ТОП 10:

Правила продажу товарів у кредитОсновними пунктами продажу товарів у кредит є підприємства роздрібної торгівлі, перелік яких затверджується управліннями торгівлі обласних держадміністрацій (для магазинів державної торгівлі), правліннями райспоживспілок і районних споживчих товариств (для магазинів споживчої кооперації) та відповідно до статутів приватних підприємств, юридичних осіб, суспільних (громадських) об'єднань, спільних підприємств тощо.

Товари у кредит можуть купувати всі громадяни, які мають постій­не місце проживання і працевлаштовані.

Юридичною основою продажу товарів в кредит є укладання дого­вору - зобов'язання, згідно з яким магазин зобов'язується продати, а по­купець - оплатити обумовлений в договорі товар в терміни і в розмірах, передбачених договором.

Оплата за товари, як і сплата внесків, здійснюється за цінами, які діють на дату продажу. Зміни цін на товари, аналогічні проданим, в май­бутньому не ведуть до перерахунку вартості.

В договорі передбачена мінімальна сума першого внеску: 25% їх вар­тості, а товарів за ціною понад 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - не менше як 50%. Сума, що залишилася, сплачується покуп­цем у строк від 6 до 12 місяців (товарів вартістю понад 20 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян - до 2 років).

Разом з тим сума кредиту, що надається, не повинна перевищувати 3-місячної заробітної плати (стипендії, пенсії, заробітку) в разі розстрочки платежу на 6 місяців; 6-місячної - в разі розстрочки на 12 місяців і 12-місячної - на 2 роки.

У випадку, коли товар коштує більше зазначених вище сум, різниця між вартістю товару та сумою наданого кредиту повинна бути сплачена покупцем одночасно з оплатою першого внеску.

На покриття витрат, пов'язаних з організацією продажу товарів в кредит, господарюючий суб'єкт справляє проценти від суми наданого кре­диту. Ставки процентів визначаються згідно з Законом "Про оподаткуван­ня прибутку підприємств" і в разі змін ставок за банківські кредити не пе­рераховуються.

Під час укладання договору подає паспорт і довідку з місця роботи (навчання). Довідки видаються адміністрацією підприємства лише тим особам, які пропрацювали не менше 6 місяців.

Згідно з чинним законодавством підприємства (організації) вида­ють своїм працівникам лише одну довідку, наступна довідка може бути видана лише після повного розрахунку за товари, продані за раніше одер­жаною довідкою.

Договір-зобов'язання складається у трьох примірниках, один з яких залишається в магазині, другий - видається на руки покупцеві, третій - надсилається підприємству, що видало довідку, для здійснення розрахун­ків. Розрахунки проводяться один раз в місяць шляхом відрахування із за­робітної плати (стипендії) суми чергового платежу в строки і в розмірах, передбачених договором-зобов'язанням. Студенти, пенсіонери, учні вно­сять платежі безпосередньо магазину готівкою.

За несвоєчасне внесення покупцями платежів з них стягується пеня.

В разі звільнення працівника з роботи адміністрація підприємства повинна утримати з нього заборгованість, що залишилася.

Якщо розрахунки за придбані товари не проведені з вини підпри­ємства (установи, організації), чи проведені несвоєчасно, вони сплачують господарюючим суб'єктам пеню в установленому розмірі.

У випадках, коли оплата за товари, придбані в кредит, не проведена з поважних причин (хвороба або смерть членів сім'ї, перебування на вій­ськовій перепідготовці), керівник господарюючого суб'єкта може відстро­чити платежі, але не більше, ніж на 2 місяці, про що надсилається письмо­ве повідомлення на місце роботи (навчання) покупця.

У разі прострочення сплати покупцем трьох чергових платежів вся сума заборгованості та відповідна пеня стягуються у примусовому поряд­ку, незалежно від настання строку чергових платежів. Стягаються ці суми шляхом отримання виконавчого напису нотаріальної контори, або за рі­шенням суду.

Продаж товарів на аукціонах

 
 

 


Аукціонна торгівля - вид ринкової торгівлі, за якого продавець для отримання максимального прибутку використовує пряму конкуренцію багатьох покупців під час публічного торгу в заздалегідь встановлений час і призначеному місці.

Аукціони - комерційні організації, які мають відповідні приміщен­ня, обладнання і кваліфікований персонал для організації і проведення торгів. Покупцями на аукціонах виступають як окремі громадяни, так і ве­ликі оптові та роздрібні фірми України та зарубіжних країн.

Аукціони можуть проводити підприємства (фірми), які спеціалізуються на цьому виді діяльності, а також фірми, в статутах яких передбачено право на їх проведення (біржі, діючі виставки, торговельні підприємства і орга­нізації), але не є їх основним видом діяльності.

Залежно від порядку організації аукціони бувають: добровільні, які проводяться з ініціативи власників товарів (майна), і примусові, які про­водять державні організації під час продажу конфіскованих і неоплачених товарів, а також закладеного і невикупленого майна.

За технологією проведення торгів аукціони бувають 2-х видів: з підвищенням стартової ціни (торги починаються з оголошення мінімаль­ної (стартової) ціни, встановленої продавцем товару, після чого покупці роблять до неї надбавки в розмірі не менше 5% від попередньої ціни - так званий "англійський" аукціон), і з пониженням стартової ціни, яка явно завищена, до того часу, поки один із покупців не дасть згоду купити товар за цією ціною - так званий "китайський" аукціон. Перший вид аукціону може проводитися гласним і негласним способом.

За негласного (німого) торгу згода на підняття ціни на встановле­ний розмір надбавки подається покупцям аукціоністу заздалегідь умовле­ними знаками. Таким чином аукціоніст, оголошуючи нову ціну, не називає покупця, що дозволяє зберегти в таємниці його ім'я.

На відміну від продажу в магазині під час продажу на аукціоні про­давець не несе відповідальності за якість проданого товару.

Для організації та проведення аукціону створюється аукціонний комітет, до складу якого входять голова (директор) аукціону, комерсант, юрист, нотаріус, аукціоніст чи ліцитатор, технічний секретар, помічники. Аукціонний комітет за згодою продавця публікує інформацію про товари, запропоновані до продажу, не пізніше 2-х тижнів до дня проведення аук­ціону.

Учасники аукціону подають письмові заяви про участь в аукціоні, вносять заставу в розмірі 10% стартової ціни товару і отримують відповід­ний документ. Аукціон розпочинається за наявності не менше ніж трьох покупців.

Для участі товару в аукціоні продавець оформляє так звану пропо­зицію щодо висування товару на аукціон, в якій указано назву товару, ха­рактеристики споживчих властивостей і якість, кількість примірників, ві­домості про продавця.

Стартову ціну встановлюють за погодженням з продавцем експер­ти. В окремих випадках продавець і представники аукціонного комітету можуть домовитися про "резервну" ціну, нижче якої товар не буде прода­ватися, про інші обмеження, які хоче оговорити продавець. Всі умови аук­ціонного продажу товарів записуються в аукціонній згоді, яка підписуєть­ся зацікавленими сторонами.

Товари (майно), які надійшли на торги, сортуються залежно від якості за лотами. Лот - це стандартна партія, або одиниця товару. Від кож­ної партії відбирається зразок. Кожен лот має свій номер, за яким він буде продаватися на аукціоні. Після закінчення сортування аукціонний комітет друкує каталог з переліком лотів і розсилає його потенційним покупцям.

Всі товари (майно), які заявлені для участі в аукціоні, повинні до початку аукціону виставлятися для огляду їх можливими покупцями та знайомства з якістю, оскільки після продажу товару на аукціоні претензії до якості не приймаються.

Аукціонні торги проводяться, як правило, у спеціальній залі.

Торги починаються в заздалегідь заявлений день і час. Аукціоніст, якого наймає продавець товару, оголошує правила проведення аукціону, номер та назву лота, дає коротку характеристику умов продажу та називає стартову ціну. Готовність придбати товар за заявленою ціною покупці ви­словлюють шляхом підняття своєї картки. Якщо хтось з покупців згоден заплатити вищу ціну, він піднімає картку зі своїм номером. Мінімальне підвищення ціни - 5%.

Аукціоніст називає номер картки покупця, який першим підняв її, і повторює ціну. Якщо протягом 3-х хвилин і після триразового оголошення ніхто не запропонує вишу ціну, аукціоніст ударом молотка сповіщає про продаж товару цьому покупцеві.

Якщо після оголошення стартової ціни товару ніхто з покупців не виявив бажання заплатити початкову ціну, аукціоніст може знизити ціну, але не більше, ніж на 25%. Якщо і після цього ніхто не згодився придбати товар, або аукціоніст запідозрив зговір покупців, товар знімається з торгів.

Документальне оформлення аукціонних торгів здійснюється шля­хом виписки 2-х примірників протоколу, в якому указані початкова ціна, пропозиції покупців та кінцевий результат торгів.

Протокол є документом, який дає право покупцеві укласти договір купівлі-продажу товару (майна) з його власником. Учасник, який назвав найвищу ціну, а потім відмовився від підписання протоколу, позбавляєть­ся права участі в аукціоні і платить штраф в розмірі внесеної ним застави. Після цього товар знову виставляється на торги.

Після укладання договору купівлі-продажу покупець в 10-денний строк зобов'язаний заплатити за куплений товар. У цей же термін іншим учасникам аукціону повертається сума внесеної ними застави.

В останні роки за кордоном почали використовувати автоматизова­ні способи проведення аукціонних торгів. Свою згоду на підвищення чи зниження оголошеної ціни покупець дає, набираючи відповідні суми на циферблаті з допомогою електричних кнопок. Лот купляє покупець, який перший натиснув кнопку і зупинив стрілку циферблата. Автоматизовані системи ведення аукціонів мають низку переваг, основною з яких залиша­ється суттєве прискорення процесу проведення торгів.

У практиці аукціонних торгів зустрічається проведення "заочних аукціонів", коли всі пропозиції щодо ціни встановленого на продаж товару з боку продавців і покупців робляться зразу і подаються в запечатаних конвертах. Товар купляється тим покупцем, який запропонував найвищу ставку і продається тим продавцем, хто запропонував найнижчу ставку.

 

 


 

 
 

 

 


Продаж товарів поштою


Види торгівлі поштою

 

Перспективною особливою формою продажу непродовольчих товарів є продаж товарів поштою. Ця форма торгівлі сприяє скороченню витрат по доведенню товарів до покупців, оскільки куплений товар надходить йому безпосередньо від виробників, минаючи оптових посередників, а в ціну товару, як правило, входить вартість його транспортування (вартість посилки) та послуг, що надаються поштовими відділеннями. Основною ж негативною рисою продажу товарів поштою є тривалий час доставки товару.

Розрізняють торгівлю поштою з попереднім отриманням каталогу покупцем чи замовлення товару в самому поштовому відділені.

При продажу товарів з попереднім отриманням каталогу покупцем фірми роздруковують каталоги та рекламні проспекти, які разом з поштою приходять всім користувачам пошти. У цих каталогах надається інформація про товар та ціну на нього і за бажання, споживач може замовити його поштою. Так можна купити насіння рідкісних рослин, парфумерно-косметичні засоби, журнали та газети різних закордонних видавництв, товари, які є рідкісними для вітчизняного ринку України. Даний метод продажу товарів не завжди вигідний фірмам-продавцям, оскільки вони несуть значні затрати на виготовлення буклетів і замовлень, які розповсюджуються населенню, і послуги розсилання їх поштою, що суттєво впливає на ціну товару.

При продажу із замовленням товару в самому поштовому відділені кожна фірма-продавець випускає каталоги, проспекти, буклети та інформаційні довідники, де вказуються асортимент товарів та ціни на них і які зберігаються у відділеннях зв'язку. При цьому дуже суттєво зменшуються витрати на випуск рекламної продукції

Організація виконання замовлень

Між фірмою-продавцем та підприємством поштового зв'язку укладається договір, відповідно до якого суб'єкт господарювання доручає, а підприємство поштового зв'язку бере на себе зобов'язання із приймання від покупців (замовників) заяв-замовлень, направлення їх на адресу суб'єкта господарювання, пересилання поштових відправлень (бандеролей, посилок, прямих поштових контейнерів) із замовленими товарами та вручення цих поштових відправлень покупцю (замовнику) або одержувачу. Покупець (замовник) для придбання товарів, які зазначені в каталозі (проспекті, спеціальному переліку товарів тощо), повинен заповнити заяву-замовлення у двох примірниках. Перший примірник залишається у покупця (замовника) або в разі замовлення подарунка відправляється ним рекомендованим листом на адресу одержувача, другий — надсилається на адресу суб'єкта господарювання простим або рекомендованим листом, факсом тощо.

Строк виконання замовлення на продаж товарів поштою визначається суб'єктом господарювання самостійно, але він не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня одержання заяви-замовлення. Строк виконання замовлення зазначається у каталозі (проспекті, спеціальному переліку товарів тощо).

За неможливості виконати замовлення в установлений строк суб'єкт господарювання надсилає покупцю (замовнику) повідомлення із зазначенням причини невиконання та можливого строку виконання замовлення.

Суб'єкт господарювання повинен вкласти в поштове відправлення касовий чек та перший примірник товарного чека, що підтверджують факт купівлі товарів, а при продажу товарів, на які встановлені гарантійні терміни, — також технічний паспорт чи інший документ, що його замінює.

Якщо на час надходження заяви-замовлення в суб'єкта господарювання відсутній замовлений товар, то він може замінити цей товар на аналогічний тільки за наявності відмітки в заяві-замовленні про згоду покупця (замовника) на таку заміну. Пересилка повторної заяви-замовлення здійснюється за рахунок суб'єкта господарювання.

Розрахунки за продаж товарів поштою здійснюються покупцем (замовником) за такими формами оплати:

- з попередньою оплатою — відправлення на адресу суб'єкта господарювання грошового поштового переказу під час оформлення заяви-замовлення;

- з післяплатою — оплата поштового відправлення готівкою в момент одержання його у відділенні поштового зв'язку.

При попередній оплаті поштові відправлення вручаються покупцеві (замовнику) у відділенні поштового зв'язку або одержувачу за місцем його проживання в згідно із заявою-замовленням покупця (замовника).

До суми грошового поштового переказу входять вартість товару та вартість пересилання поштового відправлення.

При видачі покупцеві (замовнику) чи одержувачу поштового відправлення працівник відділення поштового зв'язку повинен розкрити його і звірити вміст зі вкладеним рахунком-фактурою або описом вкладення.

У разі розрахунків за поштові витравлення способом внесення покупцем (замовником) грошей готівкою до каси відділення поштового зв'язку перевірка поштових відправлень проводиться тільки після оплати товару.

При видачі поштового відправлення працівник відділення поштового зв'язку в першому примірнику заяви-замовлення, що пред'являється покупцем (замовником) чи одержувачем, робить відмітку про дату вручення, вказує свою посаду, прізвище, ініціали і завіряє їх підписом та печаткою або штампом свого підприємства.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.172.52 (0.007 с.)