ТОП 10:

Суть ефективності комерційної діяльностіКомерційна діяльність здійснюється за взаємодії трьох визначальних чинників: робочої сили, засобів праці і предметів праці. Використовуючи їх суб’єкти комерційної діяльності продукують суспільне необхідний продукт - торгово-виробничі послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце витрати живої і уре­чевленої праці, а з іншого - результати. При цьому, варто зауважити, що в комерційній діяльності пріоритетну роль відіграє інтелектуальна праця персоналу, яку поки що не можна адекватно вартісне оцінити і виділити від сукупного результату діяльності підприємства. Саме цей чинник змен­шує значущість торгівлі, як основної сфери комерційної діяльності, в про­цесі суспільного відтворення.

Співвідношення результатів комерційної діяльності з використовуваними для цього засобами виробництва і робо­чої сили протягом певного проміжку часу називається ефек­тивністю комерційної діяльності.Математична формалізація цієї економічної категорії має вигляд:

 

Ефективність комерційної діяльності застосування для аналітичних оцінок і управлінських рішень.

З огляду на це, важливим є вирізнення за окремими ознаками відповідних видів ефективності.

Види ефективності комерційної діяльності виокремлюються переважно за різноманітністю одержуваних результатів (ефектів) комерційної діяльності. Насамперед, результат (ефект) буває економічним або соціальним.

Економічний ефект відображає різні вартісні показники, що характеризують проміжні і кінцеві результати діяльності комерційної фір­ми. До таких показників відносять обсяг реалізованої продукції, величину одержаного прибутку, економію ресурсів, витрат, різницю між продажем і закупівельною ціною тощо.

Соціальний ефект зводиться до скорочення тривалості робочого тижня, збільшення нових робочих місць, рівня зайнятості людей, поліп­шення умов праці та побуту, стану довкілля, загальної безпеки життя, яко­сті торговельного обслуговування, стабільності і постійної оновлюваності пропонованого асортименту товарів, запровадження сучасних методів продажу товарів, економії витрат часу на здійснення торговельного обслу­говування тощо.

Складники соціального ефекту мають ту особливість, що далеко не всі з них піддаються кількісному вимірюванню. Як правило, соціальний ефект вимірюється бальною системою, яка ґрунтується на оцінках окремих складників досвідченими експертами.

Локальний ефект означає конкретний результат торгово-господарської діяльності комерційної фірми.

Народногосподарський ефект - це спільний ефект від діяль­ності у сферах обертання виробництва і споживання, або галузевий ефект, пов'язаний з позитивними наслідками діяльності суб'єктів комерційної діяльності.

Конкретні види ефективності можуть також залежати від того, які ресурсивикористовують при розрахунках: застосовувальні - сукупністьживої та уречевленої праці і споживані, які являють собою поточні витрати на здійснення комерційної діяльності. З врахуванням цього чинника розрізняють так звані ресурсний і витратний підходи до визначення ефективності комерційної діяльності.

Вимірювання ефективності комерційної діяльності насамперед методологічно пов'язане з визначенням критерію і формуванням відповідної йому системи показників.

Критерій ефективності комерційної діяльності - це якісна І характерна ознака і визначальна міра пізнання суті ефективності. Правильно сформульований критерій повинен найбільш повно охарактеризувати суть ефективності як категорії і бути спільним для усіх ланок суспіль­ного виробництва - від підприємства до народного господарства в цілому.

У загальному вигляді критерій ефективності комерційної діяльності відображаєпостійно здійснюваний процес максимізації обсягу чистої про­дукції (національного доходу) стосовно витрат живої і уречевленої праці (персоналу, основних фонді і оборотних коштів). На рівні суб'єкта комер­ційної діяльності модифікованою формою єдиного критерію може бути також максимізація прибутку. Кількісна визначеність і зміст критерію :знаходять найбільш повне відображення в конкретних показниках ефективності комерційної діяльності.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.216.157 (0.005 с.)