ТОП 10:

Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)Актуальність теми роботи зумовлена загостренням світової фінансової кризи, що спричинила гостру нестачу фінансових ресурсів і позначилось на ефективності господарювання, передусім на рівні підприємств. Становище, що склалося, об’єктивно вимагає нових підходів до формування та використання фінансових ресурсів підприємств та обґрунтування адекватних ситуації стратегій антикризового управління.

Змісту магістерської роботи повністю відповідає вибраній темі.

В роботі поглиблено зміст категорії «фінансові ресурси», розкрито «вузькі місця» державної фінансової політики і обґрунтувано стратегії антикризового управління підприємствами на основі ефективного використання їх фінансових ресурсів. Розроблено методичні основи аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства в умовах фінансової нестабільності. На основі аналізу джерел формування і оцінки ефективності використання фінансових ресурсів досліджуваного підприємства обгрунтувано фінансові стратегії антикризового управління ним.

Практичне значення роботи полягає в тому, що основні наукові положення дипломної роботи переведені в практичну площину. В роботі розроблено методичний інструментарій та обгрунтувано систему антикризових заходів для ПрАТ «Вінницяоблпаливо» – на основі залучення додаткових фінансових ресурсів та підвищення ефективності їх використання. Обгрунтовані автором фінансові стратегії можуть бути реалізовані на практиці, зокрема при управлінні фінансовим ресурсами ПрАТ «Вінницяоблпаливо».

Суттєвих недоліків в роботі не виявлено.

Загальний висновок: магістерська робота О.П. Примчука містить дослідження актуальних питань діяльності підприємств в умовах фінансової нестабільності, виконана на належному науковому рівні, має прикладне значення і може бути оцінена на «відмінно».

 

Рецензент:

Мазур Анатолій Григорович –

директор навчально-наукового інституту

менеджменту, адміністрування та права,

завідувач кафедри аграрної економіки

ВНАУ, д.е.н., професор ___________ Мазур А.Г.

(підпис)

(печатка організації)

 

25 грудня 2013 р.

 

Додаток П

Зразок довідки про впровадження результатів магістерської роботи

___________________________________________________________________

 

 

Ректору Вінницького

соціально-економічного інституту

Університету «Україна»

Гамрецькому І.С.

 

ДОВІДКА ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ

Виконана студенткою факультету економіки і підприємництва Шамотою Л.І. магістерська робота «Система управління соціальним захистом працівників підприємства в умовах кризи (на прикладі ТОВ «Майстер-мережа», м. Вінниця)» відповідає замовленню Головного управління праці та соціального захисту населення Вінницької облдержадміністрації, має певну практичну значимість і планується до впровадження у практичну діяльність. Заслуговують на увагу пропозиції студентки щодо удосконалення розрахунку обсягів соціальних виплат та визначення граничного рівня видатків на соціальний захист працівників товариства.

 

Начальник

Головного управління праці

та соціального захисту

населення Вінницької

облдержадміністрації Аракалов С.О.

(підпис)

 

(печатка установи)

 

«____»___________ 20__ р.


Додаток Р

Зразок реферату магістерської роботи

___________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Вінницький соціально-економічний інститут

 

 

Кафедра економіки та менеджменту

 

 

ПРИМЧУК Олег Петрович

 

УДК 658.14/16

Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах кризи

(на прикладі ПрАТ «Вінницяоблпаливо»)»

 

Спеціальність: 8.03060101 – Менеджмент і адміністрування

(за видами економічної діяльності)

 

 

Реферат

Дипломної роботи на здобуття

Освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

 

 

Вінниця – 2013Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.003 с.)