Тема 16. Управління економікоюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 16. Управління економікою 

Поняття та структура сфери економіки як об’єкту адміністративно-правового регулювання. Державний і недержавний сектори економіки. Основи публічного регулювання у сфері економіки. Управління промисловістю і агропромисловим комплексом. Державні підприємства. Демонополізація економіки. Антимонопольний контроль. Створення промислово-фінансових груп. Інвестування. Роздержавлення власності (приватизація). Підприємницька діяльність. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Дерегуляція. Адміністративний нагляд у сфері еконо­­­міки. Класифікація і адміністративно-право­­­вий статус суб’єктів публічного управління економікою. Повноваження Президента України у сфері управління економікою. Повноваження Кабіне­­­ту Міністрів України у сфері управління економікою. Повноваження цент­­­ральних органів виконавчої влади у сфері управління економікою. Повно­­­важення місцевих органів виконавчої влади у сфері управління економі­­­кою.

 

Змістовий теоретичний модуль

Лекція за темою 16: Управління економікою

 

Змістовий практичний модуль

Семінарське заняття

Тема 16. Управління економікою

Питання для обговорення:

1. Економіка як об’єкт адміністративно-правового регулювання.

2. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки та агропромислового комплексу.

3. Основні напрями державного регулювання економіки та агропромислового комплексу.

Завдання:

1. Які особливості системи управління економікою, що склалися в 30-ті роки?

2. Коли ця система перестала задовольняти потреби суспільства в розвитку, і які спроби її перебудови були в 1956 та 1964 роках?

3. У чому суть перетворень, що відбулися в народному господарстві у зв’язку з перебудовою, яка почалась в 1985 році?

4. Назвіть основні зміни в управлінні економікою, що сталися у зв’язку з незалежністю України.

5. Які позитивні зміни відбуваються зараз у керівництва промисловістю і агропромисловим комплексом.

6. Чи сумісні при керівництві підприємством колегіальність та єдиноначальність?

7. Чи можна в нових умовах господарювання призначити керівника підприємства на посаду чи потрібно тільки обирати? А його заступників, чи головних спеціалістів?

Література:

 1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
 2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
 3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Особлива частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. - К.: Видавництво “Юридична думка”. 2005.- 624 с.
 4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
 5. Адміністративне право України : Підручник // М–во освіти і науки України; За ред. Ю.П.Битяка. – К.: ЮрІнком Інтер, 2006 р.– 543с.

 

Додаткові джерела

 1. Ведєрніков Ю.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України: Навч. посіб./ М–во освіти і науки України. МВС України. Юрид. акад.– Київ: ЦНЛ, 2005.– 334с.– 20 грн.
 2. Коломоєць Тетяна Олександрівна, Гулєвська Ганна Юріївна. Адміністративне право: Навч.–метод. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун–т" МОН. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 140с.
 3. Мосьондз С. О. Адміністративне право України у визначеннях та схемах : Навч.посібн. – К.: Процедент, 2006 р.– 543с.

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

 1. Спеціальні економічні зони.
 2. Діяльність фінансово-промислових груп.
 3. Реформування агропромислового комплексу.

 

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.007 с.)