ТОП 10:

ОЛІШЕВСЬКА Юлія Олександрівна( прізвище, ім’я, по-батькові)

1.Тема роботи: «Управління ефективністю виробничо-господарської діяльності підприємства (на прикладі Немирівського комбінату кооперативної промисловості)»___

Затверджена наказом по інституту від «____»_____________2013 р. №____________

2.Строк подання студентом закінченої роботи__________15 травня 2014 р.________

3. Вихідні дані до роботи:___________________________________________________

- список рекомендованої літератури з теми дипломної роботи;____________________

- первинні матеріали Немирівського ККП;___________________________________

- офіційні статистичні видання (статистичні щорічники, бюлетені тощо);___________

- Інтернет-матеріали про Немирівський ККП, його конкурентів тощо;_____________

4. Перелік питань, які підлягають розробці:__________________________________

v Теоретико-методологічні основи оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.____________________________________________________

v Оцінка ефективності діяльності Немирівського ККП._________________________

v Основні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства.___________

5. Дата видачі завдання ____15 вересня 2013 р._____________________________

Керівник ____________________________________________О.В.Балахонова_______

 

Завдання прийняв до виконання ____________________Ю.О. Олішевська________

Продовж. додатку Д

К А Л Е Н Д А Р Н И Й П Л А Н

№ п/п Назва етапів дипломної роботи Строки виконання етапів роботи Відмітка про виконання
1. Вибір та обґрунтування теми та об’єкта дослідження 15-25.09.13  
2. Розробка завдання на виконання дипломної роботи, складання календарного плану її виконання 26-30.09.13  
3. Підбір інформаційних джерел, їх опрацювання і складання плану (змісту) роботи 1-10.10.13  
4. Обгрунтування актуальності теми (написання частини вступу) 10-15.10.13  
5. Написання I (теоретичного) розділу роботи 16.10-30.11.13  
6. Збір фактичного матеріалу на об’єкті дослідження 1-15.12.13  
7. Оброблення фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ 15-30.12.13  
8. Написання II (аналітичного) розділу роботи 2.01 -28.02.14  
9. Написання III (практичного) розділу роботи 1-30.03.14  
10. Написання IV (з охорони праці) розділу роботи 1-10.04.14  
11. Написання вступу (завершення) і висновків 11-15.04.14  
12. Апробація матеріалів дослідження на студентських наукових конференціях Березень-квітень  
13. Оформлення роботи (підготовка рисунків, комп’ютерна верстка, друкування тощо) 16-25.04.14  
14. Ознайомлення із завершеною роботою наукового керівника. Висловлення ним зауважень щодо змісту, структури та оформлення роботи 26-30.04.14  
15. Робота над зауваженнями наукового керівника 01-10.05.14  
16. Редагування роботи науковим керівником. Підготовка відгуку на роботу 11-15.05.14  
17. Подання роботи на кафедру. Ознайомлення з роботою зав. кафедри 16-20.05.14  
18. Рецензування роботи 21-25.05.14  
19. Попередній (внутрішньокафедральний) захист роботи. Рекомендація роботи до захисту 26-30.05.14  
20. Захист дипломної роботи у ДЕК 20-30.06.14  

 

Студент – дипломник _________________________Ю.О. Олішевська____________

(підпис)

 

Керівник роботи _____________________________О.В.Балахонова______________

(підпис)

Додаток Е

Зразок титульного аркуша магістерської роботи

___________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.02

ВІННИЦЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

 

Кафедра економіки та менеджменту

 

 

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

 

на тему: « Формування конкурентної стратегії підприємств із урахуванням поведінки споживачів

(на прикладі меблевих фірм України)

 

Виконала: студентка 5-го курсу,

групи МО-51-12, спеціальності

8.03060101 «Менеджмент організацій

і адміністрування (за видами

економічної діяльності)»

Олішевська Ю.О.

 

Керівник – Балахонова Л.В.

Рецензент – Коляденко С.В.

 

Вінниця – 2013р

Додаток Ж

Приклади змісту магістерських робіт

Додаток Ж.1

Зміст магістерської роботи на тему 41: Система принципів

Управління конкурентоспроможністю підприємства

(на прикладі ПрАТ «Віницяоблпаливо»)

___________________________________________________________________

З М І С Т

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ……………………………………………………….
ВСТУП ......................................................................................................................................
РОЗДІЛ 1. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  
    ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ………………………………...
  1.1. Зміст, роль та класифікація принципів управління підприємством…………………………………………………......................
  1.2. Еволюція принципів управління підприємством ………………………….
  1.3. Принципи забезпечення конкурентоспроможності підприємства …………………………………………………………………
  1.4. Методи оцінювання ефективності використання принципів управління конкурентоспроможністю підприємства ………………………………….
    Висновки до розділу 1 ………………………………………………………
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕНЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» …………………………………………
  2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ….....................
  2.2. Аналіз конкурентного середовища підприємства…………………………
  2.3. Оцінка конкурентних позицій підприємства……………………………….
  2.4. Аналіз ефективності використання принципів конкурентоспроможності в управлінні підприємством …………………...
    Висновки до розділу 2 ……………………………………………………….
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ  
    ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ……………………
  3.1. Обгрунтування системи принципів забезпечення конкурентоспроможності підприємства ……………………………………
  3.2. Розробка стандарту менеджменту конкурентоспроможності підприємства …………………………………………………………………
  3.3. Економічна оцінка напрямів впровадження менеджменту конкурентоспроможності з використанням ПЕОМ ……………………….
    Висновки до розділу 3 ………………………………………………………
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ  
    СИТУАЦІЯХ НА ПрАТ «ВіІННИЦЯОБЛПАЛИВО» ……………………
  4.1. Аналіз умов праці на підприємстві ………………………………………...
  4.2. Аналіз нещасних випадків на підприємстві ……………………………….
  4.3. Розробка заходів щодо вдосконалення системи охорони праці на підприємстві ………………………………………………………………
    Висновки до розділу 4………………………………………………………..
ВИСНОВКИ ..............................................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................................
ДОДАТКИ ...................…...................................................................................

Додаток Ж.2Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.38.214 (0.005 с.)