдання 5. Обґрунтуйте, які складові включає в себе комплекс маркетингу (система marketing-mix):

Завдання 6.Опишіть фактори, які враховують при виборі стратегії охоплення:

 

Тестові завдання до теми «Поняття про маркетинг. Комплекс маркетингу»

1. Маркетинг як нова філософія бізнесу — це насамперед:

1) певна концепція;

2) спосіб мислення;

3) різноманітні види діяльності фахівців;

4) усі наведені відповіді правильні.

2. Підприємці домаркетингового періоду концентрували увагу переважно на розв’язанні проблем:

1) виробничого характеру;

2) пов’язаних зі збутом виробів;

3) закупівлі сировини, комплектуючих;

4) максимізації прибутків будь-яким способом.

3. Концепція маркетингу виникла:

1) в Японії, ще в XVII ст.;

2) США, наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.;

3) європейських країнах, у XVIIІ ст.;

4) поступово, еволюційно, і тому важко встановити дату.

4 Без забезпечення якого процесу маркетингова діяльність фірми втрачає для неї будь-який сенс:

1) виявлення потреб;

2) пошук нових способів задоволення традиційних потреб;

3) обмін;

4) створення потреб.

5. Маркетингова діяльність фірми полягає:

1) у виявленні й задоволенні потреб і запитів клієнтів, пошуку нових способів задоволення їхніх запитів;

2) створенні раніше невідомих клієнтурі потреб та їх задоволенні;

3) діях, спрямованих на освоєння нових ринків, активізацію потенційних можливостей обміну;

4) відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

З чого випливає категорія потреб людини?

1) З того, що людина існує сама по собі як істота;

2) з того, що людина є частиною суспільної системи;

3) з того, що людина контактує з навколишнім середовищем;

4) відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

7. Основна відмінність попиту від потреби полягає в тому, що:

1) попит забезпечений купівельною спроможністю;

2) попит є конкретнішим поняттям, а потреба — переважно абстрактна;

3) попит реалізується на ринку;

4) попит, порівняно з потребою, є суб’єктивним.

8. Товар — це:

1) усе, що може задовольнити потреби людини;

2) усе, що пропонується на ринку;

3) усе, запропоноване на ринку з метою привертання уваги, придбання, використання, споживання;

4) усе, що наділене хоча б одним видом корисності.

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 536; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.205.176.39 (0.01 с.)