ТОП 10:

Механізатор селянської спілки лікувався в сільській лікарській амбулаторії, в якій працює тільки один сімейний лікар. На який термін цей лікар має право видати листок непрацездатності особисто?A. *Максимально до 14 днів з наступним скеруванням до лікарсько-консультативної комісії. B. Максимально до 10 днів з наступним скеруванням до лікарсько-консультативної комісії. C. Максимально до 6 днів з наступним скеруванням до лікарсько-консультативної комісії.

D. На весь період тимчасової непрацездатності.

E. Максимально до 30 днів з наступним скеруванням до лікарсько-консультативної комісії.

П’ятирічна дитина знаходилась на лікуванні в стаціонарі дитячої лікарні 28 днів. Догляд за нею на період інтенсивного лікування здійснювала мати - працівниця одного з підприємств. На який термін буде видано листок непрацездатності матері по догляду за хворою дитиною?

A. Максимально до 3 днів, на решту днів - довідка. B. Максимально до 14 днів, на решту днів - довідка.

C. *На весь період перебування в стаціонарі разом з дитиною. D. Максимально до 10 днів, на решту днів - довідка.

E. На період її інтенсивного лікування в стаціонарі лікарні.

Працівниця М. знаходиться під спостереженням лікаря-акушер-гінеколога жіночої консультації з приводу вагітності, яка закінчилась фізіологічними пологами. На який термін буде видано листок непра-цездатності вагітній жінці за місцем спостереження?

A. На 56 календарних днів. B. На 140 календарних днів. C. На 70 календарних днів.

D. *На 126 календарних днів. E. На 180 календарних днів.

 

З 90-х років в Україні реєструється від’ємний приріст населення. Розтлумачте зміст такої демо-графічної ситуації в країні?

A. Переважання показника народжуваності над показником смертності. B. *Переважання показника смертності над показником народжуваності. C. Показник народжуваності відповідає показникові смертності.

D. Зменшення кількості населення дитячого віку. E. Збільшення демографічного навантаження.

Який обліковий документ заповнюється в амбулаторно-поліклінічному закладі на хворого з діаг-ностованим захворюванням “Гостра респіраторно-вірусна інфекція ”?

 

A. Талон амбулаторного пацієнта (ф. № 025-6/о) з числом “ 1 ” чи “ 2 “.

 

B. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. № 058/о).

C. * Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о) зі знаком “+“

 

D. Виписка із Медичної карти амбулаторного / стаціонарного хворого (ф. N 027/о).

E.Медична карта амбулаторного хворого (ф. № 025/о).

 

До лікаря сільської лікарської амбулаторії двічі протягом календарного року (у березні і в листо-паді) звертався пацієнт. У двох випадках йому було поставлено один і той же діагноз – “Гостра респіра-торно-вірусна інфекція ”. Як заповнити “Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діаг-нозів ” для обліку цих випадків захворювань?

A.*На кожен випадок окремо “Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів ” в позначкою

“+”

B. На кожен випадок окремо “Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів ” з позначкою “-”

 

C. На перший випадок - “Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів ” з позначкою “+”, на другий - “Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів ” з позначкою “-”.

 

D. На перший випадок - “Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів ” з позначкою “+”, на другий - не заповнюється.

 

E. На жодний із випадків “Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів ” не заповнюється.

 

Для оцінки результатів роботи районних закладів охорони здоров’я за рік інформаційно-аналітич-не відділення ЦРЛ лікарні повинно проаналізувати загальну захворюваність серед населення району. На підставі яких документів можна виконати це завдання?

 

A. Звіт про причини тимчасової непрацездатності (ф. № 23-ТН).

B. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о).

 

C. *Звіт про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають в районі обслуговування лікувального закладу за рік (ф. № 12).

 

D. Талон амбулаторного пацієнта (ф. № 025-6/о, ф. № 025-7/о).

E.Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік (ф. № 20).

 

Рівень первинної захворюваності на території амбулаторії сімейної медицини з радіусом обслуго-вування 3-5 км складає 420 випадків на 1000 жителів. В адміністративному районі, до якого належить да-на амбулаторія сімейної медицини, показник рівня первинної захворюваності становить 650 випадків на 1000 жителів. Яка імовірна причина низького рівня первинної захворюваності серед мешканців амбула-торії сімейної медицини?

A. *Неповний облік захворювань.

B. Процес постаріння населення.

 

C.Недоступність медичної допомоги.

D.Міграція населення.

E.Неефективно проведені профілактичні заходи.

 

З метою розробки заходів раціонального використання коштів на охорону здоров’я в районі Н. необхідно провести аналіз госпіталізованої захворюваності. З допомогою якого джерела інформації можна отримати дані про цей вид захворюваності?

A. Листка непрацездатності.

B. Медичної карти стаціонарного хворого (ф. № 003/о).

 

C. Статистичного талону для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о).

D. *Статистичної картки хворого, що вибув із стаціонару (ф. № 066/о).

 

E. Звіт про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають в районі обслуговування лікуваль-ного закладу за рік (ф. № 12).

 

У районі А. функціонують: центральна районна лікарня, районна санітарно-епідеміологічна служ-ба, 15 амбулаторій сімейної медицини, 1 сільська дільнична лікарня. Які з перерахованих закладів забез-печують вторинну лікувально-профілактичну допомогу населенню району?

A. Всі перераховані.

 

B. Центральна районна лікарня та районна санітарна епідеміологічна служба. C. *Центральна районна лікарня.

 

D. Центральна районна лікарня і дільнична лікарня.

E. Амбулаторії сімейної медицини та сільська дільнична лікарня.

 

Для оцінки результатів роботи стаціонарів районних закладів охорони здоров’я за рік інформа-ційно-аналітичне відділення центральної районної лікарні повинно проаналізувати госпіталізовану за-хворюваність серед населення району. На підставі якого документа можна виконати це завдання?

 

A. Статистичної картки хворого, що вибув із стаціонару (ф. № 066/о).

B. Статистичного талону для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о).

C. Медичної карти стаціонарного хворого (ф. № 003/о).

 

D. *Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік (ф. № 20).

 

E. Звіт про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають в районі обслуговування лікуваль-ного закладу за рік (ф. № 12).

 

167. В Україні впроваджується програма удосконалення первинної медико-санітарної допомоги та за-провадження сімейної медицини. Яку планову питому вагу звертань за амбулаторною допомогою, згідно з цією програмою, повинні будуть забезпечувати сімейні лікарі?

 

A. *80 B. 90 C. 50 D. 60 E. 40

 

168. На території амбулаторії сімейної медицини проводяться планові флюорографічні обстеження населення. До яких видів медичних оглядів відносяться ці обстеження?

 

A. *Цільові. B. Попередні. C. Періодичні. D. Профілактичні. E. Одномоментні.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.008 с.)