ТОП 10:

Поняття і класифікація асортименту товарів 
 

 


Стабільність роздрібної торгівлі визначається раціональністю, повнотою і стій­кістю асортименту товарів. Від складу й оновлення асортименту безпосередньо за­лежать зростання товарообігу і швидкість реалізації товарів. Відсутність у торгівлі потрібних товарів, їх вузький, нестабільний чи невідповідний запитам споживачів асортимент породжують незадоволений попит, що негативно позначається на ефек­тивності торгівлі.

Асортимент товарів - перелік, но­менклатура товарів, їх різновидів, сортів тощо, об'єднаних або поєднаних за певною ознакою.

Розрізняють виробничий і торговий асортимент.

Виробничим асортиментом називають номенклатуру товарів, що випуска­ються промисловими і сільськогосподарськими підприємствами чи іншими вироб­никами. Підприємства, що виробляють товари, спеціалізуються на випуску вузько­го асортименту товарів, що дозволяє їм упроваджувати передову технологію виробництва, вдосконалювати асортимент товарів, поліпшувати їх якість.

У роздрі­бній торговельній мережі повинен бути представлений торговий (широкий) асор­тимент товарів, який включає асортимент товарів, що випускаються багатьма підприємствами. Тому виникає необхідність перетворення виробничого асортиме­нту в торговий, тобто підсортування товарів з урахуванням вимог торгівлі. Таке підсортування, або перетворення виробничого асортименту в торговий, здійсню­ється в різних каналах товаропросування. Так, по товарах простого асортименту, товари, пе­ретворення виробничого асортименту в торговий здійснюється безпосередньо в роздрібній торговельній мережі. Однак основна маса товарів складного асортимен­ту підлягає підсортуванню переважно на підприємствах оптової торгівлі.

Увесь асортимент товарів народного споживання поділяється на дві товарні га­лузі: продовольчі і непродовольчі товари, які, своєю чергою, поділяються на то­варні групи, до складу яких входять товари, об'єднані за однорідністю сировини (молоко і молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, тканини, вироби зі шкіри), споживчим призначенням (дієтичні продукти, галантерея, спорттовари) тощо.

Товарні групи діляться на товарні підгрупи, всклад яких входять однорідні за ознакою спільності виробничого походження товари.

Наприклад, товарна група взуття ділиться на підгрупи шкіряного, текстильного, валяного і гумового взуття; група посуду складається з підгруп металевого, скляного і фарфоро-фаянсового по­суду.

Кожна підгрупа складається з товарів різних видів. Під видом товару розумі­ють однакові товари різноманітного призначення (верхній одяг — чоловічий, жі­ночий, дитячий; меблі — для вітальні, спальні тощо). Усередині кожного виду то­вари можуть відрізнятися один від другого за особливими ознаками (артикулами, сортами тощо), тобто поділяються на окремі різновиди.

З урахуванням поділу товарів на групи, підгрупи та види заведено виділяти гру­повий і внутрішньогруповий (розгорнутий) асортимент товарів.

Груповий асор­тимент це перелік товарних груп, включених у номенклатуру.

Внутрішньогру­повий (розгорнутий) асортиментце деталізація групового асортименту за конкретними видами і різновидами товарів. Ці два поняття, у свою чергу, тісно пов'язані з поняттям ширини і глибини асортименту. При цьому ширина асор­тименту товарів визначається кількістю товарних груп і найменувань, а глибина кількістю різновидів товарів.

В асортименті продовольчих і непродовольчих товарів розрізняють товари про­стого і складного асортименту. До товарів простого асортименту відносять товари, що складаються з невеликої кількості видів чи сортів (цукор, овочі, сіль, віконне скло, господарське мило і т. д.). Товари, що в межах одного виду мають свою внутрішню класифікацію за різними ознаками (фасон, розмір, забарвлення тощо), належать до товарів складного асортименту(кондитерські вироби, взут­тя, одяг тощо).

Асортиментна політика підприємств відіграє важливу роль у конкурентній бо­ротьбі між торговельними підприємствами за покупця. Чим більше в продажу това­рів різних найменувань, що задовольняють потреби покупців, тим сильніші конку­рентні позиції торговельного підприємства на ринку. Торговий асортимент формується на основі попиту і призначення цільових ринків товарів. Попит покуп­ців і асортиментна номенклатура взаємозалежні. Зміни в попиті супроводжуються змінами в асортименті і відбиваються на його збалансованості.

Формування асортименту товарів являє собою процес підбору для прода­жу різних груп товарів, їх видів, та різновидів за всіма ознаками, що їх відрі­зняють.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.216.157 (0.006 с.)