ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке основне завдання МСЕК-ій з експертизи втрати працездатності?A. Санкціонування продовження листка непрацездатності.

 

B. *Виявлення та встановлення групи інвалідності.

C. Трудові рекомендації. Працевлаштування.

D. Встановлення права на отримання соціальної допомоги.

E. Видача листка непрацездатності.

 

У чому полягає зміст методології розрахунку первинної захворюваності

  Кількість захворювань, які зареєстровані вперше в даному році    
A.* (всі гострі + вперше виявлені хронічні захворювання) х 1 000  
  Середньорічна чисельність населення    
       
B. Кількість зареєстрованих гострих захворювань х 1 000  
Середньорічна чисельність населення  
     
       
C. Кількість зареєстрованих хронічних захворювань х 1 000  
Середньорічна чисельність населення  
     
     
D. Кількість хронічних захворювань, які зареєстровані в даному році вперше  
Середньорічна чисельність населення    
     
       
Е. Зареєстровано вперше хворих серед дітей х 1 000  
Середньорічна кількість населення в районі  
     

 

131. Питома вага (%) населення, котре лікується в амбулаторно-поліклінічних закладах України складає:

 

A. Від 40 % до 50 %. B. Від 50 % до 60 %. C. *Від 70 % до 80 %. D. Від 60 % до 70 %. E. Більше 80 %.

 

У 12 пацієнтів сімейний лікар за результатами лабораторного обстеження виявив високий рівень вмісту цукру в крові та призначив їм відповідне лікування. Кого із членів родини цих пацієнтів сімейному лікарю доцільно перевірити на рівень цукру в крові, щоб провести профілактичні заходи?

 

A. Осіб віком понад 60 років. B. *Усіх членів родини.

C. Осіб віком до 15 років.

D. Членів родини, де хворий батько.

 

E. Членів родини, де хвора мати.

Страхова компанія створює програму “Добровільне страхування репродуктивного здоров’я ”, яка пе-редбачає покриття витрат на диспансеризацію подружніх пар з ризиком неплідності. Виникла потреба розроби-ти відповідний прейскурант. Назвіть найбільш суттєвий для цього метод визначення ціни на медичні послуги.

A. За відношенням бажаного прибутку до витрат, за рахунок яких цей прибуток буде одержано.

B. За вартістю фактично наданого обсягу медичних послуг.

 

C. За розрахунковою собівартістю стандартного набору медичних послуг, що плануються.

D. *За формулою: “розрахункова собівартість стандартного набору послуг + прибуток + податки ”.

E. За принципом “бюджетних оцінок (або розцінок)”.

 

Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємниць-кого закладу для виконання медичної частки зобов’язань програми “Добровільне страхування репродук-тивного здоров’я подружніх пар з ризиком неплідності ”. Які умови повинні виконати засновники цього закладу, щоб мати змогу включити його у правові відношення добровільного медичного страхування?

A.* Заклад повинен здійснити усі заходи, що вказані у пунктах В, С і Д.

B. Заклад повинен пройти державні реєстрацію та ліцензування.

 

C. Заклад повинен пройти акредитацію.

 

D. Заклад повинен укласти зі страховиком договір на обслуговування застрахованих.

E. Заклад повинен здійснити тільки те, що вказано у пунктах В і Д.

 

При вивченні захворюваності населення на туберкульоз легень були отримані дані про соціаль-но-побутові умови та шкідливі звички хворих. Яка з нижче перерахованих методик дозволяє оцінити міру впливу паління тютюну на захворюваність туберкульозом?

A. *Обрахунок коефіцієнта кореляції.

B. Аналіз показників динамічного ряду.

 

C. Обчислення коефіцієнта регресії.

D. Обчислення стандартизованих показників.

E. Оцінка вірогідності відмінностей показників.

 

За результатами моніторингу отримані дані про стан навколишнього середовища і здоров'я на-селення за період часу Т. Які з перерахованих методів статистичної обробки даних необхідно використа-ти для оцінки міри впливу чинників навколишнього середовища на здоров'я населення?

A. Методи стандартизації.

 

B. Аналіз динамічного ряду.

C. Методи оцінки вірогідності відмінностей.

D. *Кореляційно-регресивний аналіз.

E.Розрахунок відносних і середніх величин.

 

137. Середній ріст хлопчиків 6 років становить 116,9 ± 4,2 см, середня маса тіла - 22,2 ±3,4 кг. За допо-могою якого показника можна порівняти ступінь варіабельності ознак?

A. За середнім квадратичним відхиленням.

 

B. За дисперсією.

C. За амплітудою рядів.

D. За коефіцієнтом кореляції.

E.*За коефіцієнтом варіації.

 

На вибірковій сукупності мешканців міста Н. вивчали середній рівень і характер різноманітності наступних лабораторних показників: рівня загального білку сироватки крові, швидкості осідання еритро-цитів, кількості лейкоцитів та еритроцитів. На підставі якого статистичного критерію необхідно зробити висновок про різноманітність лабораторних показників?

A. Критерію Стьюдента.

B. *Коефіцієнта варіації.

C. Середньої арифметичної зваженої.

D. Середнього квадратичного відхилення.

 

E. Середньої арифметичної простої.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.147.211 (0.007 с.)