Аналіз матеріаловіддачі та матеріаломісткостіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз матеріаловіддачі та матеріаломісткостіПП «Інтурекспрес» за 2009-2011 рр.

№ з/п Показники Роки Відхилення, (+, -)
2010-2009 2011-2010
1. Обсяг виробленої продукції (без ПДВ і акцизного збору), тис. грн. 9131,8 28321,3 20011,1 19189,5 -8310,2
2. Собівартість виробленої продукції, тис. грн. 8655,2 25744,7 17898,8 17089,5 -7845,9
3. Матеріальні витрати на виробництво продукції, тис. грн. 5567,9 12211,7 5981,2 6643,8 -6230,5
4. Матеріаловіддача, грн./грн. (р.1 / р.3) 1,64 2,32 3,35 0,68 1,03
5. Матеріаломісткість, грн./грн. (р.3 / р.1) 0,61 0,43 0,30 -0,18 -0,13
6. Частка матеріальних витрат у собівартості продукції, %, ((р.3 / р.2)×100) 64,3 47,4 33,4 -16,9 -14,0

 


Додаток 8

 

Таблиця 2.4

Відображення в обліку доходів від операційної діяльності

В ТзОВ «УкрТехноФос»

№ з/п Додаток Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Додаток 15 Відображено вартість поверненої покупцем продукції 90000,00
2. Додаток 15 Відображено ПДВ на виручку від реалізації продукції (сторно) 15000,00
3. Додаток 15 Реалізовано продукцію власного виробництва покупцю 307077,82
4. Додаток 15 Відображено податкове зобов’язання з ПДВ (перша подія) 51179,64
5. Додаток 16 Реалізовано виробничі запаси 3600,00
6. Додаток 16 Відображено ПДВ (друга подія) 600,00
7. Додаток 16 Одержано дохід від реалізації іноземної валюти 851617,79
8. Додаток 16 Одержано дохід від операційної курсової різниці 9815,89

 


Додаток 9

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 року №2121–ІІІ (2121-14) // Відомості Верховної Ради України. –– 2001. –– №5–6. –– С. 30.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87 // Все про бухгалтерський облік. –– 2003. –– №14 (802). –– С. 2–4.

3. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства : [навч. посібник] / [О. В. Зінкевич, С. О. Левицька, М. М. Мосійчук, І. П. Нагавичко, О. Б. Немкович] –– Рівне : НУВГП, 2006. –– 456 с.

4. Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства : [навч. посібник] / О. І. Гадзевич. –– К. : Кондор, 2004. –– 180 с.

5. Гринчук Ю. С. Методологічні засади дослідження лізингової діяльності / Ю. С. Гринчук // Економіка АПК. –– 2005. –– №4. –– С. 90–94.

6. Загородній А. Г. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Г. Загородній, О. М. Сліпушко, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. –– К. : Аконіт, 2002. –– 607 с.

7. Лазаришина І. Д., Сиротинська А. П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу : [навч. посібник] / І. Д. Лазаришина, А. П. Сиротинська. –– К. : Центр учбової літератури, 2008. –– 264 с.

8. Левицька С. О. Організація обліку : [навч. посібник] / С. О. Левицька. ––Рівне : НУВГП, 2008. –– 220 с.

9. Левицька С. О. Звітність підприємств : [навч. посібник] / С. О. Левицька. –– Рівне : НУВГП, 2009. –– 213 с.

10. Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі : [навч. посібник] / [В. С. Рудницький, І. Д. Лазаришина, В. І. Бачинський, В. Л. Поліщук] –– К. : Професіонал, 2004. –– 478 с.

11. Савлук М. І. Гроші та кредит : [підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп.] / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пудовкіна та ін.; за заг. ред. М. І. Савлука. –– К. : КНЕУ, 2002. –– 598 с.

12. Слав’юк Р. А. Асоційовані форми аграрного бізнесу: особливості утворення, практика функціонування, перспективи регулювання : [монографія] / Р. А Слав’юк –– Луцьк : Ред.- вид. від. «Вежа» Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. –– 321 с.

13. Суха О. Р. Аудит : [навч. посібник] / О. Р. Суха. –– Львів : «Новий світ – 2000», 2009. –– 293 с.

14. Тимейчук Т. Б., Сиротинська А. П. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті : [інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни] / Т. Б. Тимейчук, А. П. Сиротинська. –– Рівне : НУВГП, 2008. –– 109 с.

15. Belongia M.F. The Effects of Federal Credit Programs on Farm Output / M.F. Belongia, R.A. Gilbert // American Journal of Agricultural Economics. –Vol. 72. –– №3. –– 1990. –– P. 24-39.

16. Daniłowska A. System wspierania kredytem preferencyjnym rolnictwa w Polsce na tle innych krajów / A. Daniłowska // Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu. Roczniki Naukowe. –– 2005. –– T. 6, z. 3. –– S. 66-70.

 

 


Додаток 10

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

№ з\п Назва додатку Сторінка
Статут підприємства  
Наказ про облікову політику  
Робочий план рахунків  
Посадова інструкція бухгалтера (головного бухгалтера)  
Витяг з графіку документообігу  
Видаткова накладна  
Товарно-транспортна накладна  
Акт інвентаризації  
Прибутковий касовий ордер  
Виписка банку  
Картка рахунку: 70 за грудень 2010 р.  
Картка рахунку: 71 за грудень 2010 р.  
Оборотно-сальдова відомість за рахунком: 70 за грудень 2010 р.  
Оборотно-сальдова відомість за рахунком: 71 за грудень 2010 р.  
Оборотно-сальдова відомість за 2010 р.  
Баланс за 2009 р.  
Баланс за 2010 р.  
Баланс за 2011 р.  
Звіт про фінансові результати за 2009р.  
Звіт про фінансові результати за 2010 р.  
Звіт про фінансові результати за 2011 р.  
Звіт про рух грошових коштів за 2009 р.  
Звіт про рух грошових коштів за 2010 р.  
Звіт про рух грошових коштів за 2011 р.  
Звіт про власний капітал за 2009 р.  
Звіт про власний капітал за 2010 р.  
Звіт про власний капітал за 2011 р.  
Примітки до річної фінансової звітності за 2009 р.  
Примітки до річної фінансової звітності за 2010 р.  
Примітки до річної фінансової звітності за 2011 р.  
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства  
Податкова декларація з податку на додану вартість  
Звіт про основні показники діяльності підприємства (річна)  
Аудиторський висновок  
Положення з охорони праці  

Додаток 11Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.66.171 (0.004 с.)