ТОП 10:

Який наводять у магістерській роботіХарактеристика джерела Приклад оформлення
Книги: Один автор   Фатхутдинов Р. А.Стратегическая конкурентоспособность : учебник [по спец. «Маркетинг»] / Фатхутдинов Р. А. – М. : Экономика, 2005. – 505 с. – (Высшее образование).
Два автори Пушкар Р. М.Менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. – [3-тє вид.]. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 486 с.
Три автори Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.
Чотири автори Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).
П’ять і більше авторів Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.
Багатотомний документ Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005– . – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 1. – 2005. – 277 с.
Матеріали конференцій, з’їздів   Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.
Атласи Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с.
Законодавчі та нормативні документи 1. Конституція України : офіц.. текст : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. ; станом на 1 січня 2006 р.]. – К. : Мін-во юстиції України, 2006. – 124 с. 2. Про інвестиційну діяльність : закон України від 18.09.1991р. № 1560-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 47. – Ст. 646. 3. Про затвердження Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 2011 року : постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 554 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1164.555.0
Дисертації Козак О. А. Формування та розвиток ринку молока та молочних продуктів в регіоні (на матеріалах Вінницької області) :дис. … канд. екон. наук : 08.07.02 / Козак Ольга Анатоліївна ; Нац. наук. центр «Інститут аграрної економіки» УААН. – К., 2006. – 213 с.
  Продовж. додатку Л
Автореферати дисертацій Селезньова О. В. Конкурентоспроможність підприємств сільськогосподарського машинобудування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / О. В. Селезньова ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання   1. Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька//Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 138-146. 2. Заюкова М.С. Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі промислових підприємств Вінниччини) / М. С. Заюкова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – Вип. 91. – С. 3-6. 3. Килимнюк В.Контролінг на підприємстві на прикладі ВАТ «Вінницяоблпаливо» / Віктор Килимнюк, Петро Килимнюк // Економіст. – 2006. – № 3. – С. 48-51. 4. Авдашева С. Б.Конкуренция и структура рынков: что мы можем узнать из эмпирических иссдедований о России / С. Б. Авдашева, А. Е. Шаститко, Б. В. Кузнецов // Рос. журн. менеджмента. – 2006. – Т. 4, № 4. – С. 3-22. 5. Клочан В. П. Використання методу коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємств / [В. П. Клочан, В. Ф. Клочан, Н. І. Костаневич, А. Г. Костирко] // Економіка АПК. – 2008. – № 7. – С. 54-55. 6. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.. 7. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX–початок XX ст. / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137-202.
Електронні ресурси 1. Брикова І. В. Венчурне фінансування як ключовий механізм комерціалізації інновацій в межах регіональної інноваційної системи [Електронний ресурс] / І. В. Брикова. − Режим доступу : http://www.kneu.kiev.ua/data/upload/publication/main/ua/124/venchurne_finans.doc 2. Бєлєнький П. Ю. Дослідження проблем конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / П. Ю. Бєлєнький // Вісн. НАН України – 2007. – № 5. – С. 9-18. – Режим доступу до журн. : http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/bitstream/123456789/524/1/a2-5.pdf 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

Додаток МПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.248.180 (0.007 с.)