Тема 5. Суб’єкти адміністративного права. Адміністративно-правовий статус фізичних осібМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Суб’єкти адміністративного права. Адміністративно-правовий статус фізичних осібСоціальні та юридичні ознаки суб’єкта адміністративного права. Суб’єкт адміністративного права і суб’єкт адміністративних правовідно­­­син. Складові адміністративної правосуб’єктності. Адміністративна пра­­­воздатність. Адміністративна дієздатність. Адміністративна деліктоздатність. Проблеми деліктоздатності юридичних осіб. Наявність прав у сфері публічного управління. Наявність адміністративно-правових обов’язків у сфері публічного управління. Система суб’єктів адміністративного права. Проблеми класифікації суб’єктів адміністративного права. Перспективи розвитку правового статусу суб’єктів адміністративного права за Концепцією реформи адміністративного права.

Поняття та особливості адміністративно-правового статусу громадян. Адміністративна правоздатність громадян. Характеристика обмеженої правоздатності. Адміністративна дієздатність громадян та її види. Обставини, що характеризують дієздатність громадян. Повна, обмежена і часткова адміністративна дієздатність громадян. Підстави виникнення взаємовідносин громадян і органів держави. Права громадян у сфері публічного управління. Гарантії прав і свобод громадян у сфері державного (публічного) управління. Соціально-політичні, економічні та організаційно-правові (організаційні та юридичні) гарантії: судові і позасудові; звернення громадян; відповідальність суб’єктів управління; право на відшкодування збитку у наслідок незаконних рішень або дій суб’єктів публічного управління; прокурорський нагляд; контрольно-наглядова діяльність державних органів. Адміністративно-правові обов’язки громадян. Характеристика юридичних фактів, у зв’язку з якими виникають адміністративно-правові обов’язки громадян.

Адміністративно-правовий статус іноземців, біженців, осіб без громадянства. Концепція реформи адміністративного права щодо оновлення змісту правового статусу громадян.

Змістовий теоретичний модуль

Лекція за темою 5: Суб’єкти адміністративного права. Адміністративно-правовий статус

фізичних осіб

 

Змістовий практичний модуль

Семінарське заняття

Тема 5. Суб’єкти адміністративного права. Адміністративно-правовий статус фізичних

Осіб

Питання для обговорення:

1. Поняття суб’єкта державного (публічного) управління і суб’єкта адміністративного права (правові суб’єкти управління). Особливі ознаки суб’єкта державного управління.

2. Види суб’єктів адміністративного права.

3. Правоздатність і дієздатність суб’єктів адміністративного права. Права й обов’язки. Відповідальність.

4. Компетенція: поняття, структура. Загальна, галузева, міжгалузева і внутрішньогалузева компетенція.

5. Поняття та особливості адміністративно-правового статусу громадян.

6. Гарантії прав і свобод громадян у сфері державного (публічного) управління.

7. Адміністративно-правовий статус іноземців, біженців, осіб без громадянства.

Завдання:

1. Назвіть юридичні ознаки суб’єктів адміністративного права.

2. Перелічіть основних носіїв суб’єктивних прав і обов’язків в сфері виконавчої влади.

 1. Охарактеризуйте поняття суб'єктів адміністративного права, загального та спеціальних суб’єктів адміністративного права.
 2. Охарактеризуйте поняття колективного суб'єкта адміністративного права.
 3. Чи можна говорити про особливості таких суб'єктів адміністративного права, як фізичні та юридичні особи?
 4. Вкажіть критерії класифікації та види суб'єктів адміністративного права.

7. Назвіть складові адміністративної правосуб’єктності.

 1. Охарактеризуйте правоздатність і дієздатність суб'єктів адміністративного права. Чи доцільно, на Ваш погляд, поширювати цивільно-правові поняття «правоздатність» і «дієздатність» на адміністративно-правові інститути?
 2. Визначьте зміст і загальне значення поняття «компетенція». Структура і приналежність компетенції.

Література:

 1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
 2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
 3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова: У двох томах: Том 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
 4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
 5. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 640 с.
 6. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997.
 7. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова М.Ю., 1998. – 798 с.

Додаткова література:

 1. Бояринцева М. Адміністративно-правовий статус громадянина: до питання про склад елементів // Право України.-2002.-№8.-С.21.
 2. Костів М. Види адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб // Право України.- 2005.- №4.- С.16-20.

3. Тодыка Ю.Н. Конституционно-правовой статус иностранцев и беженцев в Украине: Учеб. пособ. - X., 1999.

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

 1. Адміністративна правоздатність та адміністративна дієздатність, як основні складові адміністративної правосуб’єктності.
 2. Іноземці як суб’єкти адміністративного права. Статус біженців.

3. Перспективи розвитку правового статусу суб’єктів адміністративного права за Концепцією реформи адміністративного права.

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 109; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.01 с.)