ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заступником головного лікаря центральної районної лікарні з охорони материнства та дитинства проведено аналіз малюкової смертності на підпорядкованій території. Які дані були ним використані?A. Смертність дітей за віком, у стаціонарах.

 

B. Смертність підлітків у районі.

C. Смертність дітей віком до 1 року за віком, статтю, причинами.

D. *Смертність дітей віком до 1 року та мертвонароджуваність.

E. Смертність немовлят у районі.

 

Страхувальник бажає мати інформацію про те, наскільки його платня за отримані застрахованими особами медичні послуги відповідає їх фактичному обсягу, якості та ефективності. Підберіть для цієї проблемної ситуації відповідний та найбільш дійовий організаційний метод щодо її вирішення.

A. Акредитація виробників (надавачів) медичних послуг.

B. Атестація персоналу медичних закладів.

C. Медичний та фінансовий аудит медичних закладів.

 

D. Застосування моделей кінцевих результатів.

E.*Стандартизація медичної допомоги та умов її надання.

 

42. Наказ в системі охорони здоров’я - це:

A. Правовий акт, що приймається в колегіальному порядку для розв’язання найважливіших питань.

 

B. *Розпорядчий документ, що видається керівником медичного закладу, установи чи організації на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції.

 

C. Акт, що визначає основні правила організації та діяльності установи чи організації.

 

D. Нормативно-правовий документ, в якому викладаються норми, що регулюють спеціальні сторони діяль-ності системи медичного забезпечення.

E.Механізм реалізації конкретних заходів.

 

Які критерії враховуються при формуванні об'єкту статистичного дослідження?

A. Враховується час спостереження, метод отримання інформації.

 

B. *Враховується повнота охоплення, час і місце спостереження, метод отримання інформації, викопіювання даних.

 

C. Враховується метод отримання інформації, викопіювання даних.

D. Враховується метод отримання інформації.

E. Враховується час і місце спостереження, метод отримання інформації, викопіювання даних.

 

44. Яким вимогам відповідає первинний статистичний матеріал для розрахунку середніх величин:

A. Наявність "нульової" гіпотези.

B. Відсутність коливання ознаки, що вивчається.

C. *Достатнє число спостережень, якісно однорідна сукупність. D. Можливість групування ознак.

E. Відсутність ознак, що вивчаються.

У чому полягає зміст показника співвідношення?

A. Розподіл сукупності на її складові частини.

B. Частота явища в середовищі, в якому воно відбувається.

C. Відношення кожної з порівнюваних величин до вихідного рівня, прийнятого за 1 чи 100%.

 

D. *Відношення поміж різнорідними величинами.

E.Відношення порівнюваних величин.

 

46. Ділові наради в системі охорони здоров’я - це:

A. Широкий, вільний обмін думками з обговорювальної проблеми.

 

B. Наради, які проводяться в екстремальних умовах з використанням диктаторського стилю управління.

C. Дискусія.

D. Алгоритм здійснення процесу управління.

 

E. *Одна із форм колективного обговорення медичного питання або проблеми з метою опрацювання най-більш оптимального управлінського рішення.

 

47. Управління в системі охорони здоров’я - це:

A. *Організація та реалізація цілеспрямованих дій для переводу системи з одного стану в другий призначений їй стан (дії, функціонування, тощо).

 

B. Складна форма розумової діяльності людей, яка визначає стратегію функціонування та розвитку системи.

 

C. Діяльність особливого виду, яка здійснюється в рамках постійно діючої цілеспрямованої системи.

D. Цілеспрямована дія на будь-яку систему з метою переводу її в призначений стан.

 

З якою метою сімейним лікарем проводяться попередні медичні огляди жителів сімейно-територіальної дільниці?

A. Для виявлення хронічних захворювань на ранніх стадіях.

B. *Обов'язкове обстеження при прийомі на роботу.

C. Для динамічного спостереження працівників.

D. За вимогами диспансеризації населення.

E. Для обліку хворих.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.003 с.)