Реорганізація підприємств, спрямована на їх розукрупнення (поділ, виділення) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Реорганізація підприємств, спрямована на їх розукрупнення (поділ, виділення) 

Головною метою розукрупнення підприємств, які перебувають у фінансовій кризі, є виокремлення санаційно-спроможних виробничих підрозділів (виробництв) для проведення їх фінансового оздоровлення й оформлення як самостійних юридичних осіб. Цей напрямок реорганізації дає змогу зосередитися на окремих стратегічних сферах діяльності підприємства, керуючись принципом: економічно доцільнішим є «утримати на поверхні життєздатну частину боржника, ніж дати потонути всьому підприємству».

• продаж зайвого устаткування, матеріалів тощо;

• продаж (або надання в оренду) частини основних фондів підприємств;

• скорочення чисельності працюючих на підприємстві.

Найважливішою умовою для ухвалення рішення про вибір конкретних заходів реорганізації є наявність техніко-економічного обґрунтовування доцільності її проведення. При проведенні реструктуризації підприємства шляхом його розук­рупнення обов'язковою є наявність бізнес-планів нових підприємств.

Умови проведення санації державних підприємств шляхом реорганізації, тобто повної або часткової зміни власника його статутного фонду, узгоджуються з органом, уповноваженим управляти державним майном, і Антимонопольним комітетом України в межах його компетенції, а умови проведення санації шляхом приватизації — з відповідним органом приватизації.

Практика фінансового оздоровлення підприємств у країнах з розвинутою ринковою економікою свідчить про те, що найоптимальнішою організаційно-правовою формою юридичної особи боржника для проведення санаційної реструктуризації є господарюючий суб'єкт, особливо акціонерне товариство.

У межах реструктуризації виконують:

1. часткову або повну приватизацію;

2. поділ великих підприємств на частини;

3. виокремлення з великих підприємств тих чи інших підрозділів;

4. приєднання до інших чи злиття з іншими, потужнішими підприємствами.

До основних мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації

поглинанням, приєднанням чи злиттям з підприємством, що перебуває у фінансовій кризі, можна віднести такі:

1. Ефект синергізму. Синергізм - це умова, за якої загальний результат більший за суму часток. При реорганізації, спрямованій на використання ефекту синергізму, вартість підприємства після реорганізації перевищує сумарну вартість окремих підприємств до реорганізації.

2. Прагнення заволодіти ліцензіями, патентами, ноу-хау, які є в розпорядженні підприємства.

3. Отримання надійного постачальника факторів виробництва (сировини чи напівфабрикатів).

Реорганізація поділом- це спосіб реорганізації, який полягає в тому, що юридична особа припиняє свою діяльність, а на її базі створюється кілька нових підприємств, оформлених у вигляді самостійних юридичних осіб.

У результаті поділу підприємства до новостворених підприємств за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах переходять майнові права і обов'язки (активи та пасиви) реорганізованого підприємства.

Під час виокремлення з підприємства одного чи кількох нових підприємств до кожного з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов'язки реорганізованого підприємства.

Реорганізація виділеннямпередбачає, що частина активів і пасивів підприємства, яке реорганізується, передається правонаступнику або кільком правонаступникам, утворюваним унаслідок реорганізації. Підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово-господарську діяльність. Воно не втрачає статусу юридичної особи, а лише вносить зміни до установчих доку­ментів згідно з чинним законодавством.

Перетворення- це спосіб реорганізації, що передбачає зміну форми власності або,організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності підприємства. Коли одне підприємство перетворюється на інше, підприємство, яке щойно виникло, переходять усі майнові права та обов'язки колишнього підприємства.

Найважливішим документом, який складається під час реорганізації підприємств, є передавальний (розподільний) баланс. Передавальний баланс складається в разі злиття чи приєднання підприємств, а розподільний - у разі поділу чи виокремлення.

Передавальний баланс - це баланс підприємства, що реорганізується, на день припинення його діяльності. Отже, такий баланс складається за стандартними правилами, передбаченими нормативними актами, які регулюють порядок заповнення форм річної (квартальної) бухгалтерської звітності. Якщо підприємство має філії, то складається консолідований баланс, у тому числі баланси за всіма філіями. Оскільки передавальний баланс має силу акта прийому-передачі його підписують директори та головні бухгалтери обох підприємств -того, що реорганізується, та підприємства-правонаступника.

Розподільний баланс - це баланс підприємства, що реорганізується, на день припинення його діяльності, в якому окремими стовпцями відбиваються активи і пасиви, розподілені між ним і підприємствами-правонаступниками, тобто та частка майна, вимог і зобов'язань, яка передається підприємствам, що утворюються в результаті поділу чи виокремлення. Цей баланс має відобразити баланси новостворених підприємств на момент початку їх господарської діяльності.


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 103; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.006 с.)