Тема 2. Адміністративне право як галузь праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Адміністративне право як галузь праваПоняття і предмет адміністративного права України. Адміністративне право як вид публічного права. Відносини, які регулюються адміністративним правом. Метод адміністративно-правового регулювання суспільних відносин (зміст, значення, практичне застосування). Методи субординації, координації та реординації в публічному управлінні. Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями права. Система адміністративного права. Дискусія про нову систему адміністративного права. Тенденції у розвитку сучасного адміністративного права України. Нові підходи в розумінні сутності адміністративного права. Роль та місце адміністративного права в побудові правової держави.

Змістовий теоретичний модуль

Лекція за темою 2: Адміністративне право як галузь права

 

Змістовий практичний модуль

Семінарське заняття

Тема: Адміністративне право як галузь права

Питання для обговорення:

1. Поняття, предмет, метод, функції адміністративного права.

2. Система адміністративного права.

3. Співвідношення адміністративного права із суміжними галузя­ми (конституційним,

цивільним, трудовим, фінансовим, кримі­нальним та іншими).

 

Завдання:

1. Засвойте поняття: адміністративне право, предмет адміністративного права, метод адміністративного права, інститути адміністративного права.

2. Дайте відповіді на запитання:

- докажіть, що адміністративне право є найважливішою частиною сучасного публічного права.

- які особливості адміністравно-правових норм та адміністравно-правових відносин? Вкажіть відмінності адміністративних норм від цивільно-правових, цивільно-процесуальних, кримінальних, кримінально-процесуальних.

- чи згодні Ви з твердженням, що до предмету адміністративного права входять відносини з: 1) організації та діяльності державної влади; 2) організації і функціонуванню виконавчої влади; 3) здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності; 4) здійснення державного управління; 5) реалізації адміністративної державної діяльності; 6) організації та здійсненю функцій місцевого самоврядування; 7) встановлення внутрішньоорганізаційних відносин; 8) здійснення контрольної діяльності; 9) проведення адміністративно-юрисдикційної діяльності?

- назвіть інститути адміністративного права.

- вкажіть функції адміністративного права.

- проаналізуйте наступні закони України та вкажіть ті відносини, які входять до предмету адміністративного права, та регулюються нормами цих законів: Конституція України; Закон «Про державну службу»; Закон « Про прокуратуру»; Закон «Про міліцію»; Кодекс законів про працю; Митний кодекс; Кодекс про адміністративні правопорушення.

 

Література:

  1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
  2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
  3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова: У двох томах: Том 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
  4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
  5. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 640 с.
  6. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997.
  7. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова М.Ю., 1998. – 798 с.

Додаткові джерела

1.Авер’янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції // Право України. - 2006. - №5. - С.11.

2.Авер’янов В. Виконавча влада: проблеми реформування у світі конституційних вимог. // Право України. - 2003. - №9. - С. 24-30.

3.Адміністративне законодавство України та його розвиток // Право України.- 2007.- № 2.- С.151-157.

4.Юлдашев О. Методологічні засади нормотворчої діяльності органів державного управління // Право України.- 2007.- № 2.- С.98-102.

5.Кампо В.М., Нижник Н.Р., Шльоер Бернард Петер. Становлення нового адміністративного права України: Науково-популярний нарис. - К., 2000.

6.Курінний Є. Межі та поняття предмета адміністративного права.-Право України.-2002.-№10.-С.-24.

7.Скрипнюк О. Правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина в процесі реалізації державного управління // Право України.-2007.-№4.-С.3-9.

 

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

3. Вивчення літературних джерел (конспектування).

4. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

  1. Поняття адміністративного права. Адміністративне право як галузь права і як юридична наука.
  2. Роль і місце адміністративного права в правовій системі України.

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля І.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.017 с.)