ТОП 10:

Реферат магістерської роботи 

Написання реферату – заключний етап виконання магістерської роботи перед поданням її до захисту. Призначення реферату – стисле ознайомлення членів ДЕК з методикою дослідження, фактичними результатами й основними висновками магістерської роботи. Реферат друкують державною мовою.

Автореферат має досить ґрунтовно розкривати зміст магістерської роботи, в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої немає в роботі.

Структурно автореферат складається із загальної характеристики роботи, основного змісту, висновків, списку опублікованих автором праць за темою роботи й анотацій українською, російською та англійською мовами (додаток Р).

Загальна характеристика роботи, що подається в рефераті, має відповідати наведеним у вступі до магістерської роботи її кваліфікаційним ознакам. Недоцільно використовувати рубрики, не рекомендовані у вимогах до змісту цих ознак. Крім того, вказують структуру магістерської роботи, наявність вступу, певної кількості розділів, додатків, повний обсяг роботи в сторінках, а також обсяг, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх кількості), список використаних літературних джерел (із зазначенням кількості найменувань)

В основному змісті стисло викладається сутність магістерської роботи за розділами, він має дати повне уявлення про виконану роботу. У цій частині реферату важливо показати, як були отримані результати, продемонструвати хід дослідження, викласти сутність використаних методів, навести дані щодо їх точності та трудомісткості, описати умови й основні етапи експериментів.

Висновки складає стисла інформація про підсумки виконаної роботи, яка повинна відповідати загальним висновкам роботи.

Кожен науковий і прикладний висновок роботи треба формулювати чітко, конкретно (однозначно). Наукові висновки подають звичайно ширше, ніж формулювання наукових положень. Прикладні (практичні) висновки повинні містити принцип або основу використання того чи того результату.

Список опублікованих праць студента за темою магістерської роботи подають відповідно до вимог міждержавного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць і прізвищ співавторів. Опубліковані праці включають до списку в такому порядку: монографії, брошури, статті у наукових фахових виданнях, статті у інших виданнях, матеріали конференцій тощо.

На останніх сторінках реферату розміщують анотації українською, російською й англійською мовами. Анотації складаються за формою, яка має такий зміст: прізвище та ініціали студента; назва магістерської роботи; вид роботи (рукопис) і освітньо-кваліфікаційний рівень; спеціальність (шифр і назва); установа, де відбудеться захист; місто, рік; основні ідеї, результати та висновки роботи.

Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Загальна кількість ключових слів має бути не меншою трьох і не більшою десяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують у рядок, через кому.

Оформлення реферату аналогічно оформленню основного тексту магістерської роботи, за винятком розміру інтервалу: текст друкується через одиничний інтервал.

На лицьовій стороні обкладинки реферату подаються: назва організації, де буде захищатися робота; індекс УДК; прізвище, ім’я, по батькові студента; назва роботи; шифр і найменування спеціальності; підзаголовок «Реферат магістерської роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямом підготовки «Менеджмент»; місто, рік.

На зворотному боці обкладинки автореферату вказується організація, в якій виконана магістерська робота; науковий ступінь, вчене звання, прізвище й ініціали наукового керівника, його місце роботи та посада: наукові ступені, вчені звання, місця роботи, посади, прізвища й ініціали рецензентів; дата, час проведення захисту, шифр спеціалізованої вченої ради та адреса організації, при якій її створено; місце, де можна ознайомитися з магістерською роботою; дата надходження реферату на кафедру; підпис секретаря ДЕК.

Номери сторінок проставляються в центрі верхнього поля сторінки. Нумерація починається з цифри 1 на першій сторінці, де міститься загальна характеристика роботи.

Структурні частини реферату не нумерують, їх назви друкують великими літерами симетрично тексту.

Оптимальний обсяг реферату – 6-8 сторінок. Його доцільно роздрукувати в режимі 2 стор. на одній з двох боків аркушів паперу; вийде всього два аркуші, які слід скріпити.

 

Ілюстративні матеріали

 

Ілюстративні матеріали служить для візуалізації отриманих результатів дослідження. Вони починається з титульного аркуша (додаток С), можуть вміщувати ключові положення зі вступу роботи. Але основне його призначення – довести до аудиторії основні результати дослідження в табличній і графічній формі. Ілюстрації можуть нумеруватися по-різному: лист 1,2, і т.д; слайд 1,2, і т.д. (коли він повторює презентацію).

 

Презентація

 

Ілюстративний матеріал зазвичай призначається для членів ДЕК. Для того, щоб з результатами дослідження могла познайомитися усі присутні (студенти, викладачі, запрошені особи), необхідно підготувати презентацію. За змістом вона має відповідати ілюстративному матеріалу.

Одним із засобів створення та демонстрації презентацій є програма Microsoft PoverPoint, яка дає змогу використовувати мультимедійні засоби.

Особливості завантаження Microsoft PoverPoint, створення нової презентації, відкриття її та демонстрація, збереження (з можливістю подальшої зміни) вивчалися студентами на заняттях з інформатики. Тому тепер є можливість використати раніше набуті знання і вміння на практиці.

Підготовлена презентація записується на CD-диск.

 

Наукові публікації

 

Наукові публікації є найбільш вагомим доказом апробації основних теоретичних положень магістерської роботи. До них відносяться статті, тези доповідей тощо. Рекомендується, щоб одна публікація була у науковому фаховому виданні і не менше двох – у інших виданнях.

Копії публікацій повинні мати вихідні дані наукового видання (титульна і друга сторінки), його зміст (чи частину змісту) з назвою публікації студента і текст самої публікації.

***

Супровідні документи до дипломної роботи (4.1-4.4) поміщаються в конверті на передньому форзаці дипломної роботи, а допоміжні матеріали (4.5-4.8) – також в конверті, але на задньому форзаці роботи.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.38.214 (0.006 с.)