Тема 15. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність в адміністративному праві 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 15. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність в адміністративному правіПитання для обговорення:

 1. Поняття, особливості і види дисциплінарного примусу.
 2. Дисциплінарне припинення.
 3. Дисциплінарна відповідальність за адміністративним правом.
 4. Підстави дисциплінарної відповідальності.
 5. Система дисциплінарних стягнень.
 6. Дисциплінарна відповідальність військовослужбовців, працівників ОВС, студентів.
 7. Дисциплінарне провадження: нормативні підстави, строки, стадії.
 8. Поняття матеріальної відповідальності, її особливі ознаки.
 9. Матеріальна відповідальність за адміністративним правом.
 10. Види матеріальної відповідальності.
 11. Суб’єкти матеріальної відповідальності за адміністративним правом.
 12. Порядок відшкодування матеріальної шкоди.

Завдання:

1. Які види дисциплінарного примусу регулюються нормами адміністративного права?

2. Назвіть юридичний склад дисциплінарного проступку, його елементи.

3. Чи можна звільнити особу, що скоїла дисциплінарний проступок, від дисциплінарної відповідальності?

4. Чи можна за один випадок порушення службової дисципліни накласти два дисциплінарних стягнення?

5. Які види дисциплінарних стягнень Ви знаєте?

6. Чи можна накласти дисциплінарні стягнення у зв’язку зі злочином?

7. Які правові підстави дисциплінарного провадження?

8. Дайте характеристику стадій дисциплінарного провадження.

9. Погашення дисциплінарного стягнення.

10. Порядок оскарження рішень про притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності. Чи можна погіршити стан у наслідок розгляду скарги особи, яка притягується до дисциплінарної відповідальності?

11. Поняття матеріальної відповідальності за адміністративним правом, її відмінність від матеріальної відповідальності за трудовим правом. Відмінності матеріальної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

12. Підстави матеріальної відповідальності. Обов’язкові умови притягнення до матеріальної відповідальності.

13. Юридична процедура застосування заходів матеріальної відповідальності.

14. Чи можна передбачати у трудовому договорі (контракті) про службу в органах внутрішніх справ положення про відшкодування майнової шкоди, що причинена несумлінними діями службовця?

Література:

 1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
 2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
 3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова: У двох томах: Том 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
 4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
 5. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 640 с.
 6. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997.
 7. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова М.Ю., 1998. – 798 с.

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

1. Вивчення літературних джерел (конспектування).

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

 1. Відмінність матеріальної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.
 2. Порядок стягнення матеріальної відповідальності.

 

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

 

 

Особлива частина. Змістовий модуль – ІІІ

Розділ V. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 116; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.015 с.)