ТОП 10:

Управління конкурентоспроможністю41. Система принципів управління конкурентоспроможністю підприємства (…).

42. Управління конкурентоспроможністю потенціа­лу підприємства (…).

43. Імідж підприємства як фактор конкурентоспроможності (…).

44. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах господарювання (…).

45. Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств в умовах вступу України до СОТ (…).

46. Конкурентна політика підприємств в умовах вступу України до СОТ (…).

47. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства (…).

48. Управління конкурентоспроможністю продукції багатопрофільного підприємства (…).

49. Управління якістю продукції на виробництві (…).

50. Недобросовісна конкуренція і захист від неї (…).

Організація як функція управління

51. Організація як функція управління підприємством (…).

52. Організаційні структури управління підприємствами: типологія, характеристики, прин­ципи побудови (…).

53. Удосконалення організаційної структури управління підприємст­вом (…).

54. Ситуаційний менеджмент стратегічної реструктуризації підприємс­тва (…).

55. Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві (…).

Мотивація як функція управління

56. Мотивація як функція управління організацією (…).

57. Основні теорії мотивації та їх використання в менеджменті підприємств (…).

58. Формування системи мотивації та оплати праці у менеджменті підприємства (…).

59. Особливості мотивації праці управлінського персоналу промислового підприємства в ринкових умовах (…).

60. Управління трудовою дисципліною персоналу підприємства (…).

61. Управління формуванням та використанням фонду оплати праці (…).

62. Дослідження мотиваційного механізму на підприємстві (…).

Контроль як функція управління

63. Управлінський контроль у менеджменті підприємства (…).

64. Стратегічний контроль в системі управління підприємством (…).

Групова динаміка і керівництво

65. Лідерство та стиль менеджменту як сфера стратегічного управління підприємствами (…).

66. Стилі керівництва на українських підприємствах та оцінка їх ефективності (…).

67. Роль креативних методів в системі управління конфліктними ситуаціями (…).

Управління трудовими ресурсами

68. Система управління трудовими ресурсами підприємства (…).

69. Оптимізація системи управління трудовими ресурсами (…).

70. Система управління персоналом підприємства в сучасних умовах господарювання (…).

71. Формування ефективної структури персоналу промислових підприємств (…).

72. Управління трудовою дисципліною персоналу підприємства (…).

73. Удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів в системі управління підприємством (…).

74. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників (…).

75. Кадрова політика підприємства та шляхи її удосконалення (…).

76. Роль персоналу в підвищенні конкурентоспроможністю підприємств (…).

77. Шляхи підвищення конкурентоспроможності персоналу організації в сучасних умовах господарювання (…).

78. Система управління соціальним захистом працівників підприємства в умовах кризи (…).

79. Досвід кадрового менеджменту зарубіжних країн і можливості його використання в Україні (…).

Операційний менеджмент

80. Методи і моделі оперативного управління діяльністю підприємства (…).

81. Проектування системи управління виробничою діяльністю підприємства (…).

82. Оперативно-виробничі плани як інструмент реалізації стратегії виробництва підприємств (…).

83. Організація і планування інструментального обслуговування виробництва (…).

Логістика і маркетинг

84. Управління системою матеріально-технічного постачання підприємства на логістичній основі (…).

85. Управління системою збуту продукції підприємства на логістичній основі (…).

86. Управління маркетинговою діяльністю підприємства (…).

87. Управління процесом формування цін на продукцію підприємства (…).

88. Політика ціноутворення на підприємстві в сучасних умовах (…).

89. Система маркетингового планування на підприємстві (…).

90. Розробка системи підтримки прийняття управлінських рішень при роботі із замовниками (…).

Інноваційний менеджмент

91. Організація та управління інноваційною діяльністю на підприємстві (…).

92. Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств (…).

93. Розробка і обґрунтування економічної ефективності стратегічних напрямів інноваційної діяльності на підприємствах (…).

94. Організаційні форми та ресурсозабезпечення інноваційної діяльності на підприємстві (…).

95. Інноваційні проекти і програми: економічне обгрунтування і ризики (…).

96. Інноваційні стратегії, їх типи та ефективність реалізації (…).

97. Стратегії інноваційного прориву на підприємствах (..)

98. Управління ефективністю інноваційної діяльності на підприємствах (…).

99. Планування інноваційної діяльності на підприємствах (…).

100. Оцінка ризиків інноваційної діяльності підприємств (…).

101. Управління інноваційним розвитком на підприємстві (…).

102. Управління інноваційним проектом на підприємстві (…).

Інвестиційний менеджмент

103. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємства (…).

104. Організація інвестиційного менеджменту на підприємствах (…).

105. Форми інвестицій та особливості управління ними (…).

106. Досвід та практика використання інвестиційного менеджменту на підприємствах (…).

107. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств (…).

108. Інвестиційні компанії: сутність, роль і перспективи розвитку (…).

109. Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства (…).

110. Системи аналізу та планування інвестиційної привабливості на підприємствах (…).

111. Менеджмент формування інвестиційного капіталу на підприємствах (…).

112. Менеджмент впровадження інвестиційних проектів на підприємствах (…).

113. Дослідження кон’юнктури інвестиційного ринку регіону (…).

114. Стратегічне планування інвестиційної діяльності на підприємствах (…).

115. Інвестиційне забезпечення стратегічних планів розвитку промислових підприємств

116. Менеджмент формування портфеля інвестицій підприємства (…).

117. Менеджмент формування програми реальних інвестицій підприємства (…).

118. Обґрунтування інвестиційних рішень на підприємствах в умовах невизначеності (…).

119. Управління фінансовими інвестиціями підприємства (…).

120. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства (…).

121. Управління інноваційними інвестиціями підприємства (…).

122. Управління формуванням оптимальної структури інвестиційного капіталу підприємства (…).

123. Контролінг інвестиційних проектів (…).

124. Дослідження кон’юнктури інвестиційного ринку регіону (…).

Фінансовий менеджмент

125. Менеджмент фінансової діяльності підприємства (…).

126. Роль та організація роботи фінансового менеджера в управлінні коштами організації (…).

127. Організації фінансової діяльності на підприємстві та шляхи її удосконалення (…).

128. Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах кризи (…).

129. Система управління фінансовим потенціалом підприємства (…).

130. Управління капіталом підприємства (…).

131. Особливості управління основними засобами підприємства в сучасних умовах господарювання (…).

132. Особливості управління оборотними засобами підприємства в умовах кризи (…).

133. Моніторинг фінансового стану підприємства як інструмент управління ним (…).

134. Економіко-організаційний механізм управління податками на промисловому підприємстві (…).

135. Механізм фінансово-операційного важеля і його застосування у фінансо­вому менеджменті (…).

136. Управління витратами підприємства на основі контролінгу (…).

137. Управління витратами підприємства як основа забезпечення його прибутковості (…).

138. Управління прибутковістю підприємства в умовах кризи (…).

139. Політика формування та використання прибутку підприємства (…).

140. Управління рентабельністю підприємства в сучасних умовах господарювання та шляхи її підвищення (…).

141. Фінансова стратегія фірми (…).

142. Фінансове планування на підприємстві (…).

143. Планування прибутку в умовах роботи підприємства з давальницькою сировиною (…).

144. Управління ефективністю виробничо-господарської діяльності підприємства (…).

145. Використання інформаційних технологій в управлінні підприємством з метою підвищення ефективності його діяльності (…).

Антикризове управління

146. Менеджмент антикризового стану підприємств (…).

147. Антикризове фінансове управління підприємством при загрозі банкрутства (…).

148. Політика управління заборгованістю фірми (…).

149. Управління фінансовою санацією підприємства (…).

Управління ризиками

150. Управління ризикозахищеністю підприємства в сучасних умовах господарювання (…).

151. Менеджмент ризикозахищеності підприємств в умовах використання інформаційних систем (…).

Ефективність управління

152. Підвищення ефективності управління підприємством в умовах динамічного ринкового середовища (…).

153. Внутрішньофірмовий процес управління та оцінювання його ефективності (…).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.38.214 (0.009 с.)