Тема: Облік і аналіз виробничих запасів на прикладі бази дослідженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Облік і аналіз виробничих запасів на прикладі бази дослідженняЗМІСТ

ВСТУП

СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЯК ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОНЯТТЯ

1.1. Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та роль в діяльності підприємства

1.2. Визнання та оцінка виробничих запасів

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація бухгалтерського обліку підприємства

2.2. Облік надходження виробничих запасів

2.3. Облік вибуття виробничих запасів

2.4. Інвентаризація виробничих запасів

2.5. Шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Завдання, інформаційна база та методи економічного аналізу виробничих запасів підприємства

3.2. Аналіз складу та структури виробничих запасів підприємства

3.3. Аналіз використання виробничих запасів підприємства

3.4. Шляхи вдосконалення аналізу виробничих запасів

 

ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі відображається економічна сутність виробничих запасів їх класифікація, визнання та оцінка за нормативними документами, довідковою та економічною літературою.

У другому розділі подати інформацію щодо організаційної структури підприємства, наявності наказу про облікову політику, вибору форми ведення бухгалтерського обліку, складу бухгалтерії та наявності посадових інструкцій (бажано представити в додатку посадову інструкції бухгалтера в обов’язки якого входить ведення обліку виробничих запасів), правил документообігу та технології обробки облікової інформації, робочого плану рахунків тощо. Також, зокрема, дослідити організацію бухгалтерського обліку запасів, а саме яким розпорядчим документом, затвердженим (схваленим) власником (уповноваженим органом), визначаються: форми первинних документів, що використовуються для оформлення руху виробничих запасів, які непередбачені типовими формами первинного обліку; порядок обліку (ідентифіковано чи загалом) транспортно-заготівельних витрат, застосування окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат; метод оцінки вибуття запасів. Також додатково можуть бути визначені: правила документообороту і технологія обробки облікової інформації, порядок контролю за рухом виробничих запасів та відповідальність посадових осіб; порядок аналітичного обліку запасів; одиниця натурального виміру виробничих запасів для кожної одиниці бухгалтерського обліку. Описати первинний, аналітичний та синтетичний облік за каналами надходження та вибуття виробничих запасів, та відображення їх у звітності підприємства. Розкрити порядок проведення, оформлення та відображення в обліку результатів інвентаризації виробничих запасів досліджуваного підприємства. В окремому підрозділі необхідно запропонувати шляхи вдосконалення організації та методики обліку виробничих запасів.

У третьому розділі потрібновизначити завдання, інформаційне забезпечення та зазначити методи економічного аналізу виробничих запасів підприємства. Для аналізу забезпечення підприємства виробничими запасами передбачається проведення аналізу складу та структури даного виду матеріальних ресурсів, а також визначення тенденцій їх зміни з метою прийняття відповідних управлінських рішень. Також необхідно проаналізувати рух виробничих запасів, а саме здійснити оцінку ритмічності їх поставок. В процесі аналізу важливо оцінити показники, які характеризують інтенсивність використання виробничих запасів підприємства, найважливішими з яких є коефіцієнт оборотності, коефіцієнт закріплення і тривалість обороту. Аналіз ефективності використання виробничих запасівпідприємства необхідно провести за такими основними напрямами: аналіз їх використання, аналіз узагальнювальних і часткових показників ефективності використання виробничих запасів, факторний аналіз матеріаломісткості та матеріаловіддачі продукції. Завершується розділ рекомендаціями щодо удосконалення аналізу виробничих запасів.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

У висновках відображається ступінь вирішення поставлених перед ро­бо­­тою завдань, одержані результати та можливість впровадження рекомендованих про­позицій на базі дослідження.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.27.11 (0.005 с.)