Тема: Методика формування, аналіз та аудит фінансової звітності підприємства на прикладі бази дослідженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Методика формування, аналіз та аудит фінансової звітності підприємства на прикладі бази дослідженняЗМІСТ

ВСТУП

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1.1. Мета та завдання фінансової звітності

1.2. Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби

1.3. Класифікація, склад та основні принципи формування та подання фінансової звітності

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Проведення підготовчих робіт та складання балансу підприємства

2.2. Порядок складання Звіту про фінансові результати

2.3. Методика складання Звіту про рух грошових коштів

2.4. Розкриття інформації про капітал підприємства

2.5. Складання приміток до фінансової звітності

2.6. Шляхи вдосконалення організації та методики формування показників фінансової звітності

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Зміст і завдання аналізу фінансової звітності

3.2. Аналіз фінансового стану підприємства за даними фінансової звітності

3.3. Аудит фінансової звітності

3.4. Шляхи вдосконалення аналізу та аудиту фінансової звітності

 

ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі необхідно визначити основну мету ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності та виокремити завдання (причини) формування фінансової звітності, які згадуються у законодавчих документах України; розкрити доцільність і необхідність задоволення потреб в інформації різних користувачів. Подати класифікацію фінансової звітності за різними ознаками, враховуючи різні підходи, що висвітлюються в економічній літературі. Рекомендується провести зіставлення складу річної фінансової звітності згідно з МСФЗ, Директивами ЄС та національними стандартами, а також розглянути сутність якісних характеристик та принципів підготовки фінансової звітності відповідно до МСФЗ та П(С)БО.

У другому розділі розкрити порядок проведення підготовчих робіт для якісного складання річної фінансової звітності в досліджуваному підприємстві; визначити основні правила при складанні балансу; дослідити методику підготовки даної форми. Подати структуру Звіту про фінансові результати та порядок його складання. Розкрити зміст та призначення Звіту про рух грошових коштів та послідовність його складання. Визначити складові власного капіталу досліджуваного підприємства, шляхи його утворення та порядок складання Звіту про власний капітал. Довести необхідність складання Приміток до фінансової звітності, дати їх характеристику та дослідити порядок складання даної форми в досліджуваному підприємстві. В окремому підрозділі необхідно запропонувати шляхи вдосконалення організації та методики формування показників фінансової звітності.

У третьому розділі сформулювати головну мету аналізу фінансової звітності та визначити необхідні завдання, що дадуть можливість її досягти, а також розкрити основний зміст внутрішнього та зовнішнього фінансового аналізу.На підставі основних форм фінансової звітності необхідно здійснити загальний та поглиблений аналіз фінансового стану підприємства. В процесі загальної оцінки фінансового стану підприємства необхідно проаналізувати динаміку валюти (підсумку) балансу, а також структуру та динаміку активів і пасивів підприємства. Доповнити висновки, отримані в результаті загальної оцінки фінансового стану підприємства, необхідно шляхом проведення поглибленого аналізу, який включає: аналіз фінансової стійкості підприємства, аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства, аналіз його грошових потоків, а також аналіз ділової активності підприємства. Розділ завершується дослідженням організації та методики проведення аудиту фінансової звітності в підприємстві та шляхами вдосконалення аналізу та аудиту фінансової звітності.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

У висновках відображається ступінь вирішення поставлених перед ро­бо­­тою завдань, одержані результати та можливість впровадження рекомендованих про­позицій на базі дослідження.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.66.171 (0.007 с.)