ТОП 10:

Система оцінювання магістерських робіт 

За національною шкалою За шкалою ECTS Кількість балів
«Відмінно» А 90-100
«Добре» B 82-89
C 75-81
«Задовільно» D 67-74
E 60-66
FX (на попередньому захисті; з можливістю доопрацювання та захисту у ДЕК) 35-59
«Незадовільно» F (на захисті у ДЕК; з обов’язковим повторним захистом) 1-34

 

У процесі визначення оцінки за шкалою ECTS враховується основні параметри оцінювання якості виконання та захисту магістерської роботи: ступінь розкриття теоретичних аспектів досліджуваної теми; ступінь використання сучасних методів дослідження; рівень висвітлення управлінських аспектів реалізації пропозицій з удосконалення діяльності підприємства – об’єкта дослідження; вміння чітко та стисло викладати результат дослідження, наявність ілюстративного матеріалу; повнота та обґрунтованість відповідей на запитання.

 

 

Д О Д А Т К И

 

 

Додаток А

 

Примірна тематика магістерських робіт

Загальні проблеми теорії і практики менеджменту

1. Системний підхід в управлінні організацією (на прикладі, або за матеріалами, або на матеріалах).

2. Загальні принципи управління організацією та їх розвиток в умовах нестійкого ринкового середовища (…).

3. Проектування ієрархії системи менеджменту на підприємствах (…).

4. Особливості системи управління діяльністю виробничого підприємства (…).

5. Система методів управління підприємством та її вдосконалення в сучасних умовах (…).

6. Формування та удосконалення механізму управління організацією (…).

7. Технологія менеджменту на сучасному підприємстві (…).

8. Організаційно-правове забезпечення управління організацією (…).

9. Досвід та практика використання систем менеджменту на підприємст­вах (…).

10. Досягнення зарубіжних шкіл менеджменту та можливості їх використання на підприємствах України (…).

Комунікації

11. Інформаційне забезпечення процесів управління (…).

12. Автоматизовані інформаційні системи в управлінні підприємством (…).

13. Практика розробки інформаційних систем стратегічного менеджменту підприємства (…).

Прийняття управлінських рішень

14. Сучасні методи прийняття управлінських рішень в організації (…).

15. Моделювання управлінських рішень в організації (…).

16. Управлінські рішення у менеджменті підприємства (…).

17. Управлінські рішення в організації: процеси підготовки і реалізації (…).

18. Управлінське рішення в менеджменті підприємства в умовах неви­значеності (…).

19. Оптимізація управлінських рішень на підприємствах (…).

Соціальна відповідальність та етика

20. Соціальна відповідальність та етика у менеджменті (…).

21. Корпоративна культура як елемент системи стратегічного управління підприємством (…).

Планування як функція менеджменту. Стратегічне управління

22. Системний підхід в стратегічному управлінні підприємством (…).

23. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства в си­стемі стратегічного управління (…).

24. Організація стратегічного управління на підприємствах (…).

25. Діагностика потенціалу підприємства в системі стратегічного управління (…).

26. Управління стратегічним потенціалом підприємства (…).

27. Досвід та практика використання моделей стратегічного менеджменту на підприємствах (…).

28. Досвід та практика використання системи стратегічного менеджменту на підприємствах (…).

29. Стратегічний аналіз діяльності підприємств (…).

30. SWOT-аналіз як основа визначення стратегічних альтернатив підпри­ємства (…).

31. Управління підприємством на різних стадіях життєвого циклу (…).

32. Диверсифікація діяльності підприємства як основа його стійкого розвитку (…).

33. Обгрунтування стратегічних зон господарювання для диверсифікованих підприємств (…).

34. Механізм прийняття стратегічних рішень на підприємстві в умовах мінливого зовнішнього оточення (…).

35. Стратегії розвитку підприємства в умовах кризи (…).

36. Менеджмент формування портфеля стратегії розвитку підприємства (…).

37. Стратегічне управління підприємством в умовах трансформації економіки України (…).

38. Стратегічного планування діяльності підприємства (…).

39. Використання концепції стратегічного планування на підприємствах Укра­їни (…).

40. Вдосконалення планування в системі стратегічного управління підприємством (…).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.4.24 (0.006 с.)