ТОП 10:

У місті Н. є дві об’єднаних міських лікарні, що складаються зі стаціонару й поліклініки. Одна з полі-клінік відноситься до першої категорії, інша - до другої. Що визначає Категорійність поліклініки?A. Чисельність медичного персоналу.

 

B. *Число відвідувань у зміну.

C. Число структурних підрозділів.

D. Число лікарів із першою категорією.

E. Наявність кабінету ультразвукової діагностики.

 

Захворюваність населення можна вивчати різними методами. Яке з нижче наведених положень являється методом вивчення захворюваності?

A. Перепис хворих.

B. Перепис населення.

C. Антропометричні вимірювання.

D. *3вертання за медичною допомогою.

 

E. Подвірні обходи.

 

Сімейному лікареві необхідно провести аналіз стану здоров'я серед дорослого населення на під-порядкованій дільниці. Які групи показників ним будуть використані для досягнення мети?

A. Способу життя, захворюваності, фізичного розвитку.

 

B. Захворюваності, інвалідності, добробуту. C. *Демографічні, захворюваності, інвалідності.

 

D. Народжуваності, захворюваності, способу життя. E. Захворюваності, летальності, добробуту.

 

Серед працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано 1 200 випадків непрацездатно-сті та 14 286 днів непрацездатності. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності можна розрахувати за цими даними?

A. Число випадків непрацездатності на 100 працюючих.

 

B. Число днів непрацездатності на 100 працюючих.

 

C. Відсоток робітників які ні разу не хворіли на протязі року. Д*Середню тривалість одного випадку втрати працездатності.

E. Відсоток осіб які тривало та часто хворіли.

 

Про що свідчить показник звертання в амбулаторно-поліклінічний заклад серед населення відпо-відної вікової групи?

A. Визначає потужність поліклінічного закладу.

B. Визначає динаміку захворюваності серед населення певної вікової групи.

C. Засвідчує профіль амбулаторно-поліклінічного закладу.

D. Визначає структуру захворюваності серед даної вікової групи.

 

Е *Засвідчує показник захворюваності серед населення даної вікової групи.

 

У поліклініці проходить опрацювання статистичного звіту за рік. Сімейний лікар проводить аналіз захворюваності на сімейно-територіальній дільниці за звітній період. Які методи він використає для ви-вчення загальної захворюваності?

A. Перепис населення, причини смерті.

 

B. * Звертання за медичною допомогою, медичні огляди, причини смерті, опитування населення,спеціальні вибіркові дослідження.

 

C. Перепис хворих, опитування населення.

D. Антропометричні виміри, спеціальні вибіркові дослідження.

E. Показник народжуваності й смертності, причини смерті.

 

На скільки категорій, за потужністю ліжкового фонду, поділяються центральні районні лікарні?

A. За потужністю ліжкового фонду ЦРЛ поділяються на 5 категорій: І - від 350 ліжок і більше; II – від 300 до 350 ліжок; III - від 250 до 300 ліжок; IV - від 200 до 250 ліжок; V - від 150 до 200 ліжок.

 

B. Не розподіляється на категорії.

C. * За потужністю ліжкового фонду ЦРЛ поділяється на 6 категорій: I - від 350 ліжок і більше; II - від 300 до 350 ліжок; III - від 250 до 300 ліжок; IV - від 200 до 250 ліжок; V - від 150 до 200 ліжок; VI – від 100 до 150 ліжок.

 

D. За потужністю ліжкового фонду ЦРЛ поділяється на 3 категорії: І - від 350 ліжок і більше; II - від 300 до 350 ліжок; III - від 250 до 300 ліжок.

 

E. За потужністю ліжкового фонду ЦРЛ поділяється на 2 категорії: І категорія 350 ліжок і більше; II категорія від 300 до 350 ліжок.

 

99. Сімейному лікареві доручили підготувати план проведення комплексу профілактичних заходів се-ред населення на підпорядкованій території. Який захід, щодо вторинної профілактики захворювань, він повинен внести до плану?

 

A. Попередження виникнення захворювань.

B. Усунення чинників виникнення хвороб.

C. Покращення умов життя населення.

 

D. *Попередження ускладнення наявних у населення хвороб. E. Проведення щеплень.

 

З 350-ти робітників металургійного заводу, які підлягали профілактичним оглядам у поточному році, оглянуто в територіальній поліклініці 325 осіб. У результаті - одного працівника тимчасово відсто-ронено від роботи, 15-ом - рекомендовано пройти подальше оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, 10-ом - надано дієтичне харчування. Який показник, що характеризує профілактичну роботу поліклініки, доцільно використати в даному випадку?

 

A. * Повнота охоплення періодичними медичними оглядами.

 

B. Частота виявлення захворювань під час оглядів.

C. Питома вага осіб, тимчасово звільнених від роботи.

D. Питома вага осіб, яким надано дієтичне харчування.

 

E. Питома вага осіб, яких оздоровлено в профілакторії.

 

101. Сімейному лікареві доручили підготувати план проведення профілактичних заходів серед насе-лення підпорядкованої дільниці. Який захід щодо первинної профілактики захворювань він повинен внести в цей план для досягнення мети?

A. *Попередження виникнення та подальшого розвитку захворювань.

B. Направлення хворих на санаторне лікування.

 

C. Заходи щодо підвищення якості життя хворих.

D. Заходи щодо покращання умов життя хворих.

E. Попередження ускладнень хвороби.

 

Сімейний лікар міської поліклініки № 1 з’явився за викликом до громадянина К. з приводу захво-рювання. Провівши обстеження, поставив діагноз: “Гостра респіраторно-вірусна інфекція ”. На який мі-німальний та максимальний терміни, згідно з нормативними документами (наказ МОЗ України № 455 від 13 листопада 2001 року), має право видати одноосібно листок непрацездатності сімейний лікар?

A. На 5 днів і максимально 30 днів.

B. На 3 дні і максимально на 6 днів.

C. *На 5 днів і максимально 10 днів.

D. На 1 день і максимально 3 дні.

 

E. На 10 днів і максимально 30 днів.

 

Сімейний лікар повинен дати характеристику загальної захворюваності населення підпорядкова-ної дільниці для упорядкування річного звіту про діяльність поліклініки. Який обліково-статистичний до-кумент ним використаний для реєстрації та вивчення загальної захворюваності?

A. Історія розвитку дитини (ф. № 112/о), Талон амбулаторного пацієнта (ф. № 025-6/о).

B. *Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о), Талон амбулаторного пацієнта (ф. № 025-6/о).

C. Медична карта амбулаторного хворого (ф. № 025/о).

 

104.Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару (ф. № 066/о). E. Листок непрацездатності. Встановлено, що на 100 пологів у жінок, які мають фактори ризику, було 30 передчасних пологів,

а у жінок, які не мають факторів ризику, на 100 пологів було 5 передчасних пологів. Назвіть метод статис-тичної обробки даних для оцінки сутності розбіжностей у порівнювальних групах?

A. *Коефіцієнт вірогідності. B. Метод стандартизації.

C. Розрахунок відносних величини. D. Кореляційний аналіз.

E. Розрахунок середніх величин.

A. Головний лікар об’єднаної міської лікарні готує річний звіт про діяльність лікарні. Одним із мето-дів оцінки діяльності стаціонару є аналіз госпіталізованої захворюваності. Який обліково-статистичний документ характеризує госпіталізовану захворюваність?

A. Виписка із медичної карти амбулаторного / стаціонарного хворого (ф. N 027/о). B. Медична картка стаціонарного хворого (ф. N 003/о).

C. *Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару (ф. № 066/о). D. Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду (ф. N 007/о).

E. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.009 с.)