Тема 10. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльностіВідносини, пов’язані з банкрутством містоутворюючих, особливо небезпечних, сільськогосподарських підприємств, страховиків, інших категорій суб’єкті підприємницької діяльності, регулюються Законом “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з урахуванням особливостей.

 

Мета: Розглянути відносини, пов’язані з банкрутством містоутворюючих, особливо небезпечних, сільськогосподарських підприємств, страховиків, інших категорій суб’єкті підприємницької діяльності.

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств.

2. Особливості банкрутства страховиків.

3. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів.

 

Основні терміни та поняття: клієнт на фондовому ринку, містоутворюючими підприємствами, особливо небезпечними підприємствами, функціональні особливості, територіально-галузеві особливості фінансової санації, регіональні особливості.

Клієнт на фондовому ринку – інвестор на ринку цінних паперів, що уклав відповідну угоду з професійним учасником ринку цінних паперів, який визнається боржником або банкрутом.

Містоутворюючими підприємствами згідно із законодавством про фінансовою санацію визнаються юридичні особи, кількість працівників яких з урахуванням членів їх сімей складає не менше половини чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці, у якій розташована така юридична особа, а також підприємства, кількість працівників яких перевищує п’ять тисяч осіб.

Особливо небезпечними підприємствами згідно із законодавством про фінансовою санацію визнаються підприємства вугільної промисловості, гірничодобувної, атомної, хімічної, хіміко-металургійної, нафтопереробної, інших галузей, визначених відповідними рішеннями Кабінету міністрів України, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров’ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.

Регіональні особливості викликані специфічними властивостями поведінки людей у відносинах фінансової санації, які мешкають і працюють на певній території країни.

Сільськогосподарськими підприємствами розуміють юридичні особи, основним видом діяльності яких є вирощування (виробництво, виробництво та переробка) сільськогосподарської продукції, виручка яких від реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) ними сільськогосподарської продукції складає не менше п’ятдесяти відсотків загальної суми виручки.

Територіально-галузеві особливості фінансової санації обумовлені індивідуальними ознаками елементів продуктивних сил, технологічними особливостями виробництв і цілих галузей господарства в регіоні.

Функціональні особливості підприємства-банкрута відображають виробничу діяльність та визначаються його роллю та містом в структурі продуктивних сил, на ринку товарів та послуг.

 

Завдання для тестування з теми:

1.У світовій і вітчизняній теорії та практиці одним із поширених засобів фінансового оздоровлення підприємств є:

а) реструктуризація;

б) реорганізація;

в) капіталізація;

г) криміналізація;

д) відповідь а) та в) вірні.

2.Закон України «Про ______ платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»:

а) задоволення;

б) відновлення;

в) спростуваня;

г) легалізування;

д) відповідь а) та в) вірні.

3.У методичних рекомендаціях щодо здійснення реструктуризації державних підприємств наведено визначення реструктуризації підприємства, як сукупності______ заходів:

а) організаційно-економічних;

б) правових;

в) виробничо-технічних;

г) всі відповіді правильні;

д) відповідь а) та в) вірні.

4.Основний зміст реорганізації полягає в повній або ______ зміні власника статутного фонду юридичної особи, а також у зміні організаційно-правової форми здійснення бізнесу:

а) частковій;

б) неповній;

в) загальній;

г) легкій;

д) відповідь а) та г) вірні.

5.Залежно від характеру застосовуваних заходів розрізняють такі форми реструктуризації:

а) виробництва;

б) активів;

в) фінансова, корпоративна;

г) всі відповіді правильні;

д) відповідь б) та в) вірні.

6.Реструктуризація виробництва передбачає внесення змін до______ сфери підприємства:

а) організаційної;

б) виробничо-господарської;

в) соціальної;

г) відповідь а) та в) вірні;

д) вірної відповіді немає.

7.Реструктуризація активів передбачає заходи:

а) продаж частини основних фондів;

б) зворотний лізинг;

в) рефінансування дебіторської заборгованості;

г) всі відповіді правильні;

д) відповідь а) та в) вірні.

8.Фінансова реструктуризація передбачає такі заходи:

а) реструктуризація заборгованості перед кредиторами;

б) одержання додаткових кредитів;

в) збільшення статутного фонду;

г) всі відповіді правильні;

д) відповідь а) та б) вірні.

9.У межах корпоративної реструктуризації виконують:

а) часткову або повну приватизацію;

б) поділ великих підприємств на частини;

в) приєднання до інших чи злиття з іншими, потужнішими підприємствами;

г) всі відповіді правильні;

д) відповідь б) та в) вірні.

10.Ефективність реструктуризації забезпечується тими заходами, які покладені в основу плану ______ і спрямовані на вдосконалення організації та управління виробничо-господарською діяльністю, поліпшення фінансового становища підприємства:

а) реструктуризації;

б) апробації;

в) адаптації;

г) регенерації;

д) відповідь г) та в) вірні.

11.У разі реорганізації підприємства слід враховувати такі законодавчі передумови та вимоги:

а) порядок державної реєстрації;

б) вимоги антимонопольного законодавства;

в) порядок емісії акцій;

г) всі відповіді правильні;

д) відповідь а) та в) вірні.

12.Перереєстровувати підприємство потрібно в тому разі, якщо його реорганізація спричинюється до змін:

а) організаційно-правової форми;

б) форми власності;

в) назви юридичної особи;

г) всі відповіді правильні;

д) відповідь а) та в) вірні.

13.Умова, за якої загальний результат є більшим від суми часток:

а) синергізм;

б) біверизм;

в) енергіям;

г) правильної відповіді немає;

д) відповідь б) та в) вірні.

14.Ефект синергізму виникає завдяки дії таких чинників:

а) економія на витратах;

б) економія фінансових ресурсів;

в) збільшення влади на ринку;

г) всі відповіді правильні;

д) відповідь а) та в) вірні.

15.Об’єднання двох фірм, які виробляють однаковий тип товару чи надають однакові послуги:

а) горизонтальне злиття;

б) вертикальне злиття;

в) злиття;

г) правильної відповіді немає;

д) відповідь а) та б) вірні.

 

Рекомендована література: [ 1, 2, 45, 52]

 


5. Індивідуальне завдання студента

 

Індивідуальна робота призначена для більш поглибленого вивчення найбільш важливих питань курсу. Вони додатково опрацьовуються слухачами, що окремо зацікавилися курсом. Лектором і викладачем курсу надаються відповідні додаткові індивідуальні консультації, що розширюють професійний світогляд.

Реферат – одна з основних форм самостійної роботи студента. Мета реферату – закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення окремих тем.

Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, інтерпретувати матеріали періодичної літератури, глибше з’ясувати сутність фінансової санації її економічного змісту та порядку проведення.

Студент може зустрітися з таким положенням, коли в економічно-фінансовій літературі немає єдиної точки зору з питань, які досліджуються. В цьому випадку слід навести думку кількох авторів, дати критичну оцінку їх точок зору та одночасно викласти власні погляди з даного питання. Це допомагає більш глибоко засвоїти матеріал.

Обсяг реферату має бути в межах 7-10 сторінок формату А4.

Робота над рефератом включає такі етапи: вибір теми згідно рекомендованої тематики (наведеного нижче), підбір спеціальних літературних джерел та фактичного статистичного матеріалу; консультація з викладачем; передача реферату викладачу для оцінювання або виконання доповіді перед студентами групи на основі матеріалів реферату.

Літературу з теми реферату студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати у викладача чи у працівників бібліотеки.

Особливу увагу слід звернути на спеціальну літературу, що стосується теми періодичні видання, наукові статті, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Держкомстату, Мінекономіки, Мінфіну, ДПА, періодичних виданнях та звітних даних про фінансово-господарську діяльність підприємств.

Реферат повинен бути написаний чітким розбірливим почерком, грамотно і охайно або набраний на комп’ютері. Слід уникати в роботі книжкових висловів і фраз. Необхідно самостійно формувати свої думки. не допускати повторень, уважно стежити за тим, щоб у роботі не було суперечностей між окремими її положеннями. Всі цитати та запозичення матеріалу повинні бути оформлені згідно діючих вимог.

Обов’язково для реферату є наявність змісту, іллюстрацій, списку використаних джерел з посиланнями у тексті (6-10 джерел), оформленим згідно з чинними стандартами.

Реферат оцінюється за трьохрівневою шкалою: 3, 4, 5 балів. Оцінюванню підлягають: зміст, оформлення, ілюстрації, використання джерел, структура реферату. Вимоги до оформлення аналогічні курсовим роботам. Реферат оцінюється з першого подання і поверненню на доопрацювання не підлягає.


6. Тематика рефератів з дисципліни “ Фінансова санація та банкрутство підприємств ”

1. Економічна сутність санації підприємств.

2. Менеджмент фінансової санації підприємства.

3. Інструменти та методи санаційного контролінгу.

4. Санаційна стратегія та концепція санації.

5. Оцінка ефективності санації підприємства.

6. Управління ризиками як функціональне завдання санаційного контролінгу.

7.Прогнозування банкрутства.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.84.132.40 (0.008 с.)