Тема: Виконавча влада і державне управлінняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Виконавча влада і державне управлінняПитання для обговорення:

1. Загальне поняття управління та його види. Характеристика суб’єкта та об’єкта управління.

2. Сутність, основні риси і структура державного (публічного) управління.

3. Поняття та система основних принципів державного (публічного) управління.

4. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади

5. Концепція адміністративно-правової реформи в Україні

 

Завдання:

1. Засвойте поняття: управління, соціальне управління, публічне управління, державне управління, виконавча влада.

2. Дайте відповіді на запитання:

- співвідношення понять «виконавча влада» і «державне управління».

- основні ознаки виконавчої влади.

- основні функції та принципи виконавчої влади.

- ознаки та принципи державного управління.

- чи погоджуєтесь Ви з твердженням, яке можна зустріти у юридичній літературі, про те, що державне управління не має владного характеру, тобто це суто організаційна робота, яка полягає не у вирішенні задач органів держави, а тільки в організації належних умов їх виконання?

- співвідношення державного управління і місцевого самоврядування.

- чи можна вважати місцеве самоврядування децентралізованим державним управлінням?

- докажіть тезис про те, що адміністративне право є управлінським правом.

- чи можна вважати, що громадяни найчастіше мають справи з суб’єктами виконавчої, а не законодавчої або судової влади?

- чи існують управлінські відносини у сфері функціонування органів законодавчої та судової державної влади? Якщо так, то в чому вони себе проявляють?

3. Визначте, які з наведених відносин є управлінськими: вибори Президента України; призначення Президентом України Міністра зовнішніх справ; реєстрація районною державною адміністрацією новоствореного підприємства; погодження на­казу між Міністерством внутрішніх справ та Міністерством юс­тиції; застосування державною податковою адміністрацією фінансової санкції до приватного підприємства; укладення на­чальником райвідділу внутрішніх справ договору із будівельною організацією на ремонт будівлі; вибори загаль­ними зборами колективу сільськогосподарського підприємства голови правління; принесення прокурором району протесту на протиправну постанову начальника відділення ДАІ; складення секретарем судового засідання протоколу про адміністративне правопорушення; розгляд обласним судом касаційної скарги на рішення районного суду; доставляння в міліцію правопо­рушника народним дружинником; призначення на посаду про­курора району Генеральним прокурором.

 

Література:

  1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
  2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
  3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова: У двох томах: Том 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
  4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
  5. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 640 с.
  6. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997.
  7. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова М.Ю., 1998. – 798 с.

 

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

1. Поняття державного управління, його основні риси та співвідношення з виконавчою владою.

2. Виконавча влада держави.

3. Адміністративно-правова реформа в Україні.

 

 

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля І.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.01 с.)