Тема 11. Методи державного (публічного) управлінняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Методи державного (публічного) управлінняПитання для обговорення:

1. Поняття та класифікація методів публічного управління.

2. Поняття і особливості адміністративного примусу.

3. Поняття та види заходів адміністративного попередження.

4. Поняття та види заходів адміністративного припинення.

5. Поняття та види заходів відповідальності (адміністративні стягнення та інші заходи впливу).

6. Поняття та види заходів адміністративного поновлення.

7. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Завдання:

 1. Сформулюйте поняття методів публічного управління.
 2. Визначте у чому властивості методів публічного управління.
 3. Співвідношення методів управління, правового регулювання та управлінського впливу.
 4. Загальна характеристика управлінських та економічних методів управління.
 5. Яким шляхом реалізуються управлінські методи.
 6. Сформулюйте поняття надзвичайного стану.
 7. Визначте поняття та властивості адміністративного примусу.
 8. Заходи адміністративного попередження.
 9. Заходи адміністративного припинення.
 10. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Література:

 1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
 2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
 3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова: У двох томах: Том 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
 4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
 5. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 640 с.
 6. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997.
 7. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова М.Ю., 1998. – 798 с.

Додаткові джерела:

 1. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики/ За заг. Ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.
 2. Державне управління: теорія і практика / За заг. Ред.. В.Б. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.
 3. Ру, Домінік, Сульє, Даніель. Управління / Пер. з фр. – К.: Основи, 1995. – 442 с.
 4. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2003. – 575 с.
 5. Лобзиков В.П., Овчинский С.С. Административно-правовые меры предупреждения преступности. – М.: Юридич. лит., 1978. – 150 с.

6. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2005. – 43с.

7. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питан­ня реалізації. – X., 2002. – 336 с.

8. Безсмертний Є.О. Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються органами внутрішніх справ. Автореф. дис. канд. корид, наук. – X., 1997.

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

1. Заходи адміністративного попередження та особливості їх застосування органами внутрішніх справ.

2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні проступки.

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 

 

Розділ IV

АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНЕ ПРАВО

 

Тема 12.Поняття та підстави адміністративної відповідальності

 

Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Нормативно-правова основа адміністративної відповідальності. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Поняття адміністративного правопорушення (проступку), його ознаки. Юридичний склад адміністративного проступку, його поняття, значення, структура та види. Поняття та види об’єкта проступку. Поняття та структура об’єктивної сторони проступку. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони проступку. Поняття та види суб’єктів адміністративних проступків. Обставини, що виключають протиправність і винність діяння.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.009 с.)