Тема 14. Провадження в справах про адміністративні правопорушення 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 14. Провадження в справах про адміністративні правопорушенняПитання для обговорення:

1. Поняття та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

2. Органи, уповноваженні розглядати справи про адміністративні правопорушення. Підвідомчість справ.

3. Докази в справах про адміністративні правопорушення, їх оцінка.

4. Учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення.

5. Стадії та етапи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

5.1. Адміністративне розслідування: загальне і спрощене. Протокол про адміністративне

правопорушення.

5.2. Розгляд справ про адміністративні правопорушення.

5.3. Перегляд постанов по справам про адміністративні правопорушення.

5.4. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

 

Завдання:

1. Назвіть обставини, за яких провадження в справі не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю.

2. Визначте:

- систему органів (посадових осіб), уповноважених розгля­дати справи про адміністративні правопорушення;

- порядок утворення, систему і склад адміністративних комісій;

- підвідомчість справ про адміністративні правопорушення районним (міським) судам (суддям);

- підвідомчість справ про адміністративні правопорушення органам внутрішніх справ (міліції);

- підвідомчість справ про адміністративні правопорушення посадовим органам контрольно-наглядових органів;

- повноваження прокурора при здійсненні нагляду за вико­нанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення;

- поняття та види джерел доказівв справах проадміністративні правопорушення.

3. Письмово розв'яжіть завдання:

- селищна рада утворила адміні­стративну комісію в складі голови, відповідального секретаря і трьох членів комісії (дільничний інспектор міліції, державний виконавець, завідуючий лабораторією ветеринарно-санітарної ек­спертизи). На комісію покладався, крім іншого, розгляд справ про самогоноваріння і розпивання спиртних напоїв в громадських місцях.

Чи законне рішення селищної ради?

- виконком сільської ради розглянув справу, про порушення тиші в громадському місці, вчинене гр. С. За рішення про накладення на С. штрафу проголосувало 7 із 9 присутніх членів виконкому, до складу якого входить 15 чоловік.

Чи вважається рішення виконкому прийнятим?

- гр. М. звернувся до районного суду із скаргою на постанову начальника відділення ДАІ, якою було позбавлено 17-річного сина права керування мотоциклом на 2 роки за керування у стані сп'яніння. У скарзі М. зазначив, що огляд його сина на стан сп'яніння не проводився, інспектор визначив цей стан по зовнішньому вигляду.

Чи підлягає скарга розгляду і задоволенню? Чи має значення для рішення той факт, що під час складення протоколу інспектором ДАІ були присутні два свідки?

- гр. Г, який керував автомобілем у стані сп'яніння, з'явився до начальника відділення ДАІ на розгляд справи разом зі своїм родичем - юрисконсультом підприємства. Гр. Г. просив начальника відділення допустити родича до розгляду справи як його пред­ставника.

Чи підлягає клопотання задоволенню?

Література:

 1. Адміністративне право України: Підручник/ За заг. Ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
 2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. Навчально-методичний посібник. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.
 3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова: У двох томах: Том 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.
 4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
 5. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 640 с.
 6. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997.
 7. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова М.Ю., 1998. – 798 с.

Додаткові джерела:

 1. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. Навч. посібник. – К.: УАВС МВС України, 1995. – 78 с.
 2. Додин Е.В. Доказательства в административном процессе. – М.: Юридич. лит., 1973. – 192 с.
 3. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине. Учебное пособие. – Х.: Одиссей, 2004. – 272 с.
 4. Масленников М.Я. Порядок применения административных взысканий: Учебно-практическое пособие. – М.: БЕК, 1998. – 272 с.
 5. Законодавство України про адміністративну відповідальність фізичних осіб. – К.: Атіка, 2002. – 288 с.

Модуль самостійної роботи студента

Завдання:

Вивчення літературних джерел (конспектування).

Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ):

Підготувати реферат на тему за вибором студента:

 1. Адміністративне розслідування: загальне і спрощене. Протокол про адміністративне правопорушення.
 2. Перегляд постанов по справам про адміністративні правопорушення.

Модуль індивідуальної роботи викладача з студентом

1. Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ, за змістом тем модуля ІІ.

2. Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом модуля з метою підвищення рейтингу успішності студента.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 79; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.006 с.)